Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Na tej podstrani si lahko ogledate Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Zavoda mladi podjetnik, ki je nastal na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Na podlagi sklepa direktorja Zavoda mladi podjetnik z dne 1.6.2007 in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Zavod mladi podjetnik

PRAVILNIK
O zavarovanju osebnih podatkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov spletnega portala www.mladipodjetnik.si , z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov

2.člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ZVOP-1 – Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05);
2. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
3. Uporabnik – vsak posameznik ki se registrira na strani mladipodjetnik in pridobi uporabniško ime.
4. Obiskovalec – vsak posameznik, ki si neregistriran ogleduje portal mladipodjetnik.si
5. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa;
6. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika;
7. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave);
8. Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave;
9. Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki;
10. Nosilec podatkov – so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.);
11. Strežnik – ponudnik spletnega prostora
12. Piškotek – Datoteka, ki hrani podatke o obiskovalcih spletne strani
13. Javni obrazci – vsi obrazci in vsebine na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si, ki so javno dostopni

3. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Zavod mladi podjetnik ( V nadaljevanju zavod)  , se vodi v katalogu  zbirk osebnih podatkov (opisu zbirk osebnih podatkov), ki se vodi v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1. Podatki iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 12. in 13. točke katalogov zbirk osebnih podatkov se posredujejo državnemu organu, pristojnemu za vodenje Registra zbirk osebnih podatkov. Katalog zbirke  osebnih podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov, v istem roku pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalog zbirk osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki, spremembe pa se v roku 8 dni posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu.

Obdelovalci osebnih podatkov,morajo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi vsakomur, ki to zahteva.

II. KATEGORIJE OBDELOVANIH IN ZBIRANIH PODATKOV

4. člen
Zavod mladi podjetnik zbira naslednje osebne podatke:
Podatke, ki jih vnese uporabnik sam, in za točnost katerih sam odgovarja:
ime
priimek
e-mail
uporabniško ime
geslo v šifrirani obliki
vse vnose uporabnikov v obrazce na spletni strani

Ostale podatke:
IP naslove iz katerih je uporabnik dostopal do spletnega portala www.mladipodjetnik.si
Piškotke za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen na začetku vsake seje.

Vsi omenjeni podatki, razen piškotka, se na strežniku shranjujejo trajno. Piškotki se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti. Ne shranjuje se v bazo podatkov, pač pa le v pomnilnik strežnika

III. DOSTOPNOST

5. člen
Javno dostopni podatki so:

ime,
priimek,
uporabniško ime,
vnosi uporabnikov v javne obrazce ( komentarji, članki, prispevki…) na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si

Obiskovalci lahko vidijo uporabniško ime posameznega uporabnika, če ga le ta prostovoljno objavi. Prav tako lahko vidijo vse vnose uporabnikov v javne obrazce.

IV. VAROVANJE PROSTOROV, OPREME IN SISTEMSKO PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z VHODNO/IZHODNIMI ENOTAMI IN VAROVANJE APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME

6. člen
Podatki se shranjujejo na spletnem strežniku, ki skrbi za varnost lastnih prostorov, opreme, sistemsko programske opreme, vključno z vhodno/izhodnimi enotami. Strežnik prav tako skrbi za varnost lastne aplikativne programske opreme.

V. PREPREČEVANJE NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV PRI NJIHOVEM PRENOSU PO INTERNETU

7.člen
Podatki se prenašajo na strežnik, ki skrbi za varnost povezave

VI. UČINKOVIT NAČIN IZBRISA PODATKOV, ANONIMIZIRANJA, BLOKIRANJA ALI UNIČENJA

8.člen
Po preteku 1. leta od zadnje uporabnikove prijave, se osebni podatki uporabnika izbrišejo. V primeru ponovne prijave se osebni podatki ponovno hranijo.
Piškotki se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti.

VII. OMOGOČANJE POZNEJŠEGA UGOTAVLJANJA, KDAJ SO BILI POSAMEZNI OSEBNI PODATKI VNESENI, UPORABLJENI ALI OBDELANI IN KDO JE TO STORIL

9.člen
Poznejše ugotavljanje omogoča Zavod, če je to v interesu uporabnika, razen če bi zavod s tem kršil ZVOP-1 ali kakšen drug zakon.

VIII. ODGOVORNOST

10. člen
Za zlorabo javno dostopnih podatkov zavod ne odgovarja.
Zavod odgovarja samo za podatke,ki niso javno dostopni, in sicer samo za
neupravičeno uporabo podatkov s strani zavoda.
Za varnost podatkov na strežniku zavod ne odgovarja.
Vsak uporabnik odgovarja sam za zlorabo svojega gesla.
Za strojno, sistemsko in aplikativno programsko opremo odgovarja strežnik.
Zavod z omejeno javno dostopnostjo osebnih podatkov primerno in ustrezno ščiti osebne podatke, glede na tveganje ki ga predstavlja obdelava le teh.

IX. KONČNE DOLOČBE

11.člen
Ta pravilnik začne veljati 01.06.2007

V Ljubljani, 01.06.2007

Pravni pouk

Na tej podstrani si lahko ogledate pravni pouk – pravila, ki veljajo za portal mladipodjetnik.si na področju pravic intelektualne lastnine, zasebnosti in oglaševanja.

Pomen izrazov v tem pravnem pouku:

Obiskovalec: Vsak neregistrirani posameznik, ki obišče spletni portal www.mladipodjetnik.si

Uporabnik: Vsak, ki se registrira na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si in pridobi uporabniško ime ter šifrirano geslo.

Avtorska pravica: pravica intelektualne lastnine. Deli se na materialno in moralno:

 1. Materialna predstavlja komercialni del avtorske pravice, možnost trženja avtorjeve stvaritve (novice, članka..).
 2. Moralni del avtorske pravice predstavlja pravico do nedotakljivosti avtorjeve stvaritve in zaščito pred neupravičenimi posegi v vsebino.

Spletni portal: spletni portal www.mladipodjetnik.si

Zavod: Zavod mladi podjetnik, podjetniško svetovanje in izobraževanje

Vsebine: Članki, novice, vsebine

Obrazci: Članki, novice, obrazci

Uvod

Obiskovalec oziroma uporabnik z obiskom in uporabo storitev spletnega portala izjavi svoje soglasje s tem pravnim poukom.

Ta pravni pouk je zavezujoč za vse obiskovalce oziroma uporabnike spletnega portala. Z uporabo portala ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.

Pravice intelektualne lastnine

Avtor vsebin prenese pravico do objave oziroma umika vsebin na Zavod.

Avtor obdrži na avtorskem delu moralne avtorske pravice. Materialne pravice reprodukcije (tudi v elektronski obliki), distribucije in predelave prenese na Zavod, izključno in teritorialno neomejeno ter za ves čas trajanja avtorske pravice.

V primeru kršenja pravil uporabe spletnega portala si Zavod pridržuje pravico do spremembe vsebin v mejah, ki jih kršitev zahteva.

Za objavo vsebin iz spletnega portala na drugih mestih je potrebno pridobiti pisno soglasje Zavoda. Poleg pisnega soglasja morajo biti za objavo vsebin ali dela vsebin izpolnjene naslednje zahteve:

 1. da je na istem mestu objavljena povezava k izvirniku na spletni strani mladipodjetnik.si,
 2. da je hkrati kot vir navedeno ime in logotip mladipodjetnik.si
 3. da je hkrati objavljeno ime avtorja izvirnega članka,
 4. da ne gre za organizirano zbiranje in objavljanje vsebin s spletne strani mladipodjetnik.si.

Kopiranje, javno predstavljanje oziroma kakršnokoli drugačno razmnoževanje gradiva spletnega portala je dovoljeno samo s pisnim soglasjem Zavoda

Zavod odgovarja za sledeče oblike protipravnosti na svojem portalu: vsebine, ki žalijo na podlagi vere, rase, spolne usmerjenosti ali kakršnekoli druge osebne okoliščine, razpihovanje sovraštva in nestrpnosti na podlagi okoliščin naštetih v tej povedi, za otroško pornografijo ter kršitve pravic intelektualne lastnine. Seznam je taksativen. Za vse ostale vsebinske nepravilnosti odgovarjajo avtorji sami.

Vse informacije, pridobljene na spletnem portalu, so zgolj informativne narave.  Zavod se bo trudil za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na svoji strani strani, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njihovo ažurnost, pravilnost in popolnost.

Zavod  in avtorji ne prevzemajo odgovornosti zaradi škode (materialne in nematerialne), težav, oziroma izgubljenega dobička zaradi uporabe storitev spletnega portala. Prav tako ne prevzemajo odgovornosti za nedostopnost spletnega portala, motnje dostopa spletnega portala, viruse, napake v katerihkoli informacijah in dokumentih posredovanih s strani spletnega portala oziroma preko hiperpovezave na spletnem portalu.

Spletno povezovanje s spletnim portalom ni sporno, razen če gre za objavo povezave, ki je zaščitena znamka oziroma, ki daje vtis povezanosti s spletnim portalom  www.mladipodjetnik.si na način, ki ni dopusten.

Zavod si pridržuje pravico spremembe pravnega pouka in vseh drugih vsebin na spletnem portalu brez predhodne najave.

Zasebnost

Zavod zbira naslednje osebne podatke:

Podatke, ki jih vnese uporabnik sam, in za točnost katerih sam odgovarja:

 1. ime
 2. priimek
 3. e-mail
 4. uporabniško ime
 5. geslo v šifrirani obliki
 6. vse vnose uporabnikov v obrazce na spletni strani

Ostale podatke:

 1. IP naslov
 2. Piškotke za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen na začetku vsake seje

Osebni podatki se shranjujejo na spletni strežnik.

Upravljavci osebnih podatkov slednjih ne bodo posredovali tretjim osebam.

Podatki bodo hranjeni ves čas uporabnikove aktivnosti na spletnem portalu. Za uporabnikovo aktivnost šteje čas od registracije uporabnika na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si do preteka 1 leta od zadnje prijave uporabnika. Piškotki se shranjujejo samo za čas trajanja seje in potečejo po 30 minutah neaktivnosti.

V času hrambe podatkov ima obiskovalec oz. uporabnik spletnega portala pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa  podatkov.

Če obiskovalec oz. uporabnik ne želi, da se o njem zbira in obdeluje navedene podatke, naj nemudoma zapusti spletno stran. Podatki bodo izbrisani v rutinskih pregledih, obiskovalec pa si lahko spletno stran še zmeraj ogleduje anonimno.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Oglaševanje

Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.

Za resničnost in točnost navedb v oglasu je odgovoren oglaševalec.

Katalog za hrambo osebnih podatkov

Na tej podstrani si lahko ogledate katalog za hrambo osebnih podatkov Zavoda mladi podjetnik. Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
Naziv zbirke osebnih podatkov Evidenca uporabnikov strani mladipodjetnik.si
Naziv upravljalca osebnih podatkov Zavod mladi podjetnik
Kunaverjeva ulica 9
1000 Ljubljana
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev posameznika
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov Uporabniki spletnega portala www.mladipodjetnik.si
Vrsta osebnih podatkov v zbirki uporabnikovo ime, priimek, e-mail naslov, IP naslov
Razlog obdelave e-mail resetiranje gesla, omogočanje verodostojnosti portala, potrebe statistike.
Rok hrambe osebnih podatkov Osebni podatki se hranijo ves čas uporabnikove aktivnosti na portalu.
Čas uporabnikove aktivnosti pomeni čas, ki preteče od uporabnikove registracije na portalu, do preteka 1 leta od zadnje uporabnikove prijave na portalu.
Po preteku 1. leta od zadnje uporabnikove prijave, se osebni podatki uporabnika izbrišejo. V primeru ponovne prijave se osebni podatki ponovno hranijo.
Omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov v evidenci uporabnikov in pravna podlaga omejitev. Ni omejitev.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz evidence uporabnikov. Spletni strežnik
Iznos osebnih podatkov v tretje države, kam, komu in na kakšni pravni podlagi Spletni strežnik
Zavarovanje osebnih podatkov Zavarovanje osebnih podatkov poteka po pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.06.2007.
Povezane zbirke osebnih podatkov ter javnih evidenc Osebni podatki iz evidence se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku upravljavca, ki ni ustanovljen, nima sedeža oziroma ni registriran v državi članici EU oziroma ni del Evropskega gospodarskega prostora in za obdelavo osebnih podatkov uporablja avtomatsko ali drugo opremo, ki se nahaja v Republiki Sloveniji /
Kraj in čas izdelave kataloga Ljubljana, 01.06.2007

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Na tej podstrani si lahko ogledate Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Zavoda mladi podjetnik, ki je nastal na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Na podlagi sklepa direktorja Zavoda mladi podjetnik z dne 1.6.2007 in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Zavod mladi podjetnik

PRAVILNIK
O zavarovanju osebnih podatkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov spletnega portala www.mladipodjetnik.si , z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov

2.člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ZVOP-1 – Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05);
2. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
3. Uporabnik – vsak posameznik ki se registrira na strani mladipodjetnik in pridobi uporabniško ime.
4. Obiskovalec – vsak posameznik, ki si neregistriran ogleduje portal mladipodjetnik.si
5. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa;
6. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika;
7. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave);
8. Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave;
9. Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki;
10. Nosilec podatkov – so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.);
11. Strežnik – ponudnik spletnega prostora
12. Piškotek – Datoteka, ki hrani podatke o obiskovalcih spletne strani
13. Javni obrazci – vsi obrazci in vsebine na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si, ki so javno dostopni

3. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Zavod mladi podjetnik ( V nadaljevanju zavod)  , se vodi v katalogu  zbirk osebnih podatkov (opisu zbirk osebnih podatkov), ki se vodi v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1. Podatki iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 12. in 13. točke katalogov zbirk osebnih podatkov se posredujejo državnemu organu, pristojnemu za vodenje Registra zbirk osebnih podatkov. Katalog zbirke  osebnih podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov, v istem roku pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalog zbirk osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki, spremembe pa se v roku 8 dni posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu.

Obdelovalci osebnih podatkov,morajo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi vsakomur, ki to zahteva.

II. KATEGORIJE OBDELOVANIH IN ZBIRANIH PODATKOV

4. člen
Zavod mladi podjetnik zbira naslednje osebne podatke:
Podatke, ki jih vnese uporabnik sam, in za točnost katerih sam odgovarja:
ime
priimek
e-mail
uporabniško ime
geslo v šifrirani obliki
vse vnose uporabnikov v obrazce na spletni strani

Ostale podatke:
IP naslove iz katerih je uporabnik dostopal do spletnega portala www.mladipodjetnik.si
Piškotke za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen na začetku vsake seje.

Vsi omenjeni podatki, razen piškotka, se na strežniku shranjujejo trajno. Piškotki se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti. Ne shranjuje se v bazo podatkov, pač pa le v pomnilnik strežnika

III. DOSTOPNOST

5. člen
Javno dostopni podatki so:

ime,
priimek,
uporabniško ime,
vnosi uporabnikov v javne obrazce ( komentarji, članki, prispevki…) na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si

Obiskovalci lahko vidijo uporabniško ime posameznega uporabnika, če ga le ta prostovoljno objavi. Prav tako lahko vidijo vse vnose uporabnikov v javne obrazce.

IV. VAROVANJE PROSTOROV, OPREME IN SISTEMSKO PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z VHODNO/IZHODNIMI ENOTAMI IN VAROVANJE APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME

6. člen
Podatki se shranjujejo na spletnem strežniku, ki skrbi za varnost lastnih prostorov, opreme, sistemsko programske opreme, vključno z vhodno/izhodnimi enotami. Strežnik prav tako skrbi za varnost lastne aplikativne programske opreme.

V. PREPREČEVANJE NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV PRI NJIHOVEM PRENOSU PO INTERNETU

7.člen
Podatki se prenašajo na strežnik, ki skrbi za varnost povezave

VI. UČINKOVIT NAČIN IZBRISA PODATKOV, ANONIMIZIRANJA, BLOKIRANJA ALI UNIČENJA

8.člen
Po preteku 1. leta od zadnje uporabnikove prijave, se osebni podatki uporabnika izbrišejo. V primeru ponovne prijave se osebni podatki ponovno hranijo.
Piškotki se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti.

VII. OMOGOČANJE POZNEJŠEGA UGOTAVLJANJA, KDAJ SO BILI POSAMEZNI OSEBNI PODATKI VNESENI, UPORABLJENI ALI OBDELANI IN KDO JE TO STORIL

9.člen
Poznejše ugotavljanje omogoča Zavod, če je to v interesu uporabnika, razen če bi zavod s tem kršil ZVOP-1 ali kakšen drug zakon.

VIII. ODGOVORNOST

10. člen
Za zlorabo javno dostopnih podatkov zavod ne odgovarja.
Zavod odgovarja samo za podatke,ki niso javno dostopni, in sicer samo za
neupravičeno uporabo podatkov s strani zavoda.
Za varnost podatkov na strežniku zavod ne odgovarja.
Vsak uporabnik odgovarja sam za zlorabo svojega gesla.
Za strojno, sistemsko in aplikativno programsko opremo odgovarja strežnik.
Zavod z omejeno javno dostopnostjo osebnih podatkov primerno in ustrezno ščiti osebne podatke, glede na tveganje ki ga predstavlja obdelava le teh.

IX. KONČNE DOLOČBE

11.člen
Ta pravilnik začne veljati 01.06.2007

V Ljubljani, 01.06.2007

Politika zasebnosti

Spletno mesto www.mladipodjetnik.si upravlja Zavod mladi podjetnik (v nadaljevanju MP). Ta pravilnik o zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani.

Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletnih strani MP, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev MP (npr. ste se prijavili na dogodek, ki ga organizira MP), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti podatki so:

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-poštni naslov,
 • kontaktni telefon;
 • podatke za račun (izjava o izdaji računa na pravno osebo ali na posameznika – v tem primeru se na podlagi Zakona o DDV (ZDDV-1) pridobi še naslov naročnika).

Kako bomo te osebne podatke uporabili?

Vsi posredovani osebni podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Če ste naročili storitev MP se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev storitev ter obveščanje o dodatnih podrobnostih storitve, morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih, navodilih za uporabo storitev oz. za posredovanje delovnih gradiv za storitve MP, ki so izobraževalnega značaja.

V primeru naročila na MP e-novice (»newsletter) bomo vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelovali z namenom splošnega obveščanja o vseh storitvah MP ter o povzetkih novic, ki so objavljene na spletnem mestu MP.

MP se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam.

Od prejemanja e-novic oz. obveščanja o naročenih storitvah MP se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih poročilih ali direktno na tej povezavi (link).

Dostop do osebnih podatkov in popravek

Vsak uporabnik spletnega mesta MP ima pravico do dostopa do informacij, ki jih o njem hranimo. Če želite kopijo nekaterih ali vseh osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, nam prosite pošljite email  nam pošljite e-pošto na naslov info@mladipodjetnik.si pri čemer vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca.

V MP želimo zagotoviti, da so vaši osebni podatki točni in posodobljeni, zato lahko kadarkoli zahtevate, da popravimo ali odstranimo informacije, za katere menite, da so netočne.

Hramba

MP hrani podatke v zvezi z opravljenimi storitvami še en mesec po zaključku storitve. Po tem času jih MP izbriše. Na podlagi zahteva Zakona o DDV (ZDDV-1) se računi na katerih so osebni podatki naročnika storitev MP hranijo še 10 let po opravljeni storitvi.

MP hrani osebne podatke v zvezi z e-novica do umika soglasja uporabnika (preklic naročnine), po tem jih popolnoma izbriše.

Piškotki

MP na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, s tem pa se vam ne omogoča uporaba spletnega mesta.

Sprememba pravil zasebnosti 

Zavod mladi podjetnik bo uporabnike obvestil o spremembah teh Pravil zasebnosti obvestila po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo nas kontaktirajte na e-poštni naslov info@mladipodjetnik.si

V Ljubljani, 1. 4. 2018

Imate vprašanje?
    Vpišite vprašanje:
*  Vaš e-poštni naslov:
*  Ime in priimek:
    Vaš GSM:

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje