Globa za nepravočasno prijavo v socialna zavarovanja

Delodajalec mora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja delavca obvezno prijaviti oziroma odjaviti iz socialnih zavarovanj. V nasprotnem primeru mu grozi globa v razponu od 1.000 do 10.000 evrov.
Globa za nepravočasno prijavo v socialna zavarovanja

Globa za nepravočasno prijavo v socialna zavarovanja (Vir slike: bigstockphoto.com)

Pravočasna prijava oziroma odjava delavca iz socialnih zavarovanj je zakonska obveznost delodajalca. Delavca mora delodajalec prijaviti v socialna zavarovanja pred pričetkom opravljanja dela, odjaviti pa ga mora najkasneje v 8 dneh po prenehanju delovnega razmerja. 

Prijavo, odjavo oziroma morebitne spremembe med zavarovanjem lahko delodajalec vloži na dva načina:

  • po elektronski poti, in sicer z vložitvijo prijave v sistem e-VEM ali VEM – za tiste kategorije zavarovanih oseb, za katere je to omogočeno, in
  • v papirni obliki – osebna oddaja neposredno na Zavod za zdravstveno zavarovanje RS ali s priporočeno poštno pošiljko.

Prijavi je potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi z delavcem.

Po 1. januarju 2016 bo prijave oziroma odjave iz socialnih zavarovanj možno urejati samo elektronsko preko sistema eVEM.

Globe za neizpolnitev obveznosti v zvezi s prijavami oziroma odjavami iz socialnih zavarovanj so določene z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer se z globo od 5.000 evrov do 10.000 evrov kaznuje za prekršek delodajalec, ki zaposluje 500 ali več delavcev, če v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem za zavarovanca ali če v predpisanem roku ne vloži prijave podatkov o osnovah v preteklem koledarskem letu in prijave sprememb teh podatkov za vsakega zavarovanca.

Z globo od 1.500 evrov do 2.500 evrov se kaznuje za takšen prekršek delodajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja drugo dejavnost, in zaposluje več kot 10 in manj kot 200 delavcev. Če pa zaposluje manj kot 10 delavcev, pa mu grozi globa 1.200 evrov. Odgovorna oseba delodajalca pa lahko dobi kazen v višini 450 evrov.

Vir: eVEM in Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Oznake: