Mala davčna reforma 2015

Mala davčna reforma, kot je poimenovan sveženj treh osnutkov davčnih zakonov, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložilo Ministrstvo za finance, je predlog uzakonitve sprememb davčne zakonodaje, namenjenih povečanju konkurenčnosti in zaposlenosti.
Mala davčna reforma 2015

Mala davčna reforma 2015 (Vir slike: Bigstockphoto.com)

Mala davčna reforma je po navedbah Ministrstva za finance zbir javno-finančnih ukrepov, ki so na splošno usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega poslovnega okolja ter posledično zaposlenosti z znižanjem obremenitve dohodkov iz dela, ob hkratnem zagotavljanju potrebne javno-finančne konsolidacije.

V sklopu male davčne reforme so zajeti predlogi sprememb naslednjih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev.

Spremembe Zakona o dohodnini

V predlogu spremenjenega Zakona o dohodnini je predlagano:

1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se s sedanjih 100% zniža na 50%:

Danes olajšava za vlaganje in razvoj znaša 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v davčnem letu, vendar največ v višini davčne osnove. Za vlaganja se štejejo vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti ter vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne in zasebne raziskovalne organizacije.

V zadnjih treh letih je bil znesek olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj v povprečju 1,4 milijonov evrov, kar predstavlja 0,6 % osnove za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V tem obdobju jo je uveljavljalo v poprečju 41 zavezancev in je v poprečju na zavezanca znašala 33.700 evrov.

2. Ukinja se olajšava za zaposlovanje:

To olajšavo lahko uveljavljajo zavezanci, ki na novo zaposlijo osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Davčna osnova se lahko zniža v višini 45 % izplačane plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve, pod pogojem, da je oseba zaposlena za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi ter če zavezanec poveča skupno število zaposlenih delavcev v davčnem letu zaposlitve novega delavca.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so v letu 2014 uveljavile za 0,3 milijona evrov te olajšave, v
zadnjih treh letih pa v povprečju 0,15 milijona evrov, kar predstavlja 0,1 % osnove za akontacijo
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Uveljavljalo jo je povprečno v zadnjih treh letih 21
zavezancev, kar znese na zavezanca 7.100 evrov olajšave.

3. Olajšava za investiranje se s sedanjih 40% zniža na 20%:

Po veljavni ureditvi lahko zavezanec, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, uveljavlja olajšavo za investiranje z znižanjem davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu, vendar največ v višini davčne osnove. Za opremo se ne štejejo pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in razen avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar največ v višini davčne osnove.

4. Ukinja se olajšava za donacije za izplačila političnim strankam:

V letu 2014 je le 6 zavezancev uveljavljalo olajšavo za izplačila političnim strankam v višini 579 evrov, kar predstavlja praktično zanemarljiv znesek olajšave.

5. Dobiček iz kapitala bo obdavčen s 25% davčno stopnjo, ne glede na dolžino obdobja imetništva:

Ministrstvo za finance svoj predlog podpira na podlagi teh prednosti:

  • sistemska izenačitev dobičkov iz kapitala (tj. obdavčeni bi bili vsi dobički, ne glede na to, kdaj je bil kapital pridobljen);
  • poenostavitev izvajanja (tj. dobičkov ne bi bilo treba več ‘razvrščati’ v skupine glede na ročnost);
  • ne bi bilo več vzpodbude za ‘držanje’ kapitala (kar lahko ugodno vpliva na likvidnost na trgu kapitala) in s tem tudi ni stimulacije za ‘prelivanje’ dohodka iz ene vrste dohodka iz kapitala v drugo, manj obdavčeno vrsto dohodka iz kapitala (dividende v kapitalske dobičke);
  • stopnja dohodnine, ki velja za dobičke iz kapitala bi se izenačila s stopnjo, ki velja za druge vrste dohodka iz kapitala (dividende in obresti) in dohodke iz oddajanja premoženja v najem, in sicer ne glede na ročnost dobičkov.

6. Ukinja se oprostitev dohodnine od dobička kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala

7. Najvišji davčni razred (davčna stopnja 50%) ostaja do leta 2020:

Na podlagi podatkov odmere dohodnine za leto 2013 je bilo ugotovljeno, da je bilo manj kot pol odstotka zavezancev v najvišjem davčnem razredu. Njihova povprečna dohodnina na zavezanca je znašala skoraj 45.000 evrov, skupaj pa jim je bila obračunana dohodnina v znesku okoli 146 milijonov evrov, kar predstavlja okoli 8 % celotne odmerjene dohodnine.

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb se v zvezi z olajšavami in obdavčitvijo dobička iz kapitala spremeni enako kot Zakon o dohodnini, dodatno pa se spreminja način amortizacije dobrega imena.

Predlaga se namreč prepoved priznavanja odhodkov iz naslova amortizacije dobrega imena za davčne namene. Dobro ime se vsebinsko bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja, saj predstavlja obračunsko kategorijo. Dobro ime, ki izhaja iz poslovne združitve, se, poenostavljeno povedano, meri kot presežek plačanega nadomestila nad vrednostjo pridobljenih sredstev in obveznosti podjetja, ki je posledica računovodskega vrednotenja. Ni ga možno prodati kot samostojnega sredstva.

Po računovodskih predpisih se dobro ime prevrednotuje zaradi oslabitve, kar je pod določenimi pogoji v skladu z veljavno zakonodajo tudi davčno priznan odhodek. Po veljavnih računovodskih predpisih amortizacija dobrega imena ni dovoljena in posledično ne zmanjšuje davčne osnove. Zaradi spremembe računovodskih pravil bi se brez spremembe ZDDPO-2 davčna osnova spremenila (zmanjševala) le za uporabnike SRS.

Po podatkih iz obračuna davka od dohodkov pravnih oseb je v letu 2014 izmed 99.571 zavezancev, ki so oddali obračun, 48.253 zavezancev ustvarilo pozitivno davčno osnovo pred olajšavami v višini 4.280 milijonov evrov. Izmed njih je 31.196 zavezancev uveljavljalo za 1.422 evrov različnih olajšav in znižanj osnove. Največji delež je predstavljala olajšava za investiranje, v višini 616 milijonov evrov, ki jo je uveljavljalo 18.580 zavezancev, sledi ji znižanje osnove za pokrivanje izgub iz preteklih let, v višini 368 milijonov evrov,(13.624 zavezancev) ter olajšava z vlaganja v raziskave in razvoj v višini 229 milijonov evrov (747 zavezancev). Vse preostale olajšave so pomenile zgolj 15 % znižanja osnove. Olajšavo za zaposlovanje je uveljavljalo 178 zavezancev v višini 0,79 milijonov evrov, olajšavo za donacije političnim strankam pa le 6 zavezancev v višini 4.665 evrov.

Predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev

Predlog zakona ureja posebno davčno obravnavo dohodkov delavcev za uspešnost. Upravičenci do posebne davčne obravnave dohodkov delavcev za uspešnost bodo delodajalci in delavci. Za pridobitev davčnih ugodnosti bo moral delodajalec vnaprej določiti kriterije nagrajevanja uspešnosti, s katerim bodo delavci seznanjeni. Do dohodka za uspešnost so upravičeni vsi delavci, ki izpolnjujejo kriterije nagrajevanja uspešnosti. Delodajalec mora o izplačilu dohodka za uspešnost na dan izplačila obvestiti FURS.

Dohodek za uspešnost bo moral izplačati vsem delavcem, ki so bili pri njem nepretrgoma zaposleni vsaj 6 mesecev in bodo izpolnjevali kriterije nagrajevanja. Delodajalec bo lahko za dohodke za uspešnost iz pozitivnega poslovnega izida pred obdavčitvijo namenil največ 20 % poslovnega izida.

Višina dohodka za uspešnost, ki bo deležna posebne davčne obravnave, ne bo smela preseči 2 povprečni mesečni plači delavca v preteklem poslovnem letu oziroma več kot 5.000 evrov.

Do posebne davčne obravnave bo upravičeno enkratno in hkratno izplačilo vsem upravičenim delavcem, v primeru izplačil posameznemu delavcu v več delih pa le prvo izplačilo dohodka za uspešnost. Izplačilo bo lahko sledilo kadarkoli v tekočem poslovnem letu po javni objavi letnega poročila, prvič v maju 2017.

Tako Obrtna zbornica Slovenije kot tudi Združenje Manager sta kritična do predlagane davčne reforme.

Vir: Ministrstvo za finance (predlogi zakonov)

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>


Vzorci, ki jih mora prerasti vsak, ki želi postati uspešen podjetnik

Vzorci, ki jih mora prerasti vsak, ki želi postati uspešen podjetnik

Če želite uspešno delovati v podjetništvu, morate znati preseči miselne vzorce, ki lahko zavirajo vaše napredovanje. To vsekakor ni lahek proces, vendar pa se na dolgi rok še kako izplača. Preberite več >>

7 načinov, kako izboljšati odzivnost do vaših strank

7 načinov, kako izboljšati odzivnost do vaših strank

Kupci postajajo v odnosu do podjetij čedalje bolj neučakani. Pričakujejo, da bodo dobili takojšnen odgovor na postavljeno vprašanje, takojšen odziv na sporočilo. Kako lahko podjetje izboljša svojo odzivnost do strank in si s tem pridobi njihovo zaupanje? Preberite več >>

Kaj morate vedeti, če želite odpreti spletno trgovino za nemški trg?

Kaj morate vedeti, če želite odpreti spletno trgovino za nemški trg?

Vstop na nemški trg je zaradi svoje velikosti tudi želja marsikaterega slovenskega podjetnika. Spletno nakupovanje je v Nemčiji precej dobro razvito, zato gre vsekakor za dobro izbiro. Podajamo vam nekaj nasvetov, ki so vam lahko v pomoč pri prodoru na nemški trg spletnih trgovin. Preberite več >>

5 resnic o podjetništvu, o katerih nas v šolah ne naučijo

5 resnic o podjetništvu, o katerih nas v šolah ne naučijo

Šole nam podajo številne informacije, ki nam lahko pridejo prav kasneje v življenju. Na uspešno delovanje v podjetništvu pa nas ne pripravijo v zadostni meri. Česa nas šole o podjetništvu niso naučile, pa bi to morali vedeti, če se podajamo na samostojno pot? Preberite več >>

Ponovno aktualno: Ste dobili to pismo? Vrzite ga stran!

Ponovno aktualno: Ste dobili to pismo? Vrzite ga stran!

Če ste podjetnik, potem obstaja velika verjetnost, da ste prejeli pismo, ki vam ga je poslal tuj spletni poslovni imenik EBN European Business Number. Pismo ni novost, a kot kaže, je prišlo do novega vala pošiljanja, zato bodite pozorni. Preberite več >>

Kakšne pasti se skrivajo za franšizami?

Kakšne pasti se skrivajo za franšizami?

Vse več je govora o franšizah, ki naj bi podjetnemu posamezniku zagotovile hiter uspeh v podjetništvu. A kljub številnim prednostim, kot je na primer že uveljavljena blagovna znamka, tržna podpora in pomoč franšizodajalca, obstaja tudi nekaj pasti, ki jih ne smemo zanemariti. Preberite več >>

Oznake: ,
Iskanje
Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
Projekt Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

13.12.2019 od 13:00 do 17:30
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.


Preberite več >>

Vse za podjetje