Katere evidence morajo voditi “normiranci”?

Avtor — 04.04.2013
Ministrstvo za finance je sprejelo spremembe Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe RS, ki opravljajo dejavnost. Spremembe se nanašajo na fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Katere evidence morajo voditi "normiranci"?

Katere poslovne knjige in davčne evidence morajo voditi “normiranci”? (Vir slike: sxc.hu)

»Normiranci« so tako skladno s pravilnikom dolžni za poslovne in davčne namene voditi naslednje evidence:

  • evidenco izdanih knjigovodskih listin;
  • evidenco osnovnih sredstev in
  • morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja, na katerem poslujejo.

V kolikor je »normiranec« registriran za DDV, je poleg zgoraj navedenih evidenc dolžan voditi tudi vse evidence v skladu z DDV predpisi. Pravilnik pri vsaki izmed evidenc predpisuje tudi minimalen obseg podatkov in obliko, v kateri morajo biti evidence vodene.

Evidenca izdanih knjigovodskih listin

Evidenca izdanih knjigovodskih listin se lahko vodi bodisi v papirni bodisi v računalniški obliki in mora vsebovati najmanj:

  • številko in datum vpisa v evidenco;
  • številko in datum knjigovodske listine;
  • opis poslovnega dogodka in znesek iz knjigovodske listine;
  • znesek prihodkov po SRS ali ZDoh-2 ter morebiten znesek popravka prihodkov na ravni davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja prihodkov na davčno priznane).

Upoštevaje dejstvo, da je davčno leto pri fizičnih osebah enako koledarskemu letu, se evidenca knjigovodskih listin zaključuje s stanjem na dan 31. decembra. Zaključena evidenca izdanih knjigovodskih listin je podlaga za ugotavljanje višine davčno priznanih prihodkov ter posledično normiranih odhodkov in davčne osnove.

Evidenca osnovnih sredstev

Vodenje evidence osnovnih sredstev je obvezna zgolj za »normirance«, ki imajo v lasti osnovna sredstva. Evidenca osnovnih sredstev mora vsebovati najmanj:

  • zaporedno številko osnovnega sredstva;
  • opis, stanje in gibanje osnovnega sredstva, zlasti datum pridobitve in datum izločitve ali odtujitve;
  • podatke o listini o pridobitvi oziroma izločitvi ali odtujitvi ter nabavno vrednost osnovnega sredstva.

V evidenco se vpisujejo vse listine, ki se nanašajo na pridobitev in odtujitev oziroma izločitev osnovnih sredstev in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti osnovnega sredstva.


Oznake: , , , , ,