Davčne novosti v letu 2018

S prvim dnem novega leta so se pričele uporabljati nekatere spremembe na davčnem področju, ki so bile sprejete že leta 2017. Vlada je spremenila štiri zakone s tega področja, med bolj opaznimi pa so spremembe, ki jih uvaja novela Zakona o dohodnini.
davki

Novela Zakona o dohodnini za zavezance letos prinaša kar nekaj sprememb. (Vir slike: Pixabay)

V Uradnem listu je bil 8.12.2017 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki se uporablja od 1.1.2018. Bistvene spremembe na tem področju se dotikajo napotenih delavcev, normirancev, božičnic in študentskega dela.

Omenjena novela zavezancem prinaša naslednje novosti:

Spremembe pri povračilih stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino

Novela je na novo uredila povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino. Omenjeni stroški zajemajo stroške prehrane, prevoza ter prenočišča.

a) povračilo stroškov prehrane

Znesek stroškov prehrane v času napotitve se pri krajših napotitvah ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dnevnice. Gre za primere napotitev, ki neprekinjeno trajajo do 30 dni (90 dni v primeru voznikov v mednarodnem cestnem prometu).

Položaj napotenih delavcev v primeru daljših napotitev, pa se približuje položaju delavcev, ki na delo prihajajo od doma. Stroški prehrane izven delovnega časa se zanje namreč obravnavajo kot privatni stroški. Stroške privatne narave zakon za davčne namene obravnava drugače kot stroške povezane z delom. Zakonodajalec predpostavlja, da si pri daljših napotitvah delavec v kraju kamor je napoten oblikuje svoj drugi dom. Posledično ni smiselno, da bi si druge obroke (zajtrk, večerja) zagotavljal pri gostinskih ponudnikih.

b) povračilo stroškov prevoza

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se po novem ne všteva povračilo stroškov za prevoz na in z dela (med običajnim bivališčem v času napotitve in mestom opravljanja dela) ter stroškov za prevoz na službenem potovanju (za prevoz v kraj napotitve in nazaj).

c) povračilo stroškov prenočišča

Novela ureja tudi povračilo stroškov, ki jih ima napoteni delavec s prenočevanjem. Pri začasnih napotitvah do 90 dni se tako povračilo stroškov prenočišča ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Posebna davčna osnova pri napotitvi na delo v tujino

Novela uvaja določeno višino dohodka, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih delavec doseže v okviru napotitve. V davčno osnovo se ne všteva znesek v višini 20% plače, oziroma nadomestila plače (bruto znesek), prejete za opravljanje takšnega dela. Ta znesek pa ne sme preseči 1.000 evrov za izplačila v posameznem mesecu, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • delavec je napoten na delo iz ali v Slovenijo,
  • napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni,
  • kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je več kot 200 km oddaljen od kraja napotitve,
  • delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident Slovenije pred začetkom napotitve na delo v Sloveniji ali rezident druge države pred napotitvijo na delo iz Slovenije in
  • v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

Posebna davčna osnova pa se upošteva za napotitve, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • delavec je napoten v tujino zunaj države delodajalca,
  • napotitev se opravi na podlagi pogodbe o zaposlitvi po pravu države kamor je delavec napoten,
  • pogodba o zaposlitvi je sklenjena med delodajalcem s sedežem v državi, iz katere je delavec napoten in ki dejansko svojo dejavnost tudi opravlja v državi sedeža in delavcem, ki običajno dela za delodajalca v državi njegovega sedeža,
  • pogodba o zaposlitvi je sklenjena za opravljanje dela v okviru dejavnosti delodajalca v državi napotitve, v imenu in za račun delodajalca, na podlagi pogodbe delodajalca z naročnikom storitve,
  • delavec ves čas napotitve dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga napotuje na delo.

Spremembe pri normirancih

Novela na novo ureja tudi pogoje za obvezen izstop iz sistema normiranca. Zavezanec mora iz sistema izstopiti v primeru, da v dveh zaporednih davčnih obdobjih preseže 300.000 evrov prihodkov.

Določa se tudi absolutna maksimalna višina odhodkov ki se priznajo zavezancu, ki znaša 40.000 evrov. Višina priznanih odhodkov se izjemoma upošteva do 80.000 evrov, v primeru, da je bila v davčnem letu pri zavezancu vsaj 5 mesecev za polni delovni čas obvezno socialno zavarovana vsaj ena oseba.

Dopolnjuje se tudi določba, s katero se določajo primeri in prihodki iz dejavnosti oseb, ki se poleg prihodkov zavezanca upoštevajo v zvezi s prihodkovnim pogojem za ugotavljanje davčne osnove s sistemom normiranca. Sprememba se nanaša na dodaten primer, kjer se poleg zavezančevih prihodkov upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Prihodki povezanih oseb se seštevajo, če je glavni namen za shemo poslovanja izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov z verižnim ustanavljanjem zavezancev ali prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov, k zavezancem v sistemu normiranca. V primeru da zavezanec dokaže da glavni namen sheme poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove na način normiranca, pa se dohodki kjub povezanosti ne seštevajo.

Višje olajšave za študente

Študenti in dijaki do dopolnjenega 26 leta bodo odslej deležni 100% splošne olajšave pri dohodnini.  Lansko leto je ta namreč znašala le 75% vrednosti. V primerjavi s prejšnjim letom, bodo tako obdavčeni manj.

Splošna olajšava se prizna vsakemu dohodninskemu zavezancu, razen če zanj kdo drug uveljavlja olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. Študenti in dijaki pa so pri opravljanju dela preko napotnice deležni še dodatne posebne osebne olajšave, ne glede na to ali jih kdo uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. V lanskem letu je ta znašala 2.477,03 evra, letos pa znaša 3.207,70 evrov. To pomeni, da bodo študenti čez leto lahko zaslužili 730,67 evrov več, ne da bi se jim to štelo v dohodnino.

Manj obdavčene božičnice

Po novem se izplačilo poslovne uspešnosti ne bo več vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine 100% povprečne plače. Prej je bil znesek postavljen na 70% povprečne plače. To naj bi podjetja spodbudilo k temu, da se bodo lažje odločila za večjo nagrado zaposlenim za njihov doprinos k uspešnim poslovnim rezultatom.

Uvedena je linearnost dodatne splošne olajšave

Novela je v odvisnosti od skupnega dohodka zavezanca uvedla linearno določanje dodatne splošne olajšave. Ta bo sicer prišla v poštev le za zavezance s skupnim letnim dohodkom med 11.166,37 evrov in 13.316,83 evrov.

Omenjena sprememba odpravlja situacije, ko bi zavezanec pri višji bruto plači prejel nižjo neto plačo, iz razloga nezvezno določene dodatne splošne olajšave.

Oprostitev plačila dohodnine od brezplačne pravne pomoči

Dohodnine po novem ne bo potrebno plačati od brezplačne pravne pomoči, ki jo oseba prejema po zakonu ali po pravilih mednarodnega sodišča ali arbitraže. V primeru da so podlaga dodelitve pravne pomoči pravila mednarodnega sodišča ali arbitraže, oprostitev obsega le oblike, ki so dodeljene na podlagi zakonskih pogojev. S tem se bo uresničilo načelo enake davčne obravnave prejetega dohodka, iz naslova brezplačne pravne pomoči.

VIRI: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), Računovodja

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019. Po novem se zneski olajšav in lestvice dohodnine ne bodo več objavljale v obliki podzakonskega akta. Preberite več >>

Obdavčitev božičnice

Obdavčitev božičnice

Božičnica se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od izplačane božičnice obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, v določenem primeru pa tudi dohodnino. Preberite več >>

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance

Božične zabave, pogostitve in poslovna kosila ... V prispevku bomo pojasnili, kako lahko poskrbimo, da bodo našteti stroški všteti v stroške podjetja in bodo pri tem ugodno davčno obravnavani. Preberite več >>

Obdavčitev poslovnih daril

Obdavčitev poslovnih daril

Nezadržno se bliža tisti čas v letu, ko podjetja obdarujejo svoje zaposlene in poslovne partnerje in jim s tem izkažejo zahvalo za sodelovanje. Preberite več >>

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Pri samem postopku ustanovitve podjetja se bodoči podjetniki med drugim soočijo tudi z vprašanji o poslovnih prostorih, kapitalskih naložbah, povezanih osebah ipd. Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja je treba imeti že pri samem postopku ustanovitve s.p. ali druge oblike gospodarske družbe, ko se prvič oddaja davčne podatke. Preberite več >>

Finančna uprava RS v prenovo portala eDavki

Finančna uprava RS v prenovo portala eDavki

Finančna uprava Republike Slovenije se je lotila obsežne prenove portala eDavki (edavki.durs.si). Prenova bo zajemala več faz. Od 8. julija dalje bodo zavezancem na voljo grafično prenovljeni eDavki, pri katerih bo na novo strukturirana vsebina strani. Preberite več >>

Davčne blagajne – kdaj in za koga

Davčne blagajne – kdaj in za koga

Uporaba davčnih blagajn je za zavezance postala obvezna 2. januarja 2016. Zakon je sicer predvidel tudi predhodno obdobje do 31. decembra 2017, v katerem je bilo še naprej možno uporabljati zgolj vezano knjigo računov. S 1.1.2018, pa je na tem področju stopilo v veljavo kar nekaj novosti. Preberite več >>

Oznake: , , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Trendi digitalnega marketinga 2019

13.02.2019 od 14:00 do 19:00
Trendi digitalnega marketinga 2019

Pridružite se nam na predavanju Trendi digitalnega marketinga 2019 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje, kako na spletu prodati več, tega predavanja ne smete zamuditi.
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

20.02.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje