Davčne novosti v letu 2018

S prvim dnem novega leta so se pričele uporabljati nekatere spremembe na davčnem področju, ki so bile sprejete že leta 2017. Vlada je spremenila štiri zakone s tega področja, med bolj opaznimi pa so spremembe, ki jih uvaja novela Zakona o dohodnini.
davki

Novela Zakona o dohodnini za zavezance letos prinaša kar nekaj sprememb. (Vir slike: Pixabay)

V Uradnem listu je bil 8.12.2017 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki se uporablja od 1.1.2018. Bistvene spremembe na tem področju se dotikajo napotenih delavcev, normirancev, božičnic in študentskega dela.

Omenjena novela zavezancem prinaša naslednje novosti:

Spremembe pri povračilih stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino

Novela je na novo uredila povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino. Omenjeni stroški zajemajo stroške prehrane, prevoza ter prenočišča.

a) povračilo stroškov prehrane

Znesek stroškov prehrane v času napotitve se pri krajših napotitvah ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dnevnice. Gre za primere napotitev, ki neprekinjeno trajajo do 30 dni (90 dni v primeru voznikov v mednarodnem cestnem prometu).

Položaj napotenih delavcev v primeru daljših napotitev, pa se približuje položaju delavcev, ki na delo prihajajo od doma. Stroški prehrane izven delovnega časa se zanje namreč obravnavajo kot privatni stroški. Stroške privatne narave zakon za davčne namene obravnava drugače kot stroške povezane z delom. Zakonodajalec predpostavlja, da si pri daljših napotitvah delavec v kraju kamor je napoten oblikuje svoj drugi dom. Posledično ni smiselno, da bi si druge obroke (zajtrk, večerja) zagotavljal pri gostinskih ponudnikih.

b) povračilo stroškov prevoza

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se po novem ne všteva povračilo stroškov za prevoz na in z dela (med običajnim bivališčem v času napotitve in mestom opravljanja dela) ter stroškov za prevoz na službenem potovanju (za prevoz v kraj napotitve in nazaj).

c) povračilo stroškov prenočišča

Novela ureja tudi povračilo stroškov, ki jih ima napoteni delavec s prenočevanjem. Pri začasnih napotitvah do 90 dni se tako povračilo stroškov prenočišča ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Posebna davčna osnova pri napotitvi na delo v tujino

Novela uvaja določeno višino dohodka, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih delavec doseže v okviru napotitve. V davčno osnovo se ne všteva znesek v višini 20% plače, oziroma nadomestila plače (bruto znesek), prejete za opravljanje takšnega dela. Ta znesek pa ne sme preseči 1.000 evrov za izplačila v posameznem mesecu, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • delavec je napoten na delo iz ali v Slovenijo,
  • napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni,
  • kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je več kot 200 km oddaljen od kraja napotitve,
  • delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident Slovenije pred začetkom napotitve na delo v Sloveniji ali rezident druge države pred napotitvijo na delo iz Slovenije in
  • v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

Posebna davčna osnova pa se upošteva za napotitve, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • delavec je napoten v tujino zunaj države delodajalca,
  • napotitev se opravi na podlagi pogodbe o zaposlitvi po pravu države kamor je delavec napoten,
  • pogodba o zaposlitvi je sklenjena med delodajalcem s sedežem v državi, iz katere je delavec napoten in ki dejansko svojo dejavnost tudi opravlja v državi sedeža in delavcem, ki običajno dela za delodajalca v državi njegovega sedeža,
  • pogodba o zaposlitvi je sklenjena za opravljanje dela v okviru dejavnosti delodajalca v državi napotitve, v imenu in za račun delodajalca, na podlagi pogodbe delodajalca z naročnikom storitve,
  • delavec ves čas napotitve dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga napotuje na delo.

Spremembe pri normirancih

Novela na novo ureja tudi pogoje za obvezen izstop iz sistema normiranca. Zavezanec mora iz sistema izstopiti v primeru, da v dveh zaporednih davčnih obdobjih preseže 300.000 evrov prihodkov.

Določa se tudi absolutna maksimalna višina odhodkov ki se priznajo zavezancu, ki znaša 40.000 evrov. Višina priznanih odhodkov se izjemoma upošteva do 80.000 evrov, v primeru, da je bila v davčnem letu pri zavezancu vsaj 5 mesecev za polni delovni čas obvezno socialno zavarovana vsaj ena oseba.

Dopolnjuje se tudi določba, s katero se določajo primeri in prihodki iz dejavnosti oseb, ki se poleg prihodkov zavezanca upoštevajo v zvezi s prihodkovnim pogojem za ugotavljanje davčne osnove s sistemom normiranca. Sprememba se nanaša na dodaten primer, kjer se poleg zavezančevih prihodkov upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Prihodki povezanih oseb se seštevajo, če je glavni namen za shemo poslovanja izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov z verižnim ustanavljanjem zavezancev ali prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov, k zavezancem v sistemu normiranca. V primeru da zavezanec dokaže da glavni namen sheme poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove na način normiranca, pa se dohodki kjub povezanosti ne seštevajo.

Višje olajšave za študente

Študenti in dijaki do dopolnjenega 26 leta bodo odslej deležni 100% splošne olajšave pri dohodnini.  Lansko leto je ta namreč znašala le 75% vrednosti. V primerjavi s prejšnjim letom, bodo tako obdavčeni manj.

Splošna olajšava se prizna vsakemu dohodninskemu zavezancu, razen če zanj kdo drug uveljavlja olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. Študenti in dijaki pa so pri opravljanju dela preko napotnice deležni še dodatne posebne osebne olajšave, ne glede na to ali jih kdo uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. V lanskem letu je ta znašala 2.477,03 evra, letos pa znaša 3.207,70 evrov. To pomeni, da bodo študenti čez leto lahko zaslužili 730,67 evrov več, ne da bi se jim to štelo v dohodnino.

Manj obdavčene božičnice

Po novem se izplačilo poslovne uspešnosti ne bo več vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine 100% povprečne plače. Prej je bil znesek postavljen na 70% povprečne plače. To naj bi podjetja spodbudilo k temu, da se bodo lažje odločila za večjo nagrado zaposlenim za njihov doprinos k uspešnim poslovnim rezultatom.

Uvedena je linearnost dodatne splošne olajšave

Novela je v odvisnosti od skupnega dohodka zavezanca uvedla linearno določanje dodatne splošne olajšave. Ta bo sicer prišla v poštev le za zavezance s skupnim letnim dohodkom med 11.166,37 evrov in 13.316,83 evrov.

Omenjena sprememba odpravlja situacije, ko bi zavezanec pri višji bruto plači prejel nižjo neto plačo, iz razloga nezvezno določene dodatne splošne olajšave.

Oprostitev plačila dohodnine od brezplačne pravne pomoči

Dohodnine po novem ne bo potrebno plačati od brezplačne pravne pomoči, ki jo oseba prejema po zakonu ali po pravilih mednarodnega sodišča ali arbitraže. V primeru da so podlaga dodelitve pravne pomoči pravila mednarodnega sodišča ali arbitraže, oprostitev obsega le oblike, ki so dodeljene na podlagi zakonskih pogojev. S tem se bo uresničilo načelo enake davčne obravnave prejetega dohodka, iz naslova brezplačne pravne pomoči.

VIRI: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), Računovodja

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Kako prijaviti PayPal račun na FURS?

Kako prijaviti PayPal račun na FURS?

PayPal je verjetno najbolj poznan in uporabljan posrednik med kupcem in prodajalcem na področju elektronskega poslovanja. Storitve, ki jih nudi so preproste, varne in omogočajo hitro poslovanje na globalni ravni. Preverili smo, kako je s prijavo Paypal računa FURSu. Preberite več >>

Davčna primerjava: s.p. in d.o.o.

Davčna primerjava: s.p. in d.o.o.

Za odločitev med s.p. in d.o.o. je potrebno upoštevati višino stroškov davčno-socialne obremenitve ustvarjenega dobička, poleg tega pa še pravno formalnih razlik med obema oblikama podjetja. Več o davčnih razlikah med s.p. in d.o.o. v nadaljevanju. Preberite več >>

S.p. v tujini, davek v Sloveniji

S.p. v tujini, davek v Sloveniji

V slovenski davčni zakonodaji je sprejeto načelo obdavčitve po svetovnem dohodku. To pomeni, da so davčni rezidenti dolžni plačati v Sloveniji dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, ali imajo dohodki svoj vir v Sloveniji ali izven nje. Preberite več >>

Obdavčitev zasebnega zavoda

Obdavčitev zasebnega zavoda

Obdavčitev zasebnih zavodov je odvisna od tega, ali so dejavnosti, ki jih opravljajo, pridobitne ali nepridobitne narave. Preberite več >>

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

Obdavčitev s.p.

Obdavčitev s.p.

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Preberite več >>

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preberite več >>

Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami?

Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami?

FURS je pred kratkim izdal podrobnejša pojasnila o načinu davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami. Novost predstavlja predvsem razlaga obveznosti podjetij, ki izdajajo kriptožetone, v zvezi s plačilom DDV.   Preberite več >>

Oznake: , , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Google Analytics in Marko Penko

01.03.2018 od 16:00 do 10.03.2017 16:00
Delavnica: Google Analytics in Marko Penko

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics delavnica, ki jo za nas pripravlja Marko Penko.
Preberite več >>

Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

24.03.2018 od 9:00 do 30.03.2018 17:00
Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

Pri oglaševanju na Googlu je zelo pomembno poznavanje navodil, trikov in smernic za uspešno postavitev in vodenje AdWords kampanje. Da boste svoje oglaševanje vzpostavili kar se da učinkovito, vas vabimo na delavnico, v okviru katere boste spoznali Google AdWords: od osnov do potankosti. Z nami bo izkušeni Google AdWords mojster Marko Penko, ki je v svoji karieri upravljal na milijone evrov oglaševalskih proračunov.
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani

06.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Delavnica: Prodajni lijak

13.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Prodajni lijak

Uspešno postavljen prodajni lijak je eno izmed najpomembnejših marketinških orodij tega časa. Žalosti nas ugotovitev, da ga marsikatero slovensko podjetje bežno pozna, kaj šele uporablja v praksi. To želimo spremeniti, zato bomo na predavanju govorili o tem, zakaj bi moral biti prodajni lijak fokus vsakega posla.
Preberite več >>

Vse za podjetje