Kako do svoje turistične agencije?

Turizem zadnja leta s hitrim porastom števila ljudi, ki se odločajo za potovanja in počitnice doživlja pravi razcvet. Temu povpraševanju sledi tudi ponudba, saj se povečuje tudi število turističnih agencij. Tokrat v članku predstavljamo pogoje, ki jih mora posameznik izpolnjevati za odprtje svoje turistične agencije.
turistična agencija

Za opravljanje dejavnosti turističnih agencij, zakonodaja predpisuje posebne pogoje. (Vir slike: Pixabay)

Področje turističnih agencij in pogoje za opravljanje takšne dejavnosti ureja prenovljeni Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Ta je stopil v veljavo marca 2018 in prinesel tudi nekaj novosti, ki so predvsem posledica usklajevanja z evropskimi prepdisi.

Dejavnosti, ki se bosta izvajali pod okriljem turistične agencije, sta predvsem dejavnost organiziranja in dejavnost prodaje turističnih paketov.  Zakon določa, da turistični paket sestavljata vsaj dve različni potovalni storitvi, za namene istega potovanja ali počitnic, če ponudnik pred sklenitvijo ene pogodbe o vseh storitvah, slednje združi skupaj. Zakon uvaja tudi nov pojem – povezan potovalni aranžma, ki pomeni vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev skupaj, ki sta kupljeni za namene istega potovanja ali počitnic in se ne štejeta za turistični paket.

Kako začeti?

Za opravljanje katerekoli pridobitne dejavnosti, je prvi korak na podjetniški poti izbira in registracija primerne statusne oblike (npr. odprtje s.p.). Izbrati bo potrebno tudi ustrezno dejavnost po SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti). Za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov, je obvezna registracija dejavnosti 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj, za prodajo turističnih paketov pa  79.110 – dejavnost potovalnih agencij. Priporoča se tudi registracijo 79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Zgolj ustanovitev podjetja ne bo dovolj, saj zakonodaja na tem področju predpisuje tudi dodatne pogoje. Zagotoviti je potrebno poslovni prostor, ustrezno zavarovanje in za opravljanje dejavnosti pridobiti licenco. V primeru opravljanja dejavnosti organiziranja turističnih paketov, pa bo organizator zavezan zagotoviti tudi vodjo poti, oziroma turističnega vodnika, če potovalni paket to zajema.

Licenca za organizatorja potovanja ali turističnega agenta

Dejavnost organiziranja turističnih paketov po zakonu obsega njihovo organiziranje in prodajo, oziroma ponujanje v prodajo. To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki – organizator potovanja. Dejavnost prodaje turističnih paketov pa obsega prodajo, oziroma ponujanje turističnih paketov, ki jih je sestavil organizator potovanja (druga turistična agencija), v prodajo. Tudi to dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki – turistični agent.

Razlika med pridobitvijo licence za organiziranje in licenco za prodajo turističnih paketov je v tem, da je za pridobitev licence za organiziranje potrebno predložiti tudi dokazilo o zavarovanju v primeru insolventnosti. Za pridobitev licence za prodajo to ni potrebno, saj za izvedbo potovanja jamči organizator. Turistični agent mora imeti tudi poslovni prostor, ki je dostopen strankam v vnaprej določenem obratovalnem času.

Pogoji za pridobitev licence

Novi zakon je ohranil licence za organizacijo in prodajo turističnih paketov, vendar je bistveno zmanjšal pogoje zanje. Odpravil je izobrazbo in delovne izkušnje vodje dejavnosti, po novem pa tudi ni več potrebno zavarovanje za primer neizvajanja ali neustreznega izvajanja dejavnosti za organizatorje potovanj. Obvezno ostaja le zavarovanje, ki je opredeljeno kot jamstvo organizatorja potovanja v primeru likvidnosti težav.

Vlogo za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov ponudnik vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije. Na njihovi spletni strani so v zvezi s tem dostopni tudi vsi ustrezni obrazci. Za pridobitev licence je potrebno izpolniti obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti, ga podpisati in ožigosati. Predlagatelj na obrazcu navede svoje podatke, podatke o poslovnem sedežu družbe in naslovu turistične poslovalnice. V primeru, da organizator potovanj opravlja dejavnost prodaje izključno preko spletne strani, navede še naslov spletne strani in k vlogi priloži še dodaten obrazec v ta namen.

Na obrazcu je potrebno tudi ustrezno obkrožiti vrsto dejavnosti, za katero predlagatelj daje vlogo – organizacija turističnih paketov, prodaja ali oboje. Z eno vlogo se torej lahko pridobi obe licenci istočasno.

Obvezne priloge k vlogi

K izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti tudi naslednje priloge:

  • dokazila o registraciji dejavnosti – izpis iz poslovnega registra Slovenije, v katerega je vpisan direktor ali zakoniti zastopnik. Iz izpisa mora biti razvidna registracija dejavnosti po SKD;
  • dokazila o poslovnem prostoru – poslovni prostor (ki ne sme biti v stanovanju) je po zakonu obvezen, razen v primeru organizatorjev potovanj, ki opravljajo izključno spletno prodajo. Poslovni prostor turističnega agenta mora biti strankam dostopen v obratovalnem času, ki ga določi sam. Kot dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom je možno predložiti kupoprodajno ali najemno pogodbo, zemljiškoknjižni izpisek, sodno odločbo, sklep ipd. H kupoprodajni ali najemni pogodbi je potrebno priložiti tudi uporabno dovoljenje z upravne enote ali občine, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost. Namesto uporabnega dovoljenja se lahko priloži tudi zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt;
  • dokazilo o zavarovanju – garantno pismo za primer nesolventnosti, za zavarovanje plačila stroškov vrnitve oseb na turističnem potovanju v kraj prebivališča, za zavarovalno vsoto 41.730 evrov;
  • dokazilo o plačilu takse (npr. kopija plačilnega naloga), ki se nakaže na račun Turistično gostinske zbornice Slovenije – pred oddajo vloge je po objavljenem ceniku potrebno plačati vodenje upravnega postopka, odločbo o podelitvi licence in certifikata (za organiziranje ali prodajo turističnih paketov) v višini 206 evrov in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc v višini 59,50 evrov. Podelitev obeh licenc skupaj stane 412 evrov, z letnim vodenjem arhiva, ki znaša 59,50 evrov, skupaj torej 471,50 evrov.

Vlogo s prilogami se pošlje na Turistično gostinsko zbornico, kjer jo nato obravnava komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam. V primeru izpolnjenih pogojev, za nedoločen čas izda odločbo o dodelitvi licence ter certifikat. Podatke o licenci objavi v Seznamu turističnih agencij z licenco.

Kdaj licenca ni potrebna?

Zakon določa, da pridobitev licence ni potrebna v naslednjih primerih:

  • turistični paketi in povezani potovalni aranžmaji, ki trajajo manj kot 24 ur (brez prenočevanja), ki se izvajajo občasno, na nepridobitni podlagi, zgolj za zaključene skupine in brez javnega oglaševanja;
  • za poslovne namene podjetja, povezane z izvajanjem njegove pridobitne dejavnosti (službena in poslovna potovanja za zaposlene);
  • izvzete so tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, pri izvajanju šolskih ekskurzij, pravne osebe s priznanim statusom v javnem interesu in registrirane verske skupnosti.

Turistični vodnik in vodja poti

Organizator potovanj bo moral pri izvedbi turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo potovanja. Ta vodja poti, ki bo ves čas poti spremljal skupino turistov ne potrebuje nikakršne usposobljenosti. To pomeni, da lahko organizator potovanja v tej vlogi na pot pošlje kogarkoli (ne glede na njegovo izobrazbo, znanje tujih jezikov, itd.).

V primeru da turistični paket in povezani potovalni aranžma zajemata turistično vodenje, pa bo potrebno priskrbeti tudi turističnega vodnika. Turistični vodnik je za razliko od vodje poti zakonsko reguliran. Gre za poklic, ki ga lahko opravljajo le osebe z opravljenim preizkusom znanja iz programa strokovne usposobljenosti. Kot dokazilo takšna oseba prejme posebno izkaznico, ki jo mora med opravljanjem dela nositi na vidnem mestu.

Za organizatorje potovanj je pomemben podatek kdaj je potrebno v potovanje vključiti turističnega vodnika in kdaj ne. V primeru da turistični aranžma zajema turistično vodenje, je treba zagotoviti tudi turističnega vodnika. To pomeni, da v primeru da cena paketa vključuje organizacijo in izvedbo potovanja, zadostuje le vodja poti. Če pa je v ceno vračunana organizacija potovanja in strokovno vodstvo, bo potrebno vključiti tudi turističnega vodnika (ki pa bo lahko hkrati vodja poti).

Viri:

Turistično gostinska zbornica Slovenije

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

 

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ob ustanovitvi podjetja (registracija podjetja) se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na VEM / SPOT točki. Preberite več >>


Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč za vsakega podjetnika začetnika. Tovrstne zagonske pomoči Zavod RS za zaposlovanje ponuja vsakih nekaj let. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencija za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina subvencije je 5.000 evrov. Preberite več >>

Ponudba NLB za mlade podjetnike

Ponudba NLB za mlade podjetnike

NLB mladim in manj mladim podjetnikom nudi širok nabor storitev. Na voljo so paketi NLB Poslovni začetek za novoustanovljena podjetja in Center inovativnega podjetništva, ki nudi pomoč pri odprtju podjetja in poslovnega računa oziroma paketa. Če že poslujete, imamo na voljo NLB Poslovni paket. Preberite več >>

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Sprememba popoldanskega s.p. v s.p.

Odgovor strokovnjaka: Sprememba popoldanskega s.p. v s.p.

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka bomo predstavili postopek prehoda s "popoldanskega" s.p. (opravljanje dejavnosti kot postranski poklic) na "navadni" ali drugače rečeno "polni" s.p. Sprememba pride v poštev tedaj, ko podjetniku preneha zaposlitev za polni delovni čas. Preberite več >>

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital je kapital, ki je potreben za odprtje podjetja, za družbo, kot je na primer družba z omejeno odgovornostjo ali kapitalska družba oziroma družba, za katero je z zakonom določen nek minimalni osnovni kapital. Zagotovimo ga lahko v denarju ali pa v obliki stvarnega vložka v podjetje. Preberite več >>

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Od 1. julija 2013 dalje je ob 1. vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preberite več >>

Normiran s.p. in dejanski s.p. – kakšna je razlika?

Normiran s.p. in dejanski s.p. – kakšna je razlika?

Ste se odločili, da boste postali samostojni podjetnik? Potem morate poleg dejavnosti, ki jo boste opravljali, določiti tudi ime podjetja, njegov sedež, vedeti pa morate tudi, ali boste odprli dejanski ali normiran s.p. Preberite več >>

Ali družbenik odgovarja s svojim premoženjem za obveznosti?

Ali družbenik odgovarja s svojim premoženjem za obveznosti?

Vse družbe, razen tihe, so kot pravne osebe nosilke pravic in obveznosti v pravnem prometu. Gospodarska družba odgovarja zanje z vsem svojim premoženjem. Preberite več >>

Razpolaganje z osnovnim kapitalom družbe

Razpolaganje z osnovnim kapitalom družbe

Osnovni kapital je pri določenih vrstah pravnih subjektov obvezen. To naj bi upnikom omogočalo večjo gotovost, da bodo njihove terjatve zares poplačane. Preberite več >>

Oznake: , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

24.08.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje