POZOR: FURS je že pridobil podatke o dohodkih od oddaje nepremičnin v turistični najem

Lastniki nepremičnin morajo v izogib globam najpozneje do konca januarja napovedati vse dohodke, ki so jih dosegli z oddajanjem nepremičnin v turistični najem.
turistični najem1

Dohodke dosežene z oddajanjem nepremičnin v turistični najem je potrebno pravočasno priglasiti. (Vir slike: Pixabay)

FURS že razpolaga s podatki o dohodkih, ki so jih pravne in fizične osebe dosegle z odajanjem nepremičnin v turistični najem. Sem spada tudi oddajanje nepremičnin v turistični najem preko spletnih portalov, kot so Booking, Airbnb, itd.

Posledično se bo že v začetku prihodnjega leta pričel izvajati poostren inšpekcijski nadzor pri nosilcih takšne dejavnosti. Zavezanci imajo sicer do 31.1.2018 čas, da napovejo vse dohodke dosežene s takšnim oddajanjem v najem, kar lahko storijo preko uporabe instituta samoprijave.

Inšpektorji bodo pozorni na ustrezno registracijo ponudnikov storitev, kot tudi na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Kršiteljem bodo v primeru odkritih nepravilnosti izrekli globe v skladu z veljavno zakonodajo.

Za opravljanje dejavnosti je nujna registracija

Posamezniki ki se ukvarjajo z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, morajo opravljanje te dejavnosti usrezno registrirati. Enako velja tudi za tiste, ki takšno oddajanje v najem oglašujejo. V nasprotnem primeru, se opravljanje takšnih dejavnosti šteje za delo na črno.

V primeru da fizična oseba turistom za kratko časovno obdobje v najem oddaja sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje, lahko opravljanje svoje dejavnosti organizira na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalec – fizična oseba takšno dejavnost opravlja le občasno in gostom nudi do 15 ležišč;
  • samostojni podjetnik.

Kdo so sobodajalci?

Za sobodajalca se po Zakonu o gostinstvu šteje fizična oseba, ki je vpisana v AJPES in ki se le občasno ukvarja s takšno dejavnostjo. Konkretno to pomeni, da dejavnosti skupno ne opravlja več kot pet mesecev v koledarskem letu in gostom nudi le do 15 ležišč. V to kategorijo ne spadajo osebe, ki dejavnost sobodajalstva opravljajo kot s.p., v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Kot sobodajalec se šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. Prav tako sem spadajo tudi društva, ki imajo gostinsko dejavnost navedeno v svojem temeljnem aktu.

Sobodajalec (fizična oseba) svoj status uredi z vpisom v Poslovni register Slovenije. Prijavo lahko vloži osebno ali po pošti pri AJPESu, prek obrazca, ki je na voljo na njihovi spletni strani. Z opravljanjem dejavnosti lahko prične, ko je vpisan v register in ko izpolnjuje predpisane pogoje. Finančni urad nato na podlagi podatkov iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti sobodajalca vpiše v davčni register, kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost.

Pogoji za opravljanje sobodajalstva

Za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v turistični najem ni potrebno pridobiti listin o izpolnjevanju posebnih pogojev. Gre namreč za neregulirano dejavnost, kar pomeni da jo lahko opravlja vsak, ki se vpiše v ustrezni register.

V vsakem primeru, pa mora sobodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se opravlja gostinska dejavnost;
  • v določenih primerih potrebuje tudi uporabno dovoljenje za stanovanjske prostore;
  • soglasja lastnikov v primeru večstanovanjske hiše;
  • dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev – npr. požarni red;
  • dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki se nanašajo npr. na poslovne prostore, opremo, naprave, zunanje površine objekta;
  • dokazilo, da je stanovanje urejeno v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Neizpolnjevanje navedenih pogojev sicer ne pomeni dela na črno, vendar pa šteje za kršitev zakonodaje, ki določa prej navedene pogoje. Inšpektor v takih primerih kršiteljem izreče globo in prepove opravljanje dejavnosti. Ukrepa lahko tudi AJPES, ki kršitelja v določenih primerih po uradni dolžnosti izbriše iz registra.

Obveznosti sobodajalca po Zakonu o dohodnini

Dohodek, ki ga fizična oseba pridobi z oddajanjem premoženja v najem v okviru organizirane dejavnosti, se obdavči kot dohodek iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Davčna osnova takih oseb se lahko ugotavlja z upoštevanjem dejanskih odhodkov in prihodkov ali z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80% prihodkov. V primeru da oseba želi, da se za izračun njene davčne osnove uporabi način normiranca in izpolnjuje zakonske pogoje, mora to v 8 dneh po vpisu v Poslovni register priglasiti FURSU.

Sobodajalec (fizična oseba) akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti nastanitve gostov ugotovi v davčnem obračunu. Le tega mora davčnim organom predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta, za preteklo leto.

Kaj pa prispevki za socialno varnost?

Za sobodajalci ki občasno opravljajo svojo dejavnost, je obvezna vključitev v zavarovanje za primere poškodb pri delu in poklicne bolezni ter invalidnosti in smrti, ki bi izhajale iz njihovega dela. Zneski ki jih plačujejo so pavšalno določeni in se letno spreminjajo.

Kako se registrirati “za nazaj” in “za naprej”?

Pogosti so primeri, ko je oseba sicer že opravljala dejavnost, vendar brez predhodne registracije. V takem primeru bo obvezen korak na poti do zakonitega opravljanja dejavnosti vpis v Poslovni register Slovenije. Oseba ki izpolnjuje zakonske pogoje in bi želela za izračun svoje davčne osnove izbrati način ugotavljanja davčne osnove normiranec, mora o tem v osmih dneh od vpisa obvestiti FURS.

Registracija “za nazaj” pri AJPESu ni možna, je pa možen takšen vpis v davčni register. Osebe, ki so opravljale neregistrirano dejavnost, bodo zato morale izpolniti obrazec DR-03. Glede računanja njihove davčne osnove “za nazaj” imajo prav tako možnost izbrati način normiranca. Tudi to pa je potrebno sporočiti FURSu.

Oseba bo morala opraviti tudi registracijo v sistemu eDavki, kamor na podlagi samoprijave odda obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, ko je že oddajala v turistični namen. Za uporabo eDavkov, je predhodno potrebno pridobiti digitalno potrdilo.

Primeri ko oseba ne želi več oddajati v turistični najem

V tem primeru mora fizična oseba preveriti ali je dohodke dosežene z oddajanjem nepremičnine v turistični najem vključila med prihodke v predloženem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za posamezno obdobje.

Pravna oseba mora preveriti ali so dohodki iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem vključeni v predloženem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. V primeru da oseba tega ni storila, lahko za posamezno davčno obdobje predloži davčni obračun na podlagi samoprijave ali kot popravek davčnega obračuna.

Fizične osebe z dejavnostjo morajo preveriti ali imajo relevantno dejavnost tudi registrirano. Pri pravnih osebah, pa je potrebna preverba ali je dejavnost ustrezno navedena v ustanovitvenem aktu. Vsekakor je to potrebno urediti vsaj za naprej, saj gre v nasprotnem primeru za delo na črno.

Komu grozijo globe?

Globam se bodo izognili zavezanci, ki bodo na podlagi samoprijave do 31.1.2018 predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V tem primeru bo potrebno le plačilo 3% obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. Enako velja tudi za obračun davka od dohodkov od pravnih oseb.

Globe v nasprotnem primeru grozijo zavezancem, ki zakonsko predpisanih obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ne bodo izpolnili. Prav tako bodo kaznovani tisti, ki bodo z nezakonito oddajo nadaljevali. FURS bo zoper kršitelje uvedel postopek o prekršu in nato izrekel globo od 400 do 30.000 evrov.

Viri:

FURS, FURS

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>


Podjetniški nasveti svetovno znanih podjetnikov

Podjetniški nasveti svetovno znanih podjetnikov

Vsi podjetniki, ki so danes svetovno znani, so bili enkrat na začetku svoje poti. Takrat so se tako kot vsi začetniki soočali z mnogimi vprašanji in preprekami ter na podlagi pridobljenih izkušenj vlekli nadaljnje poteze. Česa se lahko naučite od njih? Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Sprememba popoldanskega s.p. v s.p.

Odgovor strokovnjaka: Sprememba popoldanskega s.p. v s.p.

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka bomo predstavili postopek prehoda s "popoldanskega" s.p. (opravljanje dejavnosti kot postranski poklic) na "navadni" ali drugače rečeno "polni" s.p. Sprememba pride v poštev tedaj, ko podjetniku preneha zaposlitev za polni delovni čas. Preberite več >>

Študentska napotnica ali pogodba o zaposlitvi: kaj je za delodajalce ugodnejše?

Študentska napotnica ali pogodba o zaposlitvi: kaj je za delodajalce ugodnejše?

Včasih je veljalo, da študentsko delo za delodajalce predstavlja ugodnejšo alternativo sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pa je temu res še vedno tako? Preberite več >>

Subvencija za znižano plačilo vrtca pri samozaposlenih osebah

Subvencija za znižano plačilo vrtca pri samozaposlenih osebah

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Preberite več >>

Kako uspešno izvesti poslovna pogajanja?

Kako uspešno izvesti poslovna pogajanja?

Pogajanja z zaposlenimi, investitorji ali poslovnimi partnerji so lahko zahtevna. Mnogi ljudje občutijo strah pred pogajanji. Razlogi za to so različni. Nekaterim primanjkuje samozavesti, drugi se bojijo poraza. Preberite več >>

Nočete ponuditi lastništva? Razmislite o fantomskem deležu!

Nočete ponuditi lastništva? Razmislite o fantomskem deležu!

Fantomske delnice (angl. phantom shares) so ena izmed vrst nagrajevanja zaposlenih, ki ne vključuje razdajanja lastniških deležev podjetja. Gre za razpolaganje, ki ima vse lastnosti navadne delnice, razen elementa lastništva, saj to zadrži podjetje. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: popoldanski s.p. in soglasje delodajalca

Odgovor strokovnjaka: popoldanski s.p. in soglasje delodajalca

V tokratni rubriki obravnavamo vprašanje stranke, ki jo je zanimalo, ali mora o odprtju popoldanskega s.p. obvestiti svojega delodajalca. Raziskali smo, kako je to področje urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih.   Preberite več >>

Lekarna Pušnik – lekarna, kjer zdravi tudi nasvet

Lekarna Pušnik – lekarna, kjer zdravi tudi nasvet

Ljudje se pogosto ne zavedamo posledic uporabe določenih zdravil. Poleg tega se na trgu pojavljajo vedno nova prehranska dopolnila. V Lekarni Pušnik zato želijo opolnomočiti bolnike. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Optimizacija spletnih strani

06.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Delavnica: Prodajni lijak

13.04.2018 od 14:00 do 17:00
Delavnica: Prodajni lijak

Uspešno postavljen prodajni lijak je eno izmed najpomembnejših marketinških orodij tega časa. Žalosti nas ugotovitev, da ga marsikatero slovensko podjetje bežno pozna, kaj šele uporablja v praksi. To želimo spremeniti, zato bomo na predavanju govorili o tem, zakaj bi moral biti prodajni lijak fokus vsakega posla.
Preberite več >>

Vse za podjetje