Podjetnik in stroški

Avtor Saba Resnik — 17.02.2011
Komentiraj!
Poslovni proces vsakega podjetja je usmerjen k ustvarjanju proizvodov ali storitev in njihovi prodaji, pri čemer nastajajo stroški. V nadaljevanju si lahko preberete ožjo in širšo obravnavo stroškov, informacije o stroških in njihovo razvrstitev, stroške z računovodskega vidika in navsezadnje nekaj o tem, kaj je za podjetnika upravičen strošek in kaj ne.
Podjetnik in stroški

Stroški so pomembna kategorija računovodstva, ki jo mora obvladovati vsak podjetnik (slika: sxc.hu).

Ožja in širša obravnava stroškov

Stroške lahko obravnavamo ožje ali širše. Ožja obravnava vključuje le stroške kot denarni izraz porabljenih poslovnih prvin, medtem ko širša obravnava vključuje poleg stroškov v najožjem smislu tudi vse sestavine, ki sooblikujejo poslovni izid v zvezi s postavkami, ki jih odštejemo od prihodkov danega obdobja.

 

Informacije o stroških in njihova razvrstitev

Informacije o stroških se lahko uporabljajo za postavljanje in presojanje prodajne cene
poslovnega učinka, ali kot podlaga za presojanje odgovornosti in uspeha po posameznih organizacijskih enotah.

Razvrstitev in opredelitev stroškov je odvisna od namena, za katerega se bodo informacije uporabljale. Po različnih vidikih členitve lahko stroške razvrščamo v naslednje skupine:

 • Naravne vrste stroškov sodelujejo v poslovnem procesu in jih delimo na stroške predmetov dela, stroške delovnih sredstev, stroške dela in stroške tujih storitev.
 • Načrtovani in uresničeni stroški.
 • Izvirni in izvedeni stroški. Izvirni stroški nastajajo v obravnavani poslovni enoti podjetja, izvedeni stroški pa so preneseni iz kake druge poslovne enote.
 • Neposredni in posredni stroški.
 • Stroški, ki se zadržujejo v zalogah in stroški obdobja.
 • Stalni, spremenljivi, omejeno stalni in omejeno spremenljivi stroški.
 • Dejanski, ocenjeni in standardni stroški. Dejanski pretekli stroški so tisti, ki so v preteklem obdobju dejansko nastopili. Ocenjeni stroški so tisti, ki jih lahko pričakujemo glede na dejanske stroške v preteklosti in glede na razmere v prihodnosti. Standardni stroški pa so stroški, ki so v prikazanem znesku teoretično upravičeni.
 • Stroški, ločeni glede na stroškovne koncepte, ki so pomembni za poslovno odločanje. Med stroškovne koncepte, ki so pomembni za odločanje tako spadajo: odločilni stroški, diferenčni stroški, izogibni stroški, nepovratni stroški, oportunitetni in obvladljivi stroški.

 

Kaj je strošek in kako ga obravnava računovodstvo?

Stroški so pomembna kategorija računovodstva, ki jo mora obvladovati vsak podjetnik.

Stroški se v računovodstvu razvrščajo po različnih kriterijih, ki nam kasneje pomagajo pri razumevanju metod vrednotenja proizvodov oziroma poslovnih učinkov:

 • Glede na kraj nastajanja jih delimo na proizvajalne in neproizvajalne oz. splošne stroške (stroški prodaje, nabave, uprave).
 • Glede na odvisnost od obsega poslovanja poznamo stalne ali fiksne stroške, ki se z obsegom poslovanja ne spreminjajo in pa spremenljive ali variabilne stroške, ki rastejo z rastjo obsega poslovanja in padajo, če se obseg poslovanja manjša.
 • Glede na povezanost z nastankom izdelka jih delimo na neposredne, ki jih lahko pripišemo konkretnim proizvodom in pa posredne stroške, ki jih ne moremo vezati direktno na proizvod, ampak jih lahko kasneje razdelimo po ključu.

 

V računovodstvu se uporablja kriterij za razvrščanje stroškov po naravnih stroškovnih vrstah, ki so razdeljeni v kontnem načrtu v razredu 4. Več o stroških v računovodstvu in o kriterijih za razvrščanje le teh najdete v članku z naslovom Osnove računovodstva.

 

Katere stroške lahko uveljavlja podjetnik?

Mnogi podjetniki se srečujejo s težavo pri razlikovanju upravičenih in neupravičenih stroškov pri svojem poslovanju. Kateri so in na kakšen način jih lahko uveljavljamo, je pomembna informacija, saj je poslovni rezultat odvisen tudi od stroškov.

Za začetek je potrebno opredeliti fiksne stroške, ki nastajajo v povezavi s poslovanjem. Mednje štejemo: stroške telefona, interneta, najemnin za poslovne prostore, stroške ogrevanja, komunale, različnih licenc za programe.

Fiksni stroški so tisti, katerim se ne moremo izogniti, zato je najbolje, da jih plačujemo čimbolj sproti in jim prilagajamo naše poslovanje.

Drugi stroški, ki nastajajo s poslovanjem so v veliki meri odvisni od dejavnosti, ki jo opravljate. Na primer, pri proizvodnji dejavnosti so precej visoki stroški materiala, nasprotno pa pri storitveni dejavnosti ni veliko stroškov materiala, zgolj potrošni in pisarniški material. Pri trgovinski dejavnosti je pomemben del stroška zaloga blaga, saj predstavlja breme, ki nastaja s stroški skladiščenja, poškodb blaga in podobnim.

Uveljavljate lahko tudi različne stroške, kot so: strošek reprezentance, strošek poštnih storitev itd.

Če imate sedež svoje dejavnosti registriran na naslovu stalnega prebivališča, potem imate možnost s sklepom opredeliti delež stanovanjske površine, ki jo uporabljate v poslovne namene. Glede na ta delež, si potem kot strošek podjetja lahko upoštevate stroške električne energije, ogrevanja, telefona in interneta ter komunale.

Naj vas spomnimo še na nujne sestavine računa: ime vašega podjetja, davčna številka in naslov. Brez tega bo račun le papir, ki žal ne bo upoštevan v vaših računovodskih evidencah. Še posebej bodite pazljivi pri poštnih storitvah, saj potrdilo o oddani pošiljki ni račun in ne zadošča za uveljavitev stroška.

Več o tem, kateri so tisti stroški, ki jih lahko kot podjetnik uveljavljate bomo predstavili na brezplačnem podjetniškem izobraževanju z naslovom: Katere stroške lahko uveljavljam v podjetju? Kaj moram vedeti o bilancah?

Izobraževanje bo sestavljeno iz dveh delov:

 1. prvi del bo namenjen uveljavljanju stroškov v podjetju in
 2. drugi del letnim poročilom.

 

Viri:

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!