Aktualni podjetniški razpisi

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!
Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Rok: 8. oktober 2018 in 19. november 2018

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 EUR

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: B – podjetniški projekti; BL – projekti s področja obdelave ali predelave lesa. Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje ali storitev proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Več informacij >>

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Rok: 5. november 2018, 1. oktober 2019, 1. oktober 2020 in 1. oktober 2021.

Višina razpisanih sredstev: 9.450.000,00 EUR

Namen: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja.

Upravičenci: Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Več informacij >>

Delovni preizkus

Rok: do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 23. oktobra 2019 do 23.59

Višina razpisanih sredstev: 1,8 milijona EUR

Namen: S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti, medtem ko bodo delodajalci lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Upravičenci: udeleženci: prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti; delodajalci: pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, ki izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo

Višina sofinanciranja: Delodajalcem so za izveden delovni preizkus povrnjeni upravičeni stroški v vrednosti 206 EUR za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

Več informacij >>

Krediti SID banke za tehnološko-razvojne projekte

Rok: 31. oktober 2018

Namen: Namen programa je financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Program omogoča: kredit v vrednosti od 100.000 do 15 milijonov evrov, ugodno obrestno mero, dobo kreditiranja od 6 do 12 let, moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita, financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Upravičenci: Podjetja vseh velikosti, ki: imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, imajo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5 (ne velja za podjetja, mlajša od 3 let), še niso pričela z izvedbo aktivnosti, upravičenih po razpisu, niso v postopku insolventnosti, niso podjetje v težavah, nimajo neporavnanih obveznosti do države.

Upravičeni stroški: Raziskovalno-razvojni projekti: pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, raziskave z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva): vzpostavitev nove poslovne enote, povečanje raznovrstnosti proizvodnje, bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Višina sofinanciranja: kredit v vrednosti od 100.000 do 15 milijonov evrov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta

Več informacij >>

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Rok: do porabe sredstev, najkasneje do 27. decembra 2019 do 11.00

Višina razpisanih sredstev: 3 milijoni EUR

Namen: Njegov namen je spodbuditi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Tako se prispeva k njihovi hitrejši socialni in delovni vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti, kar pripomore tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Upravičenci: Iskalci zaposlitve: V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in ste zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Delodajalci: Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila

Višina sofinanciranja: 4.000 EUR za zaposlitev najmanj 6 mesecev s polnim delovnim časom. Če delodajalec podaljša ali ohrani zaposlitev za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini, skupaj torej največ 8.000 EUR.

Več informacij >>

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Rok: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000 EUR

Namen: Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Več informacij >>

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Rok: 22. oktober 2018

Višina razpisanih sredstev: 11.880.000,00 EUR

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. Javni razpis je namenjen: spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Upravičenci: Prijavijo se lahko MSP – ji, ki so se registrirali oz. priglasili pri pristojnem organu pred 1.1.2016; bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa; imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva); se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Več informacij >>

Usposabljamo lokalno

Rok: do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 28. junija 2019 do 12.00

Višina razpisanih sredstev: 882.000 EUR

Namen: Javno povabilo Usposabljamo lokalno vključuje usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Pri deficitarnih poklicih povpraševanje delodajalcev na trgu dela presega ponudbo iskalcev zaposlitve, ki lahko opravljajo takšne poklice. V javnem povabilu so deficitarni poklici opredeljeni lokalno po posameznih območnih službah. Tako bo program Usposabljamo lokalno, ki se izvaja na podlagi istoimenskega javnega povabila, prispeval k zmanjšanju strukturnih neskladij na trgu dela v lokalnem okolju.

Upravičenci: Brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi; delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe.

Višina sofinanciranja: Brezposelni so upravičeni do dodatka za prevoz in dodatka za aktivnost; delodajalci prejmejo upravičeni strošek izvedbe usposabljanja 493 EUR.

Več informacij >>

Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih

Rok: 28. september 2018 in 31. oktober 2018

Višina razpisanih sredstev: 9.911.226,59 EUR

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, povezanimi z: vzpostavitvijo nove poslovne enote; razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote; diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala ali bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti. Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.

Upravičenci: Upravičena območja po tem razpisu so: a) problemska območja z visoko brezposelnostjo: območje občin Maribora s širšo okolico, območje občin Pokolpja, območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje, območje občin Pomurja. b) obmejna problemska območja, ki niso navedena v prejšnji točki.

Več informacij >>

Aktivni do upokojitve

Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. junija 2020 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: 14 milijonov EUR

Namen: Z javnim povabilom Aktivni do upokojitve ZRSZ spodbuja trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. Tako bo zavod omogočil 1.272 starejšim brezposelnim, da znova postanejo delovno aktivni in se zaposlijo za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Višina sofinanciranja: Subvencija znaša do 11.000 EUR.

Več informacij >>

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Rok: 20. oktober 2018

Višina razpisanih sredstev: 6.250.102,68 EUR

Namen: Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Upravičenci: Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge), se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju, so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja, imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV. Med upravičene stroške se upoštevajo: nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov, nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja, nakup materiala in trgovskega blaga, nakup storitev, plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.

Več informacij >>

Natečaj Blockchains for Social Good

Rok: 25. junij 2019

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov evrov

Namen: Izziv je razvoj učinkovitih, vplivnih in razpršenih rešitev izzivov v povezavi z družbenimi inovacijami, ki temeljijo na tehnologiji razpršene evidence (angl. distributed ledger technology). Družbene inovacije, v okviru katerih decentralizirane rešitve, ki temeljijo na tehnologiji razpršene evidence, se kažejo kot bolj učinkovite od konvencionalnih centraliziranih platform. Pričakovani rezultati: izvirne razpršene rešitve globalnih in/ali lokalnih trajnostnih izzivov, ustvarjanje pozitivnih družbenih sprememb s predstavitvijo novih rešitev za decentralizacijo in poenostavitev procesov z izločanjem posrednikov, prikaz izvedljivosti rešitev, ki morajo spodbujati enakopravnejšo porazdelitev in deljenje informacij in virov, spoštovati zasebnost in hkrati zagotavljati določeno stopnjo transparentnosti, spodbujanje hitro rastoče skupnosti razvijalcev in uporabnikov aplikacij, ki tehnologijo veriženja blokov izkoriščajo za skupno dobro.

Upravičenci: Izziv je namenjen širokemu spektru prebivalstva: posameznikom, socialnim podjetnikom, civilnodružbenim organizacijam, tehnološkim in družboslovnim raziskovalnim centrom, kreativnim industrijam, študentom, hekerjem, zagonskim podjetje ter malim in srednje velikim podjetjem.

Višina sofinanciranja: Najboljših pet rešitev bo prejelo po milijon evrov nagrade.

Več informacij >>

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok: 1. oktober 2018

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 evrov, od tega Maribor z okolico 4.220.000 evrov, Pomurje 3.240.000 evrov, Pokolpje 2.590.000 evrov, Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.950.000 evrov.

Namen: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Upravičenci: Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji: območja občin Maribora s širšo okolico, območja občin Pomurske regije in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi, območja občin Pokolpja, območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Več informacij >>

Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Rok: 23. november 2018 za drugo odpiranje; 22. november 2019 za tretje odpiranje

Višina razpisanih sredstev: največ do 7.298.199,90 EUR

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Partnersko sodelovanje mora predstavljati inovativen način reševanja problemov, ki prinašajo družbeno korist. Družbena korist je vse, kar presega zgolj reševanje potreb v gospodarstvu, saj rezultati prispevajo tudi k družbenemu razvoju. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Več informacij >>

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi

Rok: do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. novembra 2018 do 12. ure

Višina razpisanih sredstev: 2.620.420 evrov

Namen: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu ter spadajo v ciljno skupino javnega povabila. Cilj javnega povabila je omogočiti usposabljanje na delovnem mestu okvirno 1.290 brezposelnim mladim, starim od 15 do 29 let, med njimi vsaj 60 % brezposelnim s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija; ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti udeležencem iz ciljne skupine po zaključenem usposabljanju; povečati konkurenčnost udeležencem iz ciljne skupine na trgu dela.

Več informacij >>

Zaposli.me 2017/2019

Rok: do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 do vključno 14.45

Višina razpisanih sredstev: Skupna višina razpoložljivih sredstev za Zaposli.me za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 znaša okvirno 50.935.681,00 evrov.

Namen: Namen povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje. Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Subvencioniranje zaposlitev bo brezposelnim osebam iz ciljne skupine omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela, pomembno pa vplivalo tudi na zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine ter za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si bodo tako zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Upravičenci: V zaposlitev s pomočjo subvencije ZRSZ vključuje brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih; so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih; so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih; so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela (trenutno se ti programi še ne izvajajo).

Višina sofinanciranja: Višina subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev: 5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine; 6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema; 7.000 EUR, če ustreza trem ali več kriterijem.

Več informacij >>

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 2

Rok: 12. september 2019

Višina razpisanih sredstev: 17.075.000,00 evrov.

Namen: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje. Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

Upravičenci: Ciljna skupina/upravičenci so MSP, ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«, s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci, stroški uporabe osnovnih sredstev, stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije, stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije, stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški investicij v neopredmetena sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški.

Višina sofinanciranja: Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je: mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60 %, srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 %.

Več informacij >>

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Rok: 11. marec 2019

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov evrov

Namen: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Upravičenci: Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma, in sicer po definiciji malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Upravičeni stroški: Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje (podoba vsebin), digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij, oglaševanje.

Višina sofinanciranja: Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70 % upravičenih stroškov.

Več informacij >>

Program Usposabljanje na delovnem mestu

Rok: 30. november 2018

Višina razpisanih sredstev: 7,37 milijona EUR

Namen: Cilji javnega povabila so omogočiti usposabljanje predvidoma okrog 4.000 brezposelnim iz ciljnih skupin; ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti udeležencem iz ciljnih skupin po zaključenem usposabljanju; povečati konkurenčnost udeležencem iz ciljnih skupin na trgu dela. Posamezno usposabljanje lahko traja 2 meseca (za preprosta delovna mesta) ali 3 mesece (za zahtevnejša delovna mesta). Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. marca 2019. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času udeležence zavod vodi v evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. Usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan (poln delovni čas delodajalca) in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Upravičenci: Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. V usposabljanje so lahko vključeni starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece; starejši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev; starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece; posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

Upravičeni stroški: Delodajalcu so povrnjeni upravičeni stroški. Udeležencu usposabljanja pripadata dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 – TRL 9

Rok: 24. september 2019

Višina razpisanih sredstev: 30 milijonov evrov

Namen: Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – TRL 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije. Cilj razpisa je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Upravičenci: Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %, mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge, mora zaposlovati vsaj 3 osebe. V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, stroški znanja in patentov, posredni stroški.

Višina sofinanciranja: velika podjetja: do 25 %, srednje velika podjetja: do 35 %, mikro in mala podjetja: do 45 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 0,5 milijona EUR

Več informacij >>

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Rok: do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS

Višina razpisanih sredstev: 300 tisoč evrov

Namen: Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (energetski pregled). Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Upravičenci: Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja.

Več informacij >>

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok: do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: Za izvajanje programa/operacije Trajno zaposlovanje mladih je za obdobje od leta 2017 do leta 2021 namenjenih okvirno 27.733.520,00 evrov.

Namen: Namen programa Trajno zaposlovanje mladih je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za: polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 5.507 mladim brezposelnim osebam iz ciljne skupine za nedoločen čas, od tega: 2.027 (37 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 3.480 (63 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Višina sofinanciranja: Subvencija znaša 5 tisoč evrov.

Več informacij >>

Ugodni krediti SID banke – podaljšanje

Rok: MSP6–MSP7: 31. oktober 2018

Namen: Podaljšanje kreditov – od 30.000 € do 10.000.000 € financiranja s pomočjo Posojilnega sklada SID za mala in srednje velika podjetja (MSP). Posojilni sklad SID je podaljšal možnost kreditiranja razvojno-spodbujevalnih programov, ki omogočajo financiranje različnih aktivnosti MSP.

Upravičenci: Pogoji, ki jih mora gospodarska družba izpolnjevati, da lahko vloži vlogo za kredit, so: je malo ali srednje podjetje; posluje vsaj 2 polni poslovni leti; ima povprečno št. zaposlenih vsaj 2,0; ni podjetje v težavah; nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev; ni v predhodni izterjavi s strani Evropske komisije zaradi razglasa nezakonite ali nezdružljive pomoči s skupnim trgom; ne posluje v izključenem sektorju; izpolnjuje druge pogoje SID banke.

Maksimalna vrednost: od 30 tisoč do 10 milijonov evrov

Več informacij >>

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1

Rok: 15. maj 2019

Višina razpisanih sredstev: 1 milijon EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Upravičenci: Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

Višina sofinanciranja: pavšalni znesek 35 tisoč EUR

Več informacij >>

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>


Česa so se naučili udeleženci programa EUrelator?

Česa so se naučili udeleženci programa EUrelator?

Če razmišljate o prijavi na razpise za pridobitev evropskih sredstev, morate vedeti, po katerih kriterijih projekte ocenjuje komisija. Pomembno je, da znate predstaviti dodano vrednost vašega projekta in da dobro poznate področje, na katerega se podajate. Preberite več >>

SID banka z novi programi posojil za podjetnike

SID banka z novi programi posojil za podjetnike

Slovenska izvozna in razvojna banka SID je predstavila štiri nove programe financiranja, ki tudi malim in srednje velikim podjetjem prinašajo kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja. Preberite več >>

Milijoni evrov za prebojne in inovacijske projekte

Milijoni evrov za prebojne in inovacijske projekte

Sredi avgusta je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte "DEMO PILOTI II 2018". Razpis v vrednosti 56,6 milijona evrov je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov. Preberite več >>

Tiko Pro pomaga start-upom in mednarodnim projektom

Tiko Pro pomaga start-upom in mednarodnim projektom

Podjetje Tiko Pro iz Maribora že vrsto let pomaga podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Obenem je vključeno v mednarodni projekt ABS Network, ki plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Preberite več >>

Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč za vsakega podjetnika začetnika. Tovrstne zagonske pomoči Zavod RS za zaposlovanje ponuja vsakih nekaj let. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencija za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina subvencije je 5.000 evrov. Preberite več >>

Pogoji za določitev velikosti podjetja

Pogoji za določitev velikosti podjetja

Javni razpisi, ki jih objavljajo slovenska ministrstva in javne agencije ter Evropska komisija, so pogosto namenjeni podjetjem ali družbam določene velikosti. Poznamo mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Ali poznate pogoje za določitev velikosti podjetja? Preberite več >>

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Kadrovske štipendije so odlična priložnost za podjetja, saj si lahko tako zagotovijo razvoj ustreznega delovnega kadra, ki ga sami izšolajo, to pa spodbuja nadaljnji razvoj podjetja. Mladim štipendistom tako omogočajo izobraževanje ob prejemanju štipendije in zagotovljeno službo. Preberite več >>

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, namenjen sofinanciranju izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Preberite več >>

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Kako z email marketingom do vrhunskih rezultatov?

17.01.2019 od 15:00 do 19:00
Delavnica: Kako z email marketingom do vrhunskih rezultatov?

Email je eden izmed najmočnejših marketinških kanalov za podjetja vseh velikosti, z enim od najnižjih cen na konverzijo in najvišjo stopnjo uspeha. Še vedno pa ga mnogi neuspešno izkoriščajo. Zato ti bomo na delavnici pokazali, kako zgradiš in maksimalno izkoristiš potencial svojih email baz.
Preberite več >>

WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

22.01.2019 od 16:00 do 19:00
WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

Pri prvih korakih v WordPressu vam bo priskočil na pomoč strokovnjak, ki je postavil že 250 spletnih strani! WordPress je najbolj popularen CMS (ang. content management system), saj obvladuje kar med 50 in 60 odstotkov tržnega deleža. Nameravate postaviti svojo spletno stran? Uporabljamo ga tudi za naš portal in ga toplo priporočamo!
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

20.02.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje