Aktualni podjetniški razpisi

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje? Potem si oglejte seznam aktualnih razpisov. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!
Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Vavčer za prenos lastništva

Rok: 30. september 2023

Namen: Podjetjem, ki se odločijo za prenos lastništva, je v sklopu razpisa ponujena možnost sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti, ki so vezane na pripravo in samo izvedbo tega postopka. Namen razpisa je, da se poslovnemu objektu omogoči, da posluje naprej, da se ohranijo delovna mesta, da se poveča konkurenčnost poslovnega subjekta ter prihodki od prodaje.

Višina razpoložljivih sredstev: V Sklopu razpisa je na razpolago znesek v višini 1.000.000 €. Pri tem se za posamezen sklop aktivnosti podjetju dodeli najmanj 500 € in največ 3.000 €. Če se podjetje poteguje za financiranje vseh treh sklopov aktivnosti, lahko pridobi največ 9.000 €.

Več informacij o razpisu >>

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)

Rok: 1. september 2022

Namen: Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podjetij, ki se jim bo omogočilo tovrstno financiranje. Ta cilj se bo zasledovalo z vlaganji v uporabo digitalnega poslovanja, z dvigom upravljavskih kapacitet, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov, z izvedbo investicij v namene digitalne preobrazbe v proizvodnji in poslovanju podprtih podjetij. Posledično se bo povečala tudi dodana vrednost na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Višina razpoložljivih sredstev: V sklopu razpisa je na razpolago skupaj 12.400.000 € za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Za vsako leto, ko naj bi se program izvajal (2020, 2021, 2022 in 2023) je na voljo enoten znesek 3.100.000 €.

Več informacij o razpisu >>

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Rok: 31. marec 2023

Namen: Namen razpisa je podpreti slovenska mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v svoje poslovanje. S tem se bo izboljšala konkurenčnost, dodana vrednost, povečali se bodo tudi čisti prihodki od prodaje. Poleg tega se bo podprtim podjetjem povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO).

Višina razpoložljivih sredstev: V okviru razpisa je na razpolago znesek v višini 500.000 €. Slovenski podjetniški sklad bo pri tem sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek morajo zagotoviti upravičenci sami. Minimalna višina subvencije pri tem znaša 300 €, maksimalna pa 10.000 €.

Več informacij o razpisu >>

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom

Rok: 6. januar 2020

Namen: Namen razpisa je v dodeljevanju ugodnih posojil slovenskim podjetjem. S tem ukrepom se spodbuja razvojno – investicijske projekte v gospodarstvu, ki imajo pozitiven učinek na konkurenčnost in spodbujajo zaposlitvene možnosti.

Višina razpoložljivih sredstev: V sklopu razpisa je na razpolago vsota v višini 2.000.000 €. Pri tem najnižja višina posojila znaša 20.000 €, najvišja pa 1.500.000 €. Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada znaša največ 75 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki pa ne sme vključevati javnih sredstev.

Več informacij o razpisu >>

Semenski kapital – soinvestiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Rok: 31. december 2020

V sklopu razpisa se lahko hitro rastoča inovativna podjetja v začetnih fazah poslovanja potegujejo za semenski kapital oz. soinvestiranje z zasebnimi investitorji.

Namen: Zagotoviti inovativnim podjetjem v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja lastniško financiranje. S tem ukrepom bo prišlo do hitrejšega razvoja novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov. Sredstva so tako namenjena rasti in širitvi perspektivnih slovenskih podjetij.

Višina razpoložljivih sredstev: Znesek, ki je na voljo v okviru razpisa, znaša 1.250.000 €. Pri tem lahko znaša višina sredstev za financiranje posameznega podjetja najmanj 100.000 € in največ 600.000 €.

Več informacij o razpisu >>

Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov

Rok: do 23. aprila 2021

Namen: Namen razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja pri vključitvi trajnostnih vidikov poslovanja v poslovne strategije in poslovne modele. S trajnostno poslovno strateško transformacijo podjetij naj bi le-ta dosegala višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju produktov in storitev na trg. Posledično naj bi se uspešneje vključevala v globalne verige vrednosti.

Višina razpoložljivih sredstev: V sklopu faze A je za izvedbo projekta na voljo 1.848.910 €, v sklopu faze B pa 6.000.000 €.

Več informacij >>

Javni poziv 75SUB-EPPO19 za izvedbo energetskega pregleda

Rok: do zaprtja razpisa

Namen: Gre za nepovratne finančne spodbude podjetjem, ki so namenjene energetskemu pregledu stavbe, procesov in transporta v tem podjetju oziroma uvedbi sistema upravljanja z energijo. Namen razpisa je, da se podjetja spodbudi k energetskemu pregledu v podjetju, s čimer njegovi predstavniki dobijo vpogled v zdajšnjo situacijo na tem področju. Na tak način dobijo podlago za oblikovanje energetske strategije v prihodnje.

Namen je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, ki bo skladen s SIST EN ISO 50001, s čimer bi se povečala energetska učinkovitost, zmanjšali pa bi se tudi stroški za energijo in emisije toplogrednih plinov.

Višina razpoložljivih sredstev: Skupna vsota sredstev, ki je na voljo v okviru razpisa, znaša 500.000 €.

Več informacij >>

EIC Accelerator Pilot

Rok: 7. oktober 2020

Namen: Namen razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, pri katerih je izraženo veliko tveganje pri razvoju in trženju izdelkov, storitev in poslovnih modelov, hkrati pa imajo taka podjetja potencial spodbuditi gospodarsko rast.

Razpis je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki imajo potencial oblikovanja novih trgov oziroma vplivanja na obstoječe evropske in svetovne trge.

Višina sredstev: Gre za nepovratna sredstva, stopnja sofinanciranja znaša 70 %. Za posamezen projekt se dodeli sredstva v višini med 0,5 in 2,5 milijona evrov. Pri prijavi lahko podjetje sicer predlaga nižji ali višji znesek, vendar mora predlog utemeljiti.

Več informacij >>

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek “showroomov”

Rok: 30. september 2022

Namen: Namen je podpreti tista podjetja, ki želijo usmeriti trženje blagovnih znamk tudi na tuje trge, s čimer želijo dosegati večjo dodano vrednost in konkurenčno prednost. Upravičeni stroški, ki se jih sofinancira v sklopu projekta, se delijo na dve vrsti; stroški najema, postavitve in ureditve razstavnega prostora ter stroški storitev lokalnega agenta.

Višina sredstev: Skupaj je na voljo 4,7 milijona evrov sredstev. Pri tem znaša minimalna višina sredstev, ki so namenjena posamezni operaciji, 30.000 evrov, najvišja pa 100.000 evrov.

Več informacij >>

Vavčerji na področju digitalizacije podjetij

Rok: 30. september 2023

Slovenski podjetniški sklad razpisuje naslednje vavčerje s področja digitalizacije podjetij:

Vavčer za kibernetsko varnost

Namen razpisa je v zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti. Gre za skupek tehničnih in netehničnih ukrepov, katerih namen je zaščititi računalnike, računalniška omrežja, strojno in programsko opremo ter informacije v sklopu tega.

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago v okviru razpisa, znaša 1.000.000 €. Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %. Za stroške izvedbe sistemskega varnostnega pregleda znaša minimalna subvencija za eno podjetje 1.000 €, maksimalna pa 5.000 €. Za stroške izvedbe vdornega testa znaša minimalna višina subvencije 1.000 €, maksimalna pa 9.999 €.

Več informacij >>

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Posledično se bo povečala konkurenčnost podjetij, dodana vrednost in njihovi prihodki od prodaje.

Za izvedbo navedenega vavčerja je na voljo skupaj 3.000.000 evrov finančnih sredstev. Gre za evropska sredstva, ki se zagotavljajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V posameznem primeru se sofinancira upravičene stroške v višini največ 60 %. Minimalna višina subvencije znaša 1.000 evrov, maksimalna pa 9.999,99 €. Davek na dodano vrednost pri tem ni upravičen strošek.

Več informacij >>

Vavčer za pripravo digitalne strategije

V sklopu razpisa se spodbuja mikro, mala in srednje velika podjetja k pripravi digitalne strategije, s čimer bi prišlo do digitalne transformacije podjetij. Posledično se bo povečala konkurenčnost tovrstnih podjetij, dodana vrednost, povišali pa se bodo tudi prihodki od prodaje.

V sklopu razpisa je na voljo 2.000.000 evrov finančnih sredstev. Upravičene stroške se bo posameznemu podjetju financiralo v višini največ 60 %. Skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 €.

Več informacij >>

Vavčer za digitalni marketing

Namen javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k uvajanju digitalnega marketinga v poslovanje (v večji meri). Z večjo rabo tovrstnega oglaševanja naj bi se povečala konkurenčnost podjetja, dodana vrednost in prihodki od prodaje.

Višina sredstev, ki je na razpolago v namene tega razpisa, znaša 2.000.000 €. Sredstva se zagotavljajo v sklopu proračuna Republike Slovenije na proračunski postavki ministrstva. Višina pomoči, dodeljena posameznemu podjetju, ne sme presegati 200.000 evrov. Sofinancira se upravičene stroške v višini največ 60 %.

Več informacij >>

Sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 2019-2022

Rok: 25. september 2020

Namen: V sklopu javnega razpisa se dodeljuje finančna sredstva za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. To vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Višina razpisanih sredstev: V sklopu razpisa je na voljo 10.000.000,00 EUR.

Več informacij >>

Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Rok: 27. december 2019

Namen: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri lahko ponovno kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. Izvajanje delavnic se bo torej nadaljevalo, program pa bo namenjen enaki ciljni skupini kot do sedaj: dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo vključenih približno 210 brezposelnih.

Upravičeni stroški: Mesečni strošek praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Več informacij >>

Spodbude za zaposlovanje mladih: “Zaposlimo mlade”

Rok: 29. december 2019

Namen: Gre za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih brezposlenih oseb. Izvedba projekta bo pripomogla k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi ter k zmanjšanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Cilj programa je omogočiti zaposlitev 225 mladim brezposlenim osebam.

Višina dodeljenih sredstev: Skupni znesek pomoči, ki se ga dodeli enemu podjetju, ne sme biti višji od 200.000 €. Če gre za podjetja, ki delujejo na področju komercialnega cestnega tovornega prevoza, pomoč ne sme presegati 100.000 €.

Več informacij >>

Mikroposojila za manjša slovenska podjetja

Rok: 31. december 2019

Višina razpisanih sredstev: 28 milijonov evrov

Namen: Namen mikroposojil je v povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in spodbujanju razvoja slovenskih podjetij. Pridobivanje ustreznih virov je za podjetja velikokrat težavno. S problemi na tem področju se soočajo predvsem samostojni podjetniki in zagonska podjetja.

Prednosti mikroposojil:

 • ugodna obrestna mera
 • daljša ročnost (do 5 let)
 • moratorij na odplačilo glavnice (do 2,5 leta)
 • enostavno zavarovanje
 • nižji pogoji poslovanja

Višina dodeljenjega kredita: Višina mikrokredita lahko znaša med 5.000 in 25.000 evrov. Pri tem se lahko financira tudi 100 % upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela.

Več informacij >>

Vavčerji

Rok: 30. september 2023

Slovenski podjetniški sklad razpisuje naslednje vavčerje za podjetnike:

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

V sklopu razpisa se spodbuja mikro, mala in srednje velika podjetja k statusnem preoblikovanju podjetij s tem, da se sofinancira upravičene stroške, nastale iz tega naslova. Podjetja se lahko odločijo za naslednje možnosti preoblikovanja:

 • preoblikovanje s.p.-ja v kapitalsko družbo;
 • preoblikovanje delniške družbe v d.o.o. ali obratno;
 • preoblikovanje gospodarske družbe v zadrugo in obratno.

V okviru razpisa je na voljo skupaj 1.000.000 €. Minimalna višina subvencije, ki je lahko dodeljena enemu podjetju, znaša 1.000 €, maksimalna pa 5.000 €. Pri tem se davek na dodano vrednost ne smatra kot upravičen strošek.

Več informacij >>

Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti

Namen razpisa je spodbuditi mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov. S pridobitvijo certifikatov se namreč podjetjem povečajo konkurenčnost in možnosti vstopa na tuje trge. Poveča se vrednost proizvodov, zvišajo se prihodki od prodaje.

V okviru celotnega razpisa je na voljo skupaj 1,5 milijonov evrov sredstev. Minimalna višina subvencije znaša 1.000 €, maksimalna pa 9.999,99 €.

Več informacij >>

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je spodbuditi slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, prek katerih naj bi se preučilo možnosti prodora izdelkov / storitev v tujino. Izvedba tovrstnih raziskav odpira podjetjem možnost za vstop na tuje trge, s čimer se poveča njihova konkurenčnost, dodana vrednost, zvišajo pa se tudi prihodki od prodaje.

Kot upravičeni stroški v sklopu sofinanciranja se štejejo stroški izdelave tržne raziskave – stroški zunanjega izvajalca.

Skupaj je na voljo 1 milijon evrov sredstev. Pri tem minimalna višina subvencije znaša 1.000 €, maksimalna pa 5.000 €.

Več informacij >>

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen razpisa je spodbuditi slovenska mikro, majhna in srednje velika podjetja k zaščiti intelektualne lastnine. S tem se prispeva h krepitvi rasti in ugleda teh podjetij, veča pa se tudi njihova konkurenčnost in tržni potencial.

V sklopu razpisa je na voljo 1,5 milijonov evrov sredstev. Minimalna višina subvencije znaša 1.000,00 eur, maksimalna pa 9.999,99 eur. Višina subvencije je 60 %.

Več informacij >>

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Namen vavčerja je spodbuditi slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. S tem si podjetja lahko povečajo prepoznavnost svojih izdelkov in storitev. Odprejo se lahko priložnosti za nova poslovna sodelovanja in poslovne priložnosti v tujini. S tem se prispeva h konkurenčnosti teh podjetij ter k povečanju njihovih prihodkov iz prodaje.

Med upravičene stroške se štejejo:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu (kotizacija, vpis v katalog, B2B srečanja, javni nastop, predstavitev, razstavni prostor ter morebitni ostali stroški);
 • stroški prevoza;
 • stroški nočitev.

Stroški se lahko uveljavijo za največ dva predstavnika podjetja; za lastnika in za zakonitega zastopnika, ki ja zaposlen v podjetju.

Za izvedbo projekta je na voljo skupaj 500.000 evrov. Minimalna višina subvencije znaša 500 €, maksimalna pa 3.000 €.

Več informacij >>

Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah v tujino

Namen javnega poziva je spodbuditi slovenska MSP k udeležbi na izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji). Na tak način lahko nastanejo nova poslovna partnerstva in poslovne priložnosti. S tem se poveča prepoznavnost podjetij, povečajo pa se tudi možnosti za poslovanje na tujih trgih.

Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini;
 • stroški prevoza;
 • stroški nočitev;
 • stroški B2B – če so nastali v času trajanja delegacije in niso vključeni že v prvi alineji.

Stroški se lahko uveljavljajo zgolj za enega predstavnika podjetja. Lahko gre za lastnika, zakonitega zastopnika ali posameznika, ki je zaposlen v podjetju.

Za potrebe razpisa je na voljo skupaj 3.000.000 evrov sredstev.Minimalna višina subvencije pri tem znaša 500 €, maksimalna pa 5.000 €.

Več informacij >>

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Namen javnega poziva je, da se prek sofinanciranja upravičenih stroškov spodbudi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Slovenska podjetja, ki spadajo v to kategorijo, tako dobijo možnost, da predstavijo svoje izdelke in storitve tujim trgom. Na tak način lahko dobijo nove poslovne kontakte, sklenejo poslovna partnerstva ter spoznajo konkurenco v panogi, v kateri delujejo. Posledično se jim lahko povečajo tudi prihodki iz poslovanja.

Med upravičene stroške spadajo stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP. Sem se štejejo naslednji stroški:

 • oblikovanje sejemske stojnice (oblikovanje in priprava renderjev);
 • postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema itd.);
 • prevoz eksponatov oziroma logistika.

V sklopu projekta je na razpolago skupaj 1.000.000 evrov sredstev. Pri tem minimalna višina subvencije znaša 1.000 €, maksimalna pa 3.000 €.

Več informacij >>

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja pri malih in srednje velikih podjetjih

Rok: 1. oktober 2021

Višina razpisanih sredstev: 9.450.000,00 EUR

Namen: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

Upravičenci so podjetja:

(i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji),

(ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije,

(iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in

(iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Več informacij >>

Krediti SID banke za tehnološko-razvojne projekte

Rok: 31. oktober 2020

Namen: Namen programa je financiranje tehnološko-razvojnih projektov.

Program omogoča:

 • kredit v vrednosti od 100.000 do 15 milijonov evrov,
 • ugodno obrestno mero,
 • dobo kreditiranja od 6 do 12 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita,
 • financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Upravičenci: Podjetja vseh velikosti, ki:

 • imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU,
 • imajo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5 (ne velja za podjetja, mlajša od 3 let),
 • še niso pričela z izvedbo aktivnosti, upravičenih po razpisu,
 • niso v postopku insolventnosti,
 • niso podjetje v težavah,
 • nimajo neporavnanih obveznosti do države.

Upravičeni stroški:

Raziskovalno-razvojni projekti:

 • pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev,
 • izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev,
 • raziskave z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva): vzpostavitev nove poslovne enote, povečanje raznovrstnosti proizvodnje, bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Več informacij >>

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Rok: 27. decembra 2019

Višina razpisanih sredstev: 3 milijoni EUR

Namen: Njegov namen je spodbuditi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Tako se prispeva k njihovi hitrejši socialni in delovni vključenosti ter izboljšanju zaposlitvenih možnosti, kar pripomore tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Upravičenci:

Iskalci zaposlitve: V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in ste zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.

Delodajalci: Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Višina sofinanciranja: 4.000 EUR za zaposlitev najmanj 6 mesecev s polnim delovnim časom. Če delodajalec podaljša ali ohrani zaposlitev za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini, skupaj torej največ 8.000 EUR.

Več informacij >>

Aktivni do upokojitve

Rok: 30. junij 2020

Višina razpisanih sredstev: 14 milijonov EUR

Namen: Z javnim povabilom Aktivni do upokojitve ZRSZ spodbuja trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. Tako bo zavod omogočil 1.272 starejšim brezposelnim, da znova postanejo delovno aktivni in se zaposlijo za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Višina sofinanciranja: Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) prejmejo subvencijo do 11.000 EUR. Subvencija se izplača v dveh enakih delih na podlagi predloženega zahtevka in dokazil: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Več informacij >>

Horizon 2020

Rok: 31. december 2020

Višina razpisanih sredstev: V okviru razpisa je na voljo skupaj 80 milijard € sredstev. Predvidena stopnja sofinanciranja projektov je med 70 in 100 %. Za posamezen projekt naj bi se namenilo od 3 do 7 milijonov evrov.

Namen: Evropski razpis Horizon 2020 je prvi razpis v okviru evropskega programa Obzorje 2020. Sredstva, ki so na voljo v sklopu razpisa, so namenjena spodbujanju raziskav in inovacij. Z njimi Evropska unija spodbuja na znanju temelječe gospodarstvo in pomaga reševati vprašanja, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi.

Več informacij >>

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Za podjetja na voljo 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Za podjetja na voljo 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Do konca leta bo skupaj na voljo preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov za tehnološki razvoj, kapitalsko utrjevanje, likvidnost in omilitev kriznih okoliščin. Hkrati bo na voljo tudi 339,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Preberite več >>

Vrača se razpis P2 2024: Letos v prenovljeni podobi

Vrača se razpis P2 2024: Letos v prenovljeni podobi

Podjetniki s poslovno idejo za razvoj inovativnega produkta ali storitve že nestrpno čakajo objavo razpisa P2: Zagonske subvencije za inovativna start-up podjetja. Razpis je že v pripravi in bo predvidoma objavljen v prvem kvartalu letošnjega leta. Preberite več >>

Kje bodo nepovratna sredstva v drugi polovici 2023?

Kje bodo nepovratna sredstva v drugi polovici 2023?

Leto 2023 se je prevesilo v drugo polovico. Težko pričakovane napovedane razpise, predvsem iz Kohezije 2021-2027, lahko podjetja pričakujejo še to jesen. Do konca leta je tako napovedanih kar nekaj razpisov na področju lesno-predelovalne industrije, podjetništva, raziskav in razvoja ter sklada za pravični prehod. Na voljo bodo tako nepovratna sredstva kot ugodni krediti. Preberite več >>

Ugodni kredit za podjetja z nizko fiksno obrestno mero, do 100.000 EUR

Ugodni kredit za podjetja z nizko fiksno obrestno mero, do 100.000 EUR

Namen razpisa je likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Preberite več >>

Odprt je razpis za pridobitev krizno-likvidnostnega kredita za podjetja!

Odprt je razpis za pridobitev krizno-likvidnostnega kredita za podjetja!

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko zaprosijo za kredit do 100.000 EUR! Hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo (višji stroški električne energije ali plina, razlika obračuna september 2022 – september 2021). Preberite več >>

Nepovratna sredstva za investicije turističnih nastanitev

Nepovratna sredstva za investicije turističnih nastanitev

Odprt je razpis, namenjen sofinanciranju investicij turističnih nastanitev. Upravičeni nastanitveni obrati so hoteli, moteli, penzioni in gostišča, turistične kmetije, kampi in glampingi. Prvi rok za oddajo je 5.12.2022! Preberite več >>

EIC Accelerator: Evropska sredstva za razvoj in komercializacijo visoko tehnoloških startupov

EIC Accelerator: Evropska sredstva za razvoj in komercializacijo visoko tehnoloških startupov

Ste “deep tech“ startup z razvitim prototipom, skalabilnim poslovnim modelom in ustaljeno ter komplementarno ekipo? Ste s svojo disruptivno inovacijo že dokazali potrebo na trgu, ali s prvo prodajo ali pa s prejetimi pismi podpore? Ste prejemniki nagrad ali odlikovanj? Imate visoke ambicije po širitvi na evropske ali mednarodne trge? Če ste na ta vprašanja odgovorili z “Da”, potem je morda EIC Accelerator pravi naslov za vas. Preberite več >>

Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v podjetjih

Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v podjetjih

Organizirana proizvodnja in potrošnja, kjer bistvo predstavlja delitev, ponovna uporaba, popravilo, prenova in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, se imenuje krožno gospodarstvo. Si zamišljate svet, v katerem ni odpadka? Preberite več >>

Za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 50.000 evrov

Za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 50.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek v Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, razpisanih je 50.000 evrov. Preberite več >>

Prijavi se na razpis P2 2022 in osvoji 54.000 evrov!

Prijavi se na razpis P2 2022 in osvoji 54.000 evrov!

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) bo kmalu objavil javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkt (MVP) in lansirala svoje produkte na trg. Preberite več >>

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje