Davčno potrjevanje računov po novem letu

Državni zbor je na svoji 10. redni seji dne 15.07.2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov. Z dnem 02.01.2016 se bodo začele uporabljati davčne blagajne. Zavezanci bodo torej morali pridobiti ustrezno elektronsko napravo, ki bo to omogočala.
Davčno potrjevanje računov po novem letu

Davčno potrjevanje računov: 02.01.2016 (Vir – Freeimages.com)

Minimax bo v skladu z zakonodajo deloval kot davčna blagajna. Če vam torej Minimax zadošča za izdajo gotovinskih računov, ne potrebujete drugega programa. Nadgradnja Minimaxa za davčne blagajne bo brezplačna. Navodila za pripravo gotovinskih računov za potrebe davčnih blagajn so še v pripravi.

Za vse druge je podjetje SAOP pripravilo program Saopnet POS, ki bo od novembra dalje povezan z Minimaxom. Saopnet POS je enostaven blagajniški program, namenjen klasični in mobilni prodaji.

Kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino?

»Plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila.

»Račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto predplačilo, preden je dobava blaga ali storitev opravljena. Šteje se, da je račun plačan z gotovino, če je plačan s kakršno koli obliko plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun.

Izvajanje postopka potrjevanja računov obvezno tudi v primerih prejema predplačil.

Če je račun izdan za plačilo na transakcijski račun, vendar pa je pozneje plačan z gotovino neposredno dobavitelju, je treba naknadno izvesti postopek potrditve takega računa.

Zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov

1.Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z Zakonom o davčnem postopku ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, oziroma za namene izvajanja zakonov o obdavčenju.

2. Osebe, ki ne vodijo poslovnih knjig in evidenc po prvem odstavku tega člena, so za namene iz prve točke dolžne voditi poslovne knjige in evidence, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

Za izvajanje postopka potrjevanja računov je potrebno imeti namensko digitalno potrdilo.

Kaj je namensko digitalno potrdilo za potrjevanje računov?

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov bodo zavezanci morali račune potrjevati z uporabo davčnih blagajn ali z naknadnim vpisom podatkov iz vezane knjige računov.

V obeh primerih bo vsak zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo.

Namensko digitalno potrdilo je nova vrsta digitalnega potrdila, ki ga bodo zavezanci uporabljali samo za izmenjavo podatkov o računih in poslovnih prostorih zavezanca.

Potrdilo bo vsebovalo naslednje podatke: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu.

Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka potrjevanja računov bo zavezanec vložil elektronsko prek portala eDavki. Prevzel ga bo prek portala za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov.

Potrdilo bo za zavezance brezplačno.

Vir: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov

Prijava poslovnega prostora

Zavezanec bo na FURS posredoval podatke o poslovnih prostorih v katerih se davčna blagajna nahaja, za namene izvajanja postopka potrjevanja računov. Podatke o poslovnih prostorih bo treba na FURS poslati enkrat, in sicer pred prvim pošiljanjem računa, ki se nanaša na poslovni prostor. V primeru spremembe poslovnega prostora bo treba po enakem postopku poslati spremenjene podatke o poslovnih prostorih.

Podatki o poslovnih prostorih zavezanca za namene izvajanja postopka potrjevanja računov morajo vsebovati naslednje podatke:

1. davčno številko zavezanca;

2. oznako poslovnega prostora zavezanca;

3. identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor zavezanca, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru;

4. naslov poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru;

5. vrsto poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru;

6. podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov in

7. datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo.

Zavezanec mora sporočiti podatke iz prvega odstavka tega člena za vsak posamezen poslovni prostor zavezanca, v katerem izdaja račune. Zavezanec podatke podpiše z namenskim digitalnim potrdilom in jih pošlje davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem podatkov o računu za namene potrditve

Vir: Zakon o davčnem potrjevanju računov

Obvezna priprava internega akta

Zavezanec bo moral predpisati pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim prostorom v internem aktu.  Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju, akt pa bo moral v postopku nadzora predložiti na zahtevo davčnega organa.

Številčenje izdanih računov

Po ZDavPR mora biti številka računa sestavljena iz treh delov:

  • oznake poslovnega prostora zavezanca,
  • oznake elektronske naprave za izdajo računov
  •  zaporedne številke računa (zaporedne številke si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.

Obvestilo o računu in obveznost kupca

Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun v skladu s 18.členom Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov.

Zavezanci imajo na voljo 2 letno prehodno obdobje, v katerem se lahko odločijo da bodo izvajali postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov. V tem primeru, je uporaba davčnih blagajn obvezna s 01.01.2018.

Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

Hkratna uporaba elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov v istem poslovnem prostoru ni možna.

Z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo FURS omogočil izdajanje računov s pomočjo posebne aplikacije Miniblagajna na portalu eDavki.

Zavezanci morajo imeti vzpostavljen sistem davčne blagajne, preko katerega se blagajne zavezanca preko spleta povežejo s centralnim informacijskim sistemom FURS. Ta potrdi in shrani podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času.  S tem se vzpostavi sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi.

Izvajanje postopka potrjevanja računov in s tem izdajanje računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, bo mogoče že 1. decembra 2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem se želi zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov v skladu s tem zakonom.

Prodrobnejša navodila za zavezance na FURSu še pripravljajo.

Pripravila: Mojca Vincek, Kleos, računovodske storitve d.o.o.

Davčna pogača – kdo jo speče in kdo poje

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>


Davčne blagajne – kdaj in za koga

Davčne blagajne – kdaj in za koga

Uporaba davčnih blagajn je za zavezance postala obvezna 2. januarja 2016. Zakon je sicer predvidel tudi predhodno obdobje do 31. decembra 2017, v katerem je bilo še naprej možno uporabljati zgolj vezano knjigo računov. S 1.1.2018, pa je na tem področju stopilo v veljavo kar nekaj novosti. Preberite več >>

Kaj je eblagajna in njena primerjava z vezano knjigo računov

Kaj je eblagajna in njena primerjava z vezano knjigo računov

E-blagajna je novodobni način izstavljanja računov, alternativa vezani knjigi računov oziroma pelargonskim blokom, ki jih ni več možno uporabljati. Preberite več >>

e blagajna: nepogrešljiv pripomoček za podjetnike

e blagajna: nepogrešljiv pripomoček za podjetnike

Ker je tehnologija tako zelo napredovala, je potrebno iti v korak s časom. Pri tem pa uporabljati tudi naprave, ki nam zagotavljajo, da smo konkurenčni.   Preberite več >>

Mini blagajna je namenjena vsem davčnim zavezancem

Mini blagajna je namenjena vsem davčnim zavezancem

Mini blagajna je mobilna aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Namenjena je davčnemu potrjevanju računov preko spletne strani Finančne uprave RS. Uporabljajo jo lahko vsi davčni zavezanci, saj njena uporaba ni vezana na število računov. Preberite več >>

Kaj je davčna blagajna?

Kaj je davčna blagajna?

Enotna strokovna opredelitev davčne blagajne ne obstaja. To so sistemi in modeli, ki na bolj ali manj učinkovit način zagotavljajo, da podatki o izdanih računih in prometu davčnih zavezancev odražajo dejansko stanje. Preberite več >>

Kdaj je potrebna knjiga vezanih računov?

Kdaj je potrebna knjiga vezanih računov?

Davčni organi se trudijo, da bi preprečili sivo ekonomijo, zaradi katere nastaja tako škoda državi (plačilo davščin) kot tudi nelojalna konkurenca, zato je poslovanje vseh, ki opravljalo kakršno koli dejavnost, mogoče zgolj z neposrednimi nakazili na transakcijski račun. Preberite več >>

Osnove davčnih blagajn

Osnove davčnih blagajn

Državni zbor je v letu 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki je v veljavo stopil s 1. avgustom 2015 in v prakso gotovinskega poslovanja vpeljuje tako imenovane davčne blagajne. Preberite več >>

Kako se izogniti stroškom z davčno blagajno?

Kako se izogniti stroškom z davčno blagajno?

Od januarja letos je uporaba davčnih blagajn obvezna, do konca decembra prihodnje leto pa poteka prehodno obdobje, v katerem je še možno uporabljati vezano knjigo računov. Podjetniki morate zato že ob začetku podjetniške poti pomisliti na stroške, ki jih prinašajo davčne blagajne. Preberite več >>

Kakšni so učinki uvedbe davčnih blagajn?

Kakšni so učinki uvedbe davčnih blagajn?

Finančna uprava Republike Slovenije je razkrila prve učinke uvedbe davčnih blagajn. Poskusno smo jih začeli uporabljati že 1. decembra lani, uradno pa je sistem zaživel 2. januarja letos. Na upravi pravijo, da ima uvedba pozitivne učinke. Poglejmo podrobneje. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje