DELAVNICA: OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI

Zakaj je letno poročilo pomemben odraz vašega podjetja?

Letno poročilo je vaše komunikacijsko sredstvo, s katerim predstavite podjetje zunanjim in notranjim uporabnikom ter prikažete, kakšni so vaši rezultati.
letno poročilo

letno poročilo

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. S poslovnim poročilom predstavite svoje uspehe, delo in vašo vizijo v prihodnosti. V vašem računovodskem poročilu pa so prikazani računovodski izkazi.

Računovodski izkazi se uporabljajo za vodenje podjetja, t.j. presojanje, ali se določene aktivnosti v podjetju splačajo, presojate učinkovitost posameznih akcij in se glede na dobičkonosnost odločate. Pomembni pa so tudi za zunanje uporabnike, npr. za bonitetne hiše, finančne analitike, posojilodajalce itd.

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imate čas do 31. marca, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložite letna poročila, ki morajo biti sestavljena iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida – bilance uspeha.

Velike, srednje ter majhne družbe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji, pa morate v letno poročilo vključiti še izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo, ki obsega pogled poslovodstva na rezultate poslovanja.

finančni izračuni

Finančni izračuni (Vir slike: Pixabay.com)

Vaša bilanca stanja je sestavljena iz aktivne in pasivne strani. Na aktivni strani bilance stanja so sredstva podjetja, torej premoženje, s katerim upravljate. Iz bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim jamčite za svoje obveznosti.

Vaša sredstva se delijo na dolgoročna  in kratkoročna sredstva. Pri dolgoročnih sredstvih opredelite vsa sredstva, ki jih imate s trajanjem nad 1 leto, to so npr. zemljišča, zgradbe, oprema, patenti, licence, dobro ime in dolgoročne finančne naložbe. Kratkoročna sredstva pa predstavljajo zaloge, poslovne terjatve, denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe.

Na vaši pasivni strani bilance uspeha so obveznosti do virov sredstev, ki povedo, kako je prišlo podjetje do premoženja. Delimo jih na lastniški in dolžniški kapital. Podjetje se lahko financira z zadolževanjem- krediti ali pa z lastnim kapitalom.

Koristi dolžniškega financiranja

Preveliko financiranje z dolgoročnim dolgom lahko povzroči vašo nezmožnost poravnati pogodbene obveznosti in vodi v stečaj. Preveliko lastniško financiranje pa povzroča večjo obdavčitev, saj lahko ob dolžniškem financiranju uporabite davčni ščit.  Z vidika stroškov dolgovi niso obrestovani, saj obresti od kredita odštejemo od čistega dobička, ki je obdavčen.

Če obresti dosegajo dovoljšno raven, se lahko uvrstite v nižji davčni razred, zato je koristno da se ne financirate samo z lastnim kapitalom, ampak tudi delno s krediti, posojili. Prednosti dolžniškega financiranja so tudi, da ohranite lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvarite večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vračate. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati ne glede na rezultate podjetja.

Bilanca uspeha in izkaz poslovnega uspeha

Bilanca uspeha je sestavljena iz prihodkov in odhodkov. Pod poslovne prihodke spada čisti prihodek od prodaje in drugi poslovni prihodki, k tem se prištejejo tudi finančni prihodki kot npr. obresti ali dividende od delnic drugih podjetij. Od prihodkov se potem odštejejo poslovni in finančni odhodki kot so npr. stroški za material in storitve, ter plačilo delavcev – stroški za delo.

Izkaz poslovnega uspeha vam prikaže, ali ste poslovno leto zaključili z dobičkom ali z izgubo. Izkaz poslovnega izida vam, bankam in drugim pokaže, kako donosno je vaše podjetje oziroma, kako donosni ste kot podjetnik.

Vaše letno poročilo vsebujejo pomembne informacije o vašem finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja, ki pomagajo različnim interesnim skupinam, ki so povezane s podjetjem (npr. lastniki, posojilodajalci, kupci, javnost) pri sprejemanju vaših odločitev. Za notranje potrebe je pomembna primerjava z načrtovanim poslovanjem. S primerjanjem dobite odgovor, ali ste bili pri svojem delovanju uspešni in ali ste dosegli zastavljene cilje. Na podlagi ugotovljenih evidenc lahko sprejemate nove odločitve, ki bodo izboljšale poslovanje vašega podjetja.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Samostojni podjetniki, ki ste se odločili, da boste v preteklem letu davčno osnovo ugotavljali z upoštevanjem normiranih odhodkov, morate najkasneje do 31. marca 2019 oddati davčni obračun. Pripravili smo navodila, s katerimi si lahko pomagate. Preberite več >>

Sprememba stališča FURS pri davčnem potrjevanju računov

Sprememba stališča FURS pri davčnem potrjevanju računov

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila spremembo stališča razlage Zakona o davčnem potrjevanju računov glede pošiljanja negotovinskih računov v davčno potrjevanje. Sprememba stališča je pomembna za podjetnike, ki izdajate tako negotovinske kot tudi gotovinske račune. Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019. Po novem se zneski olajšav in lestvice dohodnine ne bodo več objavljale v obliki podzakonskega akta. Preberite več >>

Kako podjetnik sam plača prispevke

Kako podjetnik sam plača prispevke

Če želi podjetnik sam obračunati in plačati prispevke, se mora najprej registrirati v sistem eDavki. Registracija v sistem je možna z digitalnim potrdilom pooblaščenga overitelja. Če digitalnega potrdila še nimate, si ga lahko brezplačno priskrbite na upravni enoti. Preberite več >>

Koliko nas zaposleni stane v enem letu?

Koliko nas zaposleni stane v enem letu?

Zanimalo nas je, koliko nas najmanj stane zaposleni v enem letu. Ugotovili smo, da je poleg samih stroškov plače potrebno upoštevati tudi stroške obveznega regresa, prevoza na delo ter nadomestila za malico. Ker nas je zanimal minimalen strošek, smo upoštevali stroške minimalne plače. Preberite več >>

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju s.p.

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju s.p.

Od 1. julija 2013 dalje je ob 1. vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p.. Preberite več >>

Kako je sestavljena plača in kakšen strošek je za delodajalca?

Kako je sestavljena plača in kakšen strošek je za delodajalca?

Ali veste, iz česa je sestavljena plača? Želite zaposliti osebo, pa niste prepričani, kakšen strošek bo zaposlitev predstavljala za vaše podjetje? Ker se v praksi pojavljajo številna vprašanja povezana s plačami, bomo razjasnili pojme povezane s plačilom za delo osebi v delovnem razmerju. Preberite več >>

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

V praksi je pogosta situacija, da posameznik na začetku poti opravlja dejavnost kot s.p., kasneje pa s širitvijo obsega dejavnosti in ob povečanih prihodkih začne razmišljati o preobilkovanju svojega s.p. v d.o.o. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

12.04.2019 od 13:00 do 17:30
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

19.04.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje