Zakaj je letno poročilo pomemben odraz vašega podjetja?

Letno poročilo je vaše komunikacijsko sredstvo, s katerim predstavite podjetje zunanjim in notranjim uporabnikom ter prikažete, kakšni so vaši rezultati.
letno poročilo

letno poročilo

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. S poslovnim poročilom predstavite svoje uspehe, delo in vašo vizijo v prihodnosti. V vašem računovodskem poročilu pa so prikazani računovodski izkazi.

Računovodski izkazi se uporabljajo za vodenje podjetja, t.j. presojanje, ali se določene aktivnosti v podjetju splačajo, presojate učinkovitost posameznih akcij in se glede na dobičkonosnost odločate. Pomembni pa so tudi za zunanje uporabnike, npr. za bonitetne hiše, finančne analitike, posojilodajalce itd.

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imate čas do 31. marca, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložite letna poročila, ki morajo biti sestavljena iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida – bilance uspeha.

Velike, srednje ter majhne družbe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji, pa morate v letno poročilo vključiti še izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo, ki obsega pogled poslovodstva na rezultate poslovanja.

finančni izračuni

Finančni izračuni (Vir slike: Pixabay.com)

Vaša bilanca stanja je sestavljena iz aktivne in pasivne strani. Na aktivni strani bilance stanja so sredstva podjetja, torej premoženje, s katerim upravljate. Iz bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim jamčite za svoje obveznosti.

Vaša sredstva se delijo na dolgoročna  in kratkoročna sredstva. Pri dolgoročnih sredstvih opredelite vsa sredstva, ki jih imate s trajanjem nad 1 leto, to so npr. zemljišča, zgradbe, oprema, patenti, licence, dobro ime in dolgoročne finančne naložbe. Kratkoročna sredstva pa predstavljajo zaloge, poslovne terjatve, denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe.

Na vaši pasivni strani bilance uspeha so obveznosti do virov sredstev, ki povedo, kako je prišlo podjetje do premoženja. Delimo jih na lastniški in dolžniški kapital. Podjetje se lahko financira z zadolževanjem- krediti ali pa z lastnim kapitalom.

Koristi dolžniškega financiranja

Preveliko financiranje z dolgoročnim dolgom lahko povzroči vašo nezmožnost poravnati pogodbene obveznosti in vodi v stečaj. Preveliko lastniško financiranje pa povzroča večjo obdavčitev, saj lahko ob dolžniškem financiranju uporabite davčni ščit.  Z vidika stroškov dolgovi niso obrestovani, saj obresti od kredita odštejemo od čistega dobička, ki je obdavčen.

Če obresti dosegajo dovoljšno raven, se lahko uvrstite v nižji davčni razred, zato je koristno da se ne financirate samo z lastnim kapitalom, ampak tudi delno s krediti, posojili. Prednosti dolžniškega financiranja so tudi, da ohranite lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvarite večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vračate. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati ne glede na rezultate podjetja.

Bilanca uspeha in izkaz poslovnega uspeha

Bilanca uspeha je sestavljena iz prihodkov in odhodkov. Pod poslovne prihodke spada čisti prihodek od prodaje in drugi poslovni prihodki, k tem se prištejejo tudi finančni prihodki kot npr. obresti ali dividende od delnic drugih podjetij. Od prihodkov se potem odštejejo poslovni in finančni odhodki kot so npr. stroški za material in storitve, ter plačilo delavcev – stroški za delo.

Izkaz poslovnega uspeha vam prikaže, ali ste poslovno leto zaključili z dobičkom ali z izgubo. Izkaz poslovnega izida vam, bankam in drugim pokaže, kako donosno je vaše podjetje oziroma, kako donosni ste kot podjetnik.

Vaše letno poročilo vsebujejo pomembne informacije o vašem finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja, ki pomagajo različnim interesnim skupinam, ki so povezane s podjetjem (npr. lastniki, posojilodajalci, kupci, javnost) pri sprejemanju vaših odločitev. Za notranje potrebe je pomembna primerjava z načrtovanim poslovanjem. S primerjanjem dobite odgovor, ali ste bili pri svojem delovanju uspešni in ali ste dosegli zastavljene cilje. Na podlagi ugotovljenih evidenc lahko sprejemate nove odločitve, ki bodo izboljšale poslovanje vašega podjetja.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Na kakšne načine lahko podjetje zniža davke ob koncu leta?

Na kakšne načine lahko podjetje zniža davke ob koncu leta?

Konec leta se nezadržno približuje, kar pomeni, da podjetja iščejo načine kako poskrbeti, da je njihova davčna osnova čim nižja. Preverili smo, kakšne možnosti ima podjetje, da si zniža davčno osnovo. Preberite več >>

Obdavčitev božičnice

Obdavčitev božičnice

Božičnica se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od izplačane božičnice obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, v določenem primeru pa tudi dohodnino. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Kako znižati stroške pri plačilu prispevkov?

Kako znižati stroške pri plačilu prispevkov?

Se kot podjetniki pri plačilu obveznih mesečnih prispevkov jezite zaradi visokih stroškov provizije bank pri vsakem plačilnem nalogu? Ponujamo vam rešitev, kako lahko stroške vsaj malce znižate. Preberite več >>

Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica

Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica

V nadaljevanju si lahko ogledate vse potrebne podatke za obračun prevoza na delo, kilometrin, dnevnic in nadomestila za malico. Preberite več >>

Moderne oblike računovodstva olajšajo in pocenijo poslovanje

Moderne oblike računovodstva olajšajo in pocenijo poslovanje

V napornem podjetniškem urniku je še kako dobrodošlo, če lahko velik del računovodskih nalog prenesete na svojega računovodjo. Z internetnimi in mobilnimi aplikacijami ter računovodstvom v oblaku se je podjetnikom močno olajšalo poslovanje. Preberite več >>

Kako podjetnik sam plača prispevke

Kako podjetnik sam plača prispevke

Če želi podjetnik sam obračunati prispevke, se mora registrirati v sistem eDavki. Registracija v sistem je možna z digitalnim potrdilom pooblaščenga overitelja. Če digitalnega potrdila še nimate, si ga lahko brezplačno priskrbite na upravni enoti. Preberite več >>

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital je kapital, ki je potreben za odprtje podjetja, za družbo, kot je na primer družba z omejeno odgovornostjo ali kapitalska družba oziroma družba, za katero je z zakonom določen nek minimalni osnovni kapital. Zagotovimo ga lahko v denarju ali pa v obliki stvarnega vložka v podjetje. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Kako z email marketingom do vrhunskih rezultatov?

17.01.2019 od 15:00 do 19:00
Delavnica: Kako z email marketingom do vrhunskih rezultatov?

Email je eden izmed najmočnejših marketinških kanalov za podjetja vseh velikosti, z enim od najnižjih cen na konverzijo in najvišjo stopnjo uspeha. Še vedno pa ga mnogi neuspešno izkoriščajo. Zato ti bomo na delavnici pokazali, kako zgradiš in maksimalno izkoristiš potencial svojih email baz.
Preberite več >>

WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

22.01.2019 od 16:00 do 19:00
WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

Pri prvih korakih v WordPressu vam bo priskočil na pomoč strokovnjak, ki je postavil že 250 spletnih strani! WordPress je najbolj popularen CMS (ang. content management system), saj obvladuje kar med 50 in 60 odstotkov tržnega deleža. Nameravate postaviti svojo spletno stran? Uporabljamo ga tudi za naš portal in ga toplo priporočamo!
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

20.02.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje