Zakaj je letno poročilo pomemben odraz vašega podjetja?

Letno poročilo je vaše komunikacijsko sredstvo, s katerim predstavite podjetje zunanjim in notranjim uporabnikom ter prikažete, kakšni so vaši rezultati.
letno poročilo

letno poročilo

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. S poslovnim poročilom predstavite svoje uspehe, delo in vašo vizijo v prihodnosti. V vašem računovodskem poročilu pa so prikazani računovodski izkazi.

Računovodski izkazi se uporabljajo za vodenje podjetja, t.j. presojanje, ali se določene aktivnosti v podjetju splačajo, presojate učinkovitost posameznih akcij in se glede na dobičkonosnost odločate. Pomembni pa so tudi za zunanje uporabnike, npr. za bonitetne hiše, finančne analitike, posojilodajalce itd.

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imate čas do 31. marca, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložite letna poročila, ki morajo biti sestavljena iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida – bilance uspeha.

Velike, srednje ter majhne družbe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji, pa morate v letno poročilo vključiti še izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo, ki obsega pogled poslovodstva na rezultate poslovanja.

finančni izračuni

Finančni izračuni (Vir slike: Pixabay.com)

Vaša bilanca stanja je sestavljena iz aktivne in pasivne strani. Na aktivni strani bilance stanja so sredstva podjetja, torej premoženje, s katerim upravljate. Iz bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim jamčite za svoje obveznosti.

Vaša sredstva se delijo na dolgoročna  in kratkoročna sredstva. Pri dolgoročnih sredstvih opredelite vsa sredstva, ki jih imate s trajanjem nad 1 leto, to so npr. zemljišča, zgradbe, oprema, patenti, licence, dobro ime in dolgoročne finančne naložbe. Kratkoročna sredstva pa predstavljajo zaloge, poslovne terjatve, denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe.

Na vaši pasivni strani bilance uspeha so obveznosti do virov sredstev, ki povedo, kako je prišlo podjetje do premoženja. Delimo jih na lastniški in dolžniški kapital. Podjetje se lahko financira z zadolževanjem- krediti ali pa z lastnim kapitalom.

Koristi dolžniškega financiranja

Preveliko financiranje z dolgoročnim dolgom lahko povzroči vašo nezmožnost poravnati pogodbene obveznosti in vodi v stečaj. Preveliko lastniško financiranje pa povzroča večjo obdavčitev, saj lahko ob dolžniškem financiranju uporabite davčni ščit.  Z vidika stroškov dolgovi niso obrestovani, saj obresti od kredita odštejemo od čistega dobička, ki je obdavčen.

Če obresti dosegajo dovoljšno raven, se lahko uvrstite v nižji davčni razred, zato je koristno da se ne financirate samo z lastnim kapitalom, ampak tudi delno s krediti, posojili. Prednosti dolžniškega financiranja so tudi, da ohranite lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvarite večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vračate. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati ne glede na rezultate podjetja.

Bilanca uspeha in izkaz poslovnega uspeha

Bilanca uspeha je sestavljena iz prihodkov in odhodkov. Pod poslovne prihodke spada čisti prihodek od prodaje in drugi poslovni prihodki, k tem se prištejejo tudi finančni prihodki kot npr. obresti ali dividende od delnic drugih podjetij. Od prihodkov se potem odštejejo poslovni in finančni odhodki kot so npr. stroški za material in storitve, ter plačilo delavcev – stroški za delo.

Izkaz poslovnega uspeha vam prikaže, ali ste poslovno leto zaključili z dobičkom ali z izgubo. Izkaz poslovnega izida vam, bankam in drugim pokaže, kako donosno je vaše podjetje oziroma, kako donosni ste kot podjetnik.

Vaše letno poročilo vsebujejo pomembne informacije o vašem finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja, ki pomagajo različnim interesnim skupinam, ki so povezane s podjetjem (npr. lastniki, posojilodajalci, kupci, javnost) pri sprejemanju vaših odločitev. Za notranje potrebe je pomembna primerjava z načrtovanim poslovanjem. S primerjanjem dobite odgovor, ali ste bili pri svojem delovanju uspešni in ali ste dosegli zastavljene cilje. Na podlagi ugotovljenih evidenc lahko sprejemate nove odločitve, ki bodo izboljšale poslovanje vašega podjetja.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Kako podjetnik sam plača prispevke

Kako podjetnik sam plača prispevke

Če želi podjetnik sam obračunati prispevke, se mora registrirati v sistem eDavki. Registracija v sistem je možna z digitalnim potrdilom pooblaščenga overitelja. Če digitalnega potrdila še nimate, si ga lahko brezplačno priskrbite na upravni enoti. Preberite več >>

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital je kapital, ki je potreben za odprtje podjetja, za družbo, kot je na primer družba z omejeno odgovornostjo ali kapitalska družba oziroma družba, za katero je z zakonom določen nek minimalni osnovni kapital. Zagotovimo ga lahko v denarju ali pa v obliki stvarnega vložka v podjetje. Preberite več >>

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Od 1. julija 2013 dalje je ob 1. vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018 na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2018. Preberite več >>

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2018

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2018

V članku vam predstavljamo delovne dneve, delovne ure in praznike v letu 2018, ki jih potrebujete pri obračunu plač, kilometrin, prevozu na delo in podobno. V uvodu je predstavljena tabela praznikov in dela prostih dni v letu 2018, nato pa sledijo tabele za posamezne mesece. Preberite več >>

Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

Podjetnik lahko sam plača akontacijo dohodnine po Univerzalnem plačilnem nalogu (UPN), preko sistema eDavki pa odda obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD). Več o tem kdaj, koliko in kako lahko to stori, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Obdavčitev božičnice

Obdavčitev božičnice

Božičnica se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od izplačane božičnice obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, v določenem primeru pa tudi dohodnino. Preberite več >>

Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposlenih, prihodki od prodaje in vrednost aktive. Preberite več >>

Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?

Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?

V članku tokrat na praktičnem primeru osebam z registriranim s.p. predstavljamo, kako izbrati zanje najugodnejši način ugotavljanja davčne osnove. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

24.08.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

06.09.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.
Preberite več >>

Vse za podjetje