Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo delovna mesta na območju Maribora

Avtor — 27.03.2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svojih spletnih straneh objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti.
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo delovna mesta na območju Maribora

Javni razpis za sofinanciranje na območju Maribora. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.641.000 evrov, za leto 2015 pa 1.678.000 evrov.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti najmanj 50.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 evrov.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah,
 • imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju in
 • bodo izvedla investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo pogoje in merila razpisa in vključujejo naslednje stroške:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • gradbena dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva sta proračunski leti 2014 in 2015.

Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev:

 1. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih.
 2. Predmet investicijskega projekta mora ostati na upravičenem območju vsaj 3 leta po končani investiciji – v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let.
 3. Prijavitelj mora ustvariti nova delovna mesta oziroma vsaj ohraniti obstoječa. V primeru novih delovnih mest mora prijavitelj le-ta ustvariti v roku 3 let po zaključku investicije. Novo ustvarjena delovna mesta mora prijavitelj ohraniti vsaj 3 leta (ali 5 let, če je prijavitelj veliko podjetje), šteto od dneva, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno. V primeru, da se prijavitelj ne zavezuje ustvariti novih delovnih mest, je dolžan obstoječa delovna mesta ohraniti vsaj 3 leta (ali 5 let, če je prijavitelj veliko podjetje), šteto od datuma zaključka investicije.
 4. Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo,kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z prijaviteljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovim s.p.-jem ali med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo,osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka 3 oz. 5 let s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pridobiti predhodno soglasje MGRT.
 5. Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
 6. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo dejavnosti in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MGRT preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
 7. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
 8. Storitve, ki so predmet upravičenih stroškov, ne sme izvajati fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja v svojem s.p. oz. ne sme biti vzpostavljen odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Oznake: ,