Nova subvencija za zaposlitev: Zaposli me plus

Avtor — 09.03.2014
Na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje je objavljeno vabilo na razpis Zaposli me plus, s katero bo lahko delodajalec pridobil 5.000 evrov subvencije za zaposlitev osebe iz ciljne skupine za obdobje 12 mesecev. Rok za prijavo na razpis je 30. 6. 2014.
Nova subvencija za zaposlitev: Zaposli me plus

Zaposli me plus. (Vir slike: sxc.hu)

Zaposli me plus je program Zavoda za zaposlovanje, ki je namenjen povečanju zaposlitvenih možnosti oseb iz ciljne skupine preko sofinanciranja projektov delodajalcev s subvencijami za zaposlitev za polni delovni čas oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti za obdobje vsaj enega leta.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e), za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev in polni delovni čas 40 ur tedensko, ali za krajši delovni čas (v primeru zaposlitve invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Rok za prijavo na razpis je 30. 6. 2014, pogodbe o zaposlitvi pa morajo biti sklenjene najkasneje do 30. 9. 2014.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so težje zaposlijivi brezposelni ter invalidi, ki so obenem brezposelne osebe in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelne osebe),
 • so starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
 • so pripadniki etnične manjšine Romov,
 • so invalidi oziroma osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
 • so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo ob podpisu zaposlitvenega načrta stalno prebivališče v: 
  a) Pokolpju: območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, 
  b) Pomurju: območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma. Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, 
  c) Mariboru s širšo okolico: območje občin Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi ali 
  d) občini Hrastnik, Radeče ali Trbovlje

Upravičeni strošek

Upravičeni strošek izvajanja programa je subvencija za zaposlitev osebe iz ciljne skupine. Subvencijo za zaposlitev v višini 5.000,00 EUR se dodeli delodajalcu, izbranemu z javnim povabilom, ki za polni delovni čas (40 ur na teden) in obdobje 12 mesecev zaposli osebo iz ciljne skupine; invalidi se zaposlijo za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti.

Koliko oseb lahko posamezni delodajalec zaposli preko programa Zaposli me plus?

Na javno povabilo lahko posamezni delodajalec odda eno ali več ponudb. Pri tem je omejeno število možnih vključitev brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno je od povprečnega števila oseb, ki jih je imel delodajalec prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe.
Če je delodajalec imel:
 • 1 do 5 prijavljenih (v povprečju), lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 2 brezposelnih,
 • 6 ali več prijavljenih (v povprečju), lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 10 brezposelnih.

Kdo se lahko na razpis prijavi?

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« lahko odda delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba in izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. je registriran za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni register Slovenije; 
 2. je najmanj eno leto registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 
 3. ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo, ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa;
 4. zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov oziroma je zaposlene osebe, katerim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem povabilu; 
 5. do ZRSZ niti on, niti z njim povezana pravna ali fizična oseba, nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja; 
 6. v zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev;
 7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; 
 8. ni v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
 9. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe;
 10. poda izjavo, da je v zadnjih 6 mesecih zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih; 
 11. bo zagotovil, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno vključeno osebo ne bo presegla polovice stroškov, nastalih v zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene zaposlitve, ki zajemajo oziroma so seštevek njenih neto plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca/nosilca projekta) – intenzivnost pomoči. Kot prejeta sredstva se štejejo tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov do katerih sta upravičena nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih predpisov. Če je zaposlitev prekinjena pred pogodbeno dogovorjenim časom se intenzivnost ugotavlja glede na dejanski čas zaposlitve; 
 12. da mu po uveljavitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (od 28. 7. 2012 dalje), ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek zaradi dela ali zaposlovanja na črno.

Kdo ne more prejeti sredstev iz razpisa?

Nosilec projekta v okviru programa »Zaposli me plus« ne more biti brezposelna oseba, ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi osebno vodi.

Cilj javnega povabila »Zaposli me plus«

Cilj javnega povabila je: 

 • omogočiti 1.000 zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev in polni delovni čas (tj. 40 ur tedensko), ali za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, 
 • v projekte v okviru programa subvencionirati vsaj 55 % zaposlitev žensk, 
 • ohraniti vsaj 30 % delovnih mest po zaključku projektov delodajalcev oziroma obdobja subvencionirane zaposlitve. 

Vir: ZRSZ (javno povabilo)


Oznake: , , , ,