Ponovno odprt razpis P2A – Subvencije za zagon inovativnih podjetij!

Avtor — 11.03.2014
V okviru javnega razpisa P2 podeljuje Podjetniški sklad subvencije tehnološko inovativnim podjetjem, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.
SAOP izvaža znanje in dobre prakse

SAOP izvaža znanje in dobre prakse (Vir slike: sxc.hu)

Izvajalec razpisa P2 je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad).

Predmet razpisa P2 so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad za leto 2014.

Namen razpisa P2 je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji razpisa P2, merjeni po preteku treh let od odobritve:

 • uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij; kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 evrov čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom, 
 • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10% podprtih podjetjih. 
Pogoji kandidiranja za subvencijo: 
 • podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, 
 • iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih, 
 • podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji, 
 • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan, 
 • razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij, 
 • poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih.
Upravičeni stroški so vsi zagonski stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Maksimalna višina subvencije iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR.

Program mentoriranja: V 1. razvojnem obdobju bodo morali upravičenci do 31.12.2014 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja oziroma si sami poiskati in izbrati ustreznega mentorja. Namen tovrstne oblike sodelovanja je prepoznavnost lastne pomanjkljivosti v zastavljenemu poslovnem modelu in odprava le-teh v času sofinanciranja s strani SPS-a.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Rok za predložitev vlog je 25. april 2014.

Vloge je potrebno oddati v ovojnici opremljeni s pripisom: “NE ODPIRAJ – P2A-14” na naslov:

Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z 
namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih 
meril: 

Več o aktualnih razpisih si preberite v članku Aktualni razpisi

 
1. Vstopni merili: 
 • razvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija,
 • višina osnovnega kapitala v podjetju (ustanovitvenega vložka pri zavodu).
2. Ostala merila 
 • inovativnost, 
 • faza oz. stopnja izdelka/storitve v podjetju, 
 • tržna naravnanost in potencialni trgi, 
 • reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja. 

Vloga vlagatelja bo najprej ocenjena po 2 vstopnih merilih (razvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija, višina osnovnega kapitala/ustanovitvenega vložka v podjetju). Na podlagi obeh meril bo podjetje moralo zbrati 25 točk ali več za nadaljnjo obravnavo.

V primeru, da prejme vloga manj kot 25 točk, je vloga zavrnjena kot neustrezna.

Vloge, ki so prejele 25 ali več točk po vstopnih merilih, bodo ocenjene še po ostalih merilih (inovativnost, faza oz. stopnja izdelka/storitve v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja).

Preberite tudi članek Razpis: izvajanje praktičnega usposabljanja

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk ne more pridobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja, nato tržna naravnanost in potencialni trgi in nato faza oz. stopnja izdelkov/storitev v podjetju.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu subvencije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Oznake: , ,
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>