Razpis: izbor javnih del v letu 2015

Avtor — 06.12.2014
Zavod za zaposlovanje s svojim najnovejšim razpisom išče izvajalce programov javnih del, ki bodo v letu 2015 brezposelnim ponudili nova delovna mesta ter tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti na njihovem območju. Na voljo je 21,6 milijona evrov.
Razpis: izbor javnih del v letu 2015

Razpis: izbor javnih del v letu 2015 (Vir slike: Freeimages.com)

Najnovejši razpis Zavoda za zaposlovanje je namenjen spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Izvajalci programov javnih del morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. so neprofitni delodajalci;
  2. so vpisani v Poslovni register RS; 
  3. so predvideli za izvajanje samo tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju njihove dejavnosti; 
  4. do Zavoda nimajo neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja; 
  5. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; 
  6. v zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe niso kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja; 
  7. imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji; 
  8. bodo zagotovili, da za iste upravičene stroške niso in ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov financiranja in sredstev EU; 
  9. bodo zagotovili, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno vključeno osebo ne bo presegla skupnih stroškov, ki zajemajo oziroma predstavljajo seštevek neto plač, obveznih prispevkov iz plače in obveznih prispevkov na plačo; 
  10. da jim po začetku uporabe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz 5. alineje 1. odstavka 23. člena tega zakona.

Vir: Ess.gov.si


Oznake: , , ,