Razpis: Sofinanciranje spodbujanja zaposlovanja – Sežana

Avtor — 23.02.2014
Občina Sežana vabi k prijavi na razpis tiste gospodarske družbe, zadruge ter samostojne podjetnike, ki imajo poslovni sedež ali poslovno enoto na območju občine Sežana in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti na tem območju.
Razpis: Sofinanciranje spodbujanja zaposlovanja - Sežana

Razpis: Sofinanciranje spodbujanja zaposlovanja – Sežana (Vir slike: sxc.hu)

Ostali pogoji za gospodarske družbe, zadruge ter samostojne podjetnike, ki se nameravajo prijaviti na razpis:

  • na dan prijave so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
  • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji;
  • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji;
  • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2014, ki je na razpolago, znaša 75 tisoč evrov, od tega za:

ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva: 20 tisoč evrov

ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev: 20 tisoč evrov

ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev: 35 tisoč evrov

Do pomoči po pravilu “de minimis” niso upravičena podjetja iz sektorjev:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • ribištva in ribogojstva;
  • premogovništva;
  • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
  • pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
  • podjetja v težavah. 

Vir: Sezana.si


Oznake: , ,