Reševanje podjetniških sporov preko arbitraže

Večina podjetniških pogodb ima pri klavzuli, ki določa način reševanja sporov, zapisano, da se le-ta rešuje na pristojnem sodišču. Obstaja pa več načinov reševanja sporov, med drugim tudi arbitraža, ki jo bomo podrobneje predstavili v naslednjem članku.
Reševanje podjetniških sporov preko arbitraže

Reševanje podjetniških sporov preko arbitraže

Arbitraža je poenostavljeno povedano postopek izvensodnega reševanja sporov. V arbitraži o končni razrešitvi spora odloča arbiter oziroma senat (tribunal) arbitrov. Tak način reševanja pogodbenih sporov se najpogosteje uporablja v mednarodni trgovini.

Prednost arbitražnega postopka je predvsem v tem, da je veliko hitrejši od sodnega, stranki imata več svobode, predvsem pa je prednost v možnosti specializacije – razsodnike oz. arbitre namreč določita stranki sami in si lahko zato izbereta ugledne strokovnjake s posameznih področij. S tem se izogneta sodnemu odločanju, pri katerem odločajo sodniki, ki se manj spoznajo na naravo konkretnega gospodarskega posla ali posamezne industrije.

Prednosti arbitraže:

  • Hitrost;
  • Cena;
  • Izbira arbitrov;
  • Tajnost in zaupnost;
  • Fleksibilnost;
  • Reševanje čezmejnih gospodarskih sporov.

Arbitražni postopek je v Sloveniji urejen v Zakonu o Arbitraži, kot t.i. mehko pravo pa se uporablja tudi UNCITRAL modelni zakon, ki služi kot smernica državam pri sprejemanju notranje zakonodaje o arbitraži.

Vse o arbitraži si lahko preberete v članku Kako lahko podjetnik uporabi arbitražo? >>