Koliko nas zaposleni stane v enem letu?

Zanimalo nas je, koliko nas najmanj stane zaposleni v enem letu. Ugotovili smo, da je poleg samih stroškov plače potrebno upoštevati tudi stroške obveznega regresa, prevoza na delo ter nadomestila za malico. Ker nas je zanimal minimalen strošek, smo upoštevali stroške minimalne plače.
Razpis, podjetnost

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. (Vir slike: Pixabay)

Za začetek naj povemo, da se članek dopolnjuje s člankom Kako je sestavljena plača. Le-ta upošteva vse stroške z zaposlenimi, medtem ko je sledeči članek osredotočen predvsem na razliko med neto in bruto plačo.

Osnovni pojmi v zvezi s plačo

Plača je zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.

Neto plača je znesek, ki ga delavec prejme za opravljeno delo, brez stroškov, ki so nastali v zvezi z delom (prevoz na delo, prehrana idr.).

Bruto plača je plača pred odtegnitvijo prispevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.

Bruto bruto plača je bruto plača, ki vsebuje še tisti del prispevkov, ki jih plača delodajalec namesto delavcev, ter povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom.

Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Določa jo zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se izplačuje. Minimalna plača od 1. januarja 2020 dalje znaša 940,58 evrov, kar v neto znesku pomeni 700 evrov. Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in dogovorjeno plačilo za poslovno uspešnost. Iz  minimalne plače so tako izvzeti dodatki za delo preko polnega delovnega časa, delo v posebnih pogojih (nočno delo, nedeljsko delo, delo na praznike in dela proste dneve), povračila stroškov (npr. za prehrano, prevoz, službeno pot) in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres, odpravnine, jubilejne nagrade).

Regres za letni dopust pripada vsakemu zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da je minimalni znesek regresa za leto 2020 940,58 evrov. Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno po podatkih za marec 2020 znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.806,50 evrov) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Regres mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta.

Letni dopust pripada vsakemu zaposlenemu. Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Za čas koriščenja letnega dopusta je delavec upravičen do nadomestila plače. Delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Imate vprašanja? Pridite na MP svetovanje in razjasnili vam bomo vse nejasnosti.

Kako je sestavljena naša plača?

Naša plača je sestavljena iz:

 • osnovne plače, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi. Osnovno plačo delavec prejme za polni delovni čas, za normalne delovne pogoje in vnaprej določene delovne rezultate. Osnovna plača delavca ne more biti nižja od nižje osnovne plače ustreznega tarifnega razreda,
 • del plače iz naslova delovne uspešnosti in del plače iz naslova poslovne uspešnosti. Dodatek iz naslova delovne uspešnosti delavec prejme, če je delo opravil nadpovprečno. Osnova za določanje delovne uspešnosti so količina, kakovost, gospodarnost dela in inovativnost. Dodatek iz naslova poslovne uspešnosti se izplača kot 13. plača ali božičnica, če je dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
 • dodatki, ki se določijo za posebne pogoje dela, k izhajajo iz razporeditve delovnega časa in sicer:
  • za nočno delo,
  • delo ob nedeljah in med prazniki,
  • nadurno delo.
 • povračilo stroškov v zvezi z delom (višina se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali s podzakonskim aktom) in ostali dodatki :
  • za prehrano,
  • za prevoz na delo in z njega,
  • prevoz na službenem potovanju,
  • dnevnice,
  • prenočevanje na službenem potovanju,
  • terenski dodatek,
  • nadomestilo za ločeno življenje,
  • jubilejna nagrada,
  • odpravnina ob upokojitvi,
  • solidarnostna pomoč.

Povračilo stroškov v zvezi z delom se ne vštevajo v davčno osnovo, če ne presegajo zneska, ki ga določa Uredbao davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Za prehrano ta znesek znaša 6,12 evra, za prevoz pa znesek do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do delovnega mesta, oziroma če delavec ne more uporabljati javnega prevoza, do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje.

Primer izračuna plače za minimalno plačo

Da si bomo lažje vse skupaj predstavljali, si poglejmo primer izračuna plače za minimalno plačo (za leto 2020  znaša minimalna plača 940,58 evrov bruto).

Stopnja Minimalna osnova
Bruto plača – osnova za obračun davkov in prispevkov
940,58 (2020)
Prispevki za PIZ 15,50 % 145,79
Prispevki za zdravstvo 6,36 % 59,82
Prispevki za zaposlovanje 0,14 % 1,32
Prispevki za starševsko varstvo 0,10 % 0,94
Socialni prispevki iz bruto plače 22,10 % 207,87
Splošna olajšava 529,21
Olajšava za vzdrževane družinske člane /
Osnova za dohodnino 203,50
Akontacija dohodnine 32,56
Neto plača   700,15
Prispevki delodajalca za PIZ 8,85 % 83,24
Prispevki delodajalca za zdravstvo 6,56 % 61,70
Prispevki delodajalca za zaposlovanje 0,06 % 0,56
Prispevek delodajalca za poškodbe pri delu 0,53 % 4,99
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 % 0,94
Prispevki delodajalca na plačo skupaj 16,10 % 151,43
Bruto bruto plača – celotni

strošek delodajalca

  1.092,01

 

Ugotovili smo torej, koliko delodajalca stane minimalna plača mesečno. Sedaj pa poglejmo, kako je z regresom, ki nam pripada.

Minimalni regres za leto 2020 znaša 940,58 evrov – kot že povedano, pa se regres ne všteva v davčno osnovo delavca, do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, prav tako pa se prispevki za socialno varnost za letni dopust obračunavajo le v delu, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Enoletni stroški delodajalca

Če torej naredimo analizo enoletnih stroškov, ki jih ima delodajalec z nami brez dodatkov, bi izračun izgledal takole:

Stroški mesečno
letno
Stroški plače (bruto bruto znesek – končni strošek delodajalca) 1.092,01 13.104,12
Bruto znesek regresa 940,58 €
Povračilo za prevoz na delo * *
Dodatek za prehrano ** **
Nagrade za uspešnost, dodatki, dnevnice … *** ***
Dodatki: povračila za prevoz na delo, dodatek za prehrano,
jubilejne nagrade in podobno (slednji so lahko obdavčeni ali ne,
odvisno od višine in načina izplačila).
Skupni strošek delodajalca s plačo ter vključenim regresom:
  14.044,7

*Odvisno od razdalje, načina prevoza ter števila delovnih dni.

**Odvisno od števila delovnih dni …

***Odvisno od delovnih pogojev, števila delovnih dni …

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Kako je z dopustom?

Letni dopust se obračuna v višini 100 %, zakon pa določa, da je osnova povprečna mesečna plača delavca v zadnjih treh mesecih.

Kako je z bolniškim staležem?

Osnova za nadomestilo so povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Nadomestilo znaša:

 • višina nadomestila znaša med 70%-100% osnove in je odvisna od tega ali je bolezen oz. poškodba nastala pri delu ali izven dela in ali je delavec iz dela odsoten več ali manj kot 90 dni.

Preberite tudi: Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

Seveda ne smemo pozabiti še na stroške delodajalca z zdravniškimi pregledi, stroške za delovno obleko, stroške za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in podobno.

VIRI:

 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


FURS razjasnjuje dileme v zvezi z novimi davčnimi ukrepi proti koronavirusu

FURS razjasnjuje dileme v zvezi z novimi davčnimi ukrepi proti koronavirusu

V tokratnem prispevku povzemamo odgovore FURSa, podane na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi s prvim paketom davčnih ukrepov, ki jih za pomoč gospodarstvu in prebivalcem uvaja nov interventni zakon.   Preberite več >>

Bom prej dobil službo, če oblečem Armani obleko?

Bom prej dobil službo, če oblečem Armani obleko?

Oblecite se za službo, ki jo želite, ne za tisto, ki jo že imate. Uredite se, v oblekah se počutite dobro in delajte učinkovito. Karieristom so te besede znane že nekaj let, ki pa niso brez pomena. Temu je že večkrat prikimala tudi znanost, nazadnje ravno pred dnevi. Preberite več >>

Sklenitev in prekinitev delovnega razmerja

Sklenitev in prekinitev delovnega razmerja

Delovno razmerje nastane na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki je sporazum med delavcem in delodajalcem, na podlagi katerega delavec opravlja delo za delodajalca. Cilj delovnega razmerja je zagotavljanje usklajenega delovnega procesa, splošno gledano pa tudi dolgoročno zmanjševanje brezposelnosti. Preberite več >>

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo. Preberite več >>

Kako voditi postopek zaposlovanja in izbrati pravega kandidata?

Kako voditi postopek zaposlovanja in izbrati pravega kandidata?

Da bi vaše podjetje uspešno delovalo, je ključnega pomena, da zaposlite prave ljudi. Kako voditi sam postopek zaposlovanja in kako med vsemi prijavami izbrati tiste kandidate, ki bi najbolj ustrezali zahtevam delovnega mesta, ter med njimi na razgovoru izbrati najboljšega? Preberite več >>

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Zaposlovanje in odpuščanje se slej ko prej znajde na repertoarju delovnih nalog slehernega podjetnika. Pri tem se mora slednji kot delodajalec zavedati, da je delovna zakonodaja nekoliko bolj naklonjena delavcu, saj se ta smatra kot šibkejša stranka v delovnem razmerju. Preberite več >>

Želite obdržati svoje zaposlene? Ne storite naslednjih napak

Želite obdržati svoje zaposlene? Ne storite naslednjih napak

Direktorji in vodje oddelkov v podjetjih se pogosto pritožujejo, da jih njihovi najboljši kadri zapuščajo. Pri tem iščejo različne razloge in izgovore, saj se ne želijo soočiti s preprostim dejstvom: ljudje ne zapustijo službe, temveč svoje nadrejene. Preberite več >>

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje