Uvozne dajatve (carine, DDV, trošarine)

Pri nakupovanju blaga iz tujine končna cena ni nujno enaka tisti ceni, ki jo določi prodajalec iz tujine. V nekaterih primerih je za uvoženo blago potrebno plačati še carino, trošarino in davek na dodano vrednost.
Uvozne dajatve (Vir: Pixabay)

Uvozne dajatve (Vir: Pixabay)

Nakupi iz drugih držav članic Evropske unije, razen v zelo redkih izjemah (blago, ki še ni bilo sproščeno v Evropski uniji, ali pošiljke z območij, ki so izvzeta iz carinskega območja Unije), so oproščeni carine in carinskega postopka. Pri uvozu poštnih pošiljk manjših vrednosti iz tretjih držav (držav, ki niso članice carinske unije EU) pa obstajajo oprostitve.

Carinska unija

Carinska unija je enoten trgovinski prostor, v katerem blago prosto kroži, ne glede na to, ali je bilo izdelano v EU ali uvoženo od drugod. Tako je mogoče finski mobilni telefon ali švedsko pohištvo uvoziti v Slovenijo brez plačila dajatev in brez carinske kontrole.

Carino za blago, uvoženo iz držav zunaj EU, denimo za televizor iz Južne Koreje, pa je treba plačati dajatve, ko blago prvič vstopi v EU, potem ni več ne carin ne kontrol.

EU stalno posodablja in avtomatizira postopke, ki lajšajo trgovanje prek njenih notranjih in zunanjih meja ter obljublja, da podjetjem kmalu ne bo več treba izpolnjevati carinskih obrazcev na papirju. Omrežja carinskih uprav vseh držav članic naj bi bila med seboj popolnoma elektronsko povezana, kar bi trgovcem v celotni EU omogočilo, da vse carinske postopke opravijo na enem mestu.

Od trenutka uvoza blaga na carinsko območje EU je to pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov. Za celotno blago, ki ga ni mogoče deklarirati ustno, je treba na meji vložiti carinsko deklaracijo za vnos blaga v želeni postopek.

Uvoz blaga prek pošte

Kot je že zgoraj omenjeno, ni treba opravljati carinskih formalnosti za pošiljke, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen če gre za blago, ki v EU še ni bilo sproščeno v prost promet ali je poslano z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.

Za blago, ki prispe iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), velja, da mora iti ob uvozu skozi carinski postopek. Te obveznosti so oproščene razglednice in pisma, razne tiskovine (kot npr. katalogi, ceniki, navodila za uporabo itd.), javne listine, poslovne knjige ter občasne pošiljke blaga neznatne vrednosti do skupne vrednosti 22 evrov, če niso zavezane plačilu uvoznih dajatev, razen pošiljk, ki vsebujejo alkohol in alkoholne pijače, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke.

Uvozne dajatve

Uvozne dajatve so carine in druge dajatve s podobnim učinkom (npr. protidumpinške ali izravnalne dajatve). Carina se obračuna po predpisani stopnji od carinske vrednosti blaga, ki se običajno ugotavlja iz računa o nakupu, lahko pa tudi na osnovi vrednosti enakega ali podobnega blaga, uvoženega na carinsko območje EU in po ostalih predpisanih metodah. Uvozne dajatve je potrebno plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke.

Pri carinjenju blaga se uporabijo stopnje, predpisane v carinski tarifi (glej Carinska vrednost). Za blago v pošiljki nekomercialne narave, katerega vrednost ne presega 700 evrov, se pod določenimi pogoji lahko uporabi pavšalna carinska stopnja v višini 2,5 %. Carinska stopnja in ostali morebitni ukrepi v zvezi z uvozom in izvozom blaga se lahko ugotovijo s pomočjo brskalnika TARIC.

Poštne pristojbine do namembnega kraja se v celoti vštejejo v carinsko vrednost. Izjema je le blago v pošiljkah nekomercialne narave, pri katerih se poštne pristojbine v carinsko vrednost ne vštejejo.

Tako so pošiljke, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošljejo neposredno iz tretje države prejemniku v EU, oproščene plačila DDV do vrednosti 22 EUR, plačila uvoznih dajatev pa, če vrednost blaga ne presega skupaj 150 EUR, na pošiljko.

Če je torej pošiljka npr. vredna 10 EUR, se ne plačata niti carina niti DDV; če je pošiljka vredna npr. 50 EUR je treba plačati DDV, carina pa se ne plača; za pošiljko, ki bo vredna npr. 200 EUR, bo potrebno plačati carino in DDV.

Pri odločanju o odobritvi oprostitve dajatev za pošiljke zanemarljive vrednosti se upošteva skupna vrednost blaga v pošiljki, poštne pristojbine za blago v skladu s carinskim zakonikom se ne upoštevajo. Kadar se ugotavlja carinska vrednost v pošiljki zanemarljive vrednosti, so za določanje te pomembne tudi poštne pristojbine. Poštne pristojbine se torej za namene oprostitve ne upoštevajo, saj se ugotavlja vrednost blaga v pošiljki (in ne carinska vrednost). Kadar pogoji za oprostitev niso izpolnjeni, pa so poštne pristojbine del vrednosti, od katere je treba plačati dajatve.

Obračun DDV namesto uvozne dajatve

Za uvoženo blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016, veljajo spremembe, ki so bile sprejete v sklopu novele Zakona o DDV. Po novem sistemu se bo DDV ob uvozu plačeval na dva načina, in sicer kot uvozna dajatev ali preko obračuna DDV. Davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in je tukaj identificiran za namene DDV, bo plačeval DDV preko obračuna DDV, a le v primeru, da bo kot prejemnik blaga v trenutku uvoza davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotovil naslednje informacije:

  • svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji,
  • davčno osnovo, kot je določena v 38. členu ZDDV,
  • stopnjo DDV in znesek DDV.

S spremembo 77. člena ZDDV se v bistvu spremeni le način plačila, ne pa višina davčne obveznosti. Carinski organ bo deklariral vse dajatve, vključno z DDV, le pri šifri B00 bo vpisal oznako način plačila DDV.

Ministrstvo za finance obljublja, da se bo uvedlo avtomatsko izpolnjevanje polj 31 in 26, kjer bo izkazana davčna osnova kadar bo davčni zavezanec plačal DDV preko DDV-O obračuna.

Oprostitev uvoznih dajatev

Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve, se upošteva samo vrednost blaga (brez poštnine).

Plačila uvoznih dajatev so oproščene:

  • pošiljke, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredno iz tretje države (npr. ZDA, Kitajska) prejemniku v Uniji, in sicer do skupne vrednosti 150 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke;
  • blago v pošiljkah nekomercialne narave, ki jih iz tretje države pošiljajo fizične osebe drugim fizičnim osebam, ki živijo na carinskem območju EU. Pošiljka se šteje za pošiljko nekomercialne narave, če je priložnostna in vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine, glede na naravo in/ali količino blaga pa se vidi, da gre za nekomercialne namene – pošiljatelj pošlje pošiljko prejemniku brezplačno. Pod navedenimi pogoji je plačila uvoznih dajatev oproščeno blago, katerega skupna vrednost v pošiljki, vključno s spodaj navedenimi izdelki, ne presega vrednosti 45 evrov.

Davek na dodano vrednost

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 % oziroma znižani stopnji 9,5 %. Znižana stopnja DDV velja npr. za prehrambene izdelke, zdravila, knjige itd.

Oprostitev DDV

Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve DDV, se upošteva samo vrednost blaga (brez poštnine).

Plačila DDV so oproščene:

  • pošiljke blaga neznatne vrednosti, poslane prejemniku kot pismo ali paket, v skupni vrednosti do 22 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter parfume in toaletne vode;
  • pošiljke nekomercialnega blaga, ki jih fizična oseba s prebivališčem v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na carinskem območju EU do vrednosti 45 evrov. Pogoji za oprostitev plačila DDV za blago v pošiljki nekomercialne narave so smiselno enaki pogojem za oprostitev plačila uvoznih dajatev. V pošiljki nekomercialne narave se brez plačila DDV lahko uvozi tudi minimalna količina tobačnih izdelkov (do 50 cigaret ali do 10 cigar), alkoholne pijače (1 liter žgane pijače ali penine ali 2 litra vina), 50 gramov parfuma ali 0,25 litra toaletne vode, 500 gramov kave in 100 gramov čaja.

Trošarine

Ob uvozu izdelkov, ki so zavezani plačilu trošarine, kot so npr. alkohol in alkoholne pijače, tobak in tobačni izdelki, se poleg uvoznih dajatev in DDV obračuna tudi trošarina.

Oprostitev trošarin

Oprostitev plačila trošarine velja samo za omejene količine trošarinskih izdelkov v pošiljkah nekomercialne narave. Omejitve pri blagu nekomercialne narave so enake kot pri oprostitvi plačila DDV. Če so količine navedenih izdelkov v pošiljki presežene, se trošarina obračuna od njihove celotne količine.

Povračilo ali odpust zneska dajatev ob vrnitvi poškodovanega ali neustreznega blaga

Blago, poslano po pošti, se lahko vrne in prejemnik lahko v zakonsko predpisanih primerih zahteva povračilo oziroma odpust dajatev.

Kadar se blago, poslano po pošti vrne, carinski organ na zahtevo prejemnika razveljavi carinsko deklaracijo za sprostitev v prost promet in povrne znesek plačanih dajatev, ob pogojih, da se zahteva za razveljavitev vloži v treh mesecih od dneva sprejema deklaracije in je bilo blago izvoženo na naslov dejanskega dobavitelja ali na drug naslov, ki ga je navedel dobavitelj.

Če prejemnik vrne blago, poslano po pošti zato, ker je bilo v trenutku sprejema poškodovano ali ni ustrezalo določbam pogodbe, na podlagi katere je bilo uvoženo, lahko v roku 12 mesecev od dneva prepustitve blaga (t. i. uvoz) zahteva povračilo ali odpust zneska dajatev. Povračilo ali odpust zneska dajatev se odobri pod pogojem, da blago ni bilo uporabljeno in se bo izvozilo s carinskega območja EU.

V roku 12 mesecev od uvoza pa lahko prejemnik zahteva povračilo ali odpust zneska dajatev v drugih primerih, ki urejajo posebno situacijo in izhajajo iz okoliščin, pri katerih ne gre niti za malomarnost niti za goljufivo ravnanje udeleženega.

Kadar se poleg uvoznih dajatev zahteva tudi povračilo ali odpust DDV, se lahko vračilo DDV izvrši z izplačilom ustreznega zneska le za tisti del, za katerega prejemnik blaga, ki je plačal znesek DDV, ki ni zakonsko dolgovan, ni uveljavil odbitka DDV. Če je bil DDV od uvoza že upoštevan kot odbitek DDV, se plačilo DDV vrne oziroma odpusti le, če zavezanec dokaže, da je odbitek DDV zmanjšal za znesek DDV, ki naj bi ga carinski organ vrnil oziroma katerega plačilo naj bi odpustil.

Oprostitev plačila uvoznih dajatev pri blagu v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretjih držav

Blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretjih držav, se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev, DDV in trošarin, če je blago nekomercialne narave in njegova skupna vrednost ne presega 300 evrov na osebo. Za potnike v zračnem in pomorskem prometu znaša ta vrednost 430 evrov.

Za potnike, mlajše od 15 let, znaša vrednost oprostitve 150 evrov, ne glede na prevozno sredstvo, s katerim potujejo.

Za trošarinske izdelke se oprostitev uporablja ob upoštevanju nekaterih količinskih omejitev.

Ponaredki

Varstvo pravic intelektualne lastnine je ena od nalog carinskih organov pri nadzoru uvoženega blaga. Izvaja se za blagovne znamke, modele, patente, avtorske in druge pravice, za katere je bila v Sloveniji ali drugi državi članici EU vložena zahteva za ukrepanje. Ob sumu, da se z uvoženim blagom kratijo pravice intelektualne lastnine, carinski organi blago začasno zadržijo in o tem obvestijo prejemnika blaga in imetnika pravice (npr. lastnika blagovne znamke). Na zahtevo imetnika pravice lahko pride do odvzema in uničenja takega blaga.

Nasveti za izogib plačilu uvoznih dajatev pri spletnem nakupovanju

Spletna naročila iz Združenih držav Amerike, Kitajske ali iz katere druge države, ki ni članica EU, razdelite na več naročil manjše vrednosti, saj se tako lahko izognete plačilu DDV in carine.

Pri preračunavanju vrednosti blaga carinski organi uporabljajo tečajno listo za komitente Banke Slovenije (http://www.bsi.si/podatki/tec-kom-BS.asp?MapaId=1232), katera uporablja prodajni tečaj, veljaven prvega v mesecu, za cel mesec. (Vir: T. Rus)

Še nasvet za uporabnike plačilnega sistema PayPal. V sistemu PayPal nastavite, da banka menja valute, saj ima ta bolj ugoden tečaj kot PayPal.

Slednje lahko nastavite na spodaj opisan način:
Profile
My money
My preapproved payments – update
Set Available Funding Sources
To potem pripelje na stran:
Manage Funding Sources
V Conversion Options izberite drugo možnost, ne možnosti PayPal. (Vir: T. Rus)

Preberite tudi: Deklariranje produktov.

Nasvet za čimprejšnjo dostavo pošiljke

Če naročite pošiljko preko spleta, se dogovorite s pošiljateljem (prodajalcem), da pošiljki priloži račun o nakupu. V večini primerov bo tako carinski organ imel na voljo potrebne podatke in bo lahko pošiljko obravnaval takoj in brez predhodnega obveščanja prejemnika, blago pa bo praviloma takoj sproščeno v prost promet in že naslednji delovni dan tudi dostavljeno prejemniku.

Članek nazadnje posodobila: Lena Šutanovac

Vir: www.carina.dov.si

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Ko beseda nanese na DDV zavezance, imamo običajno v mislih primere poslovnih subjektov, katerih obdavčljivi promet v letu preseže 50.000 evrov. To pa ni edini primer, da se je potrebno registrirati v sistem DDV, saj ta obveznost velja tudi za t.i. atipične davčne zavezance. Preberite več >>

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV je pomembna tema za podjetnike, še posebej za tiste, ki poslujejo v tujini ali s tujino. Pravila za določanje kraja obdavčitve DDV so predstavljena v nadaljevanju, poudarek je tudi na določanju kraja v povezavi z dejavnostjo. Preberite več >>

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Vsakdo, ki se podaja v podjetniške vode, se ob pridobitvi statusa samostojnega podjetnika samostojno odloča o vključitvi v sistem DDV, ob večjem letnem prometu pa je tovrstna vključitev obvezna. V članku si bomo pogledali, kdaj je vključitev v sistem DDV smiselna. Preberite več >>

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti mora podjetnik poznati kar nekaj predpisov. Zelo pomembno je, da pozna osnove sistema DDV, pa tudi, da ve, katere transakcije so v Sloveniji sploh obdavčljive z DDV. Preberite več >>

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Slovenska podjetja zadnje čase čedalje pogosteje sodelujejo s tujino, zato smo na portalu Mladipodjetnik.si pripravili predstavitev osnovnih pravil, ki pridejo v poštev pri prejemanju računov za blago ali storitve od tujih dobaviteljev. Preberite več >>

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

Finančna uprava RS je izdala pojasnilo, v katerem povzema predvsem trenutna stališča Sodišča EU glede obdavčitve poslovanja s kriptovalutami z davkom na dodano vrednost. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake:, , , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje