Registracija dejavnosti za podjetje

Ob registraciji podjetja je potrebno na AJPESU registrirati tudi dejavnost oziroma dejavnosti podjetja. Vse dejavnosti, ki jih lahko registriramo, najdemo v standardni klasifikaciji le-teh. Opozarjamo, da nekatere zahtevajo posebne pogoje!
Registracija dejavnosti

Registracija dejavnosti

Dejavnost družbe se opredeljuje v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti. Družba lahko opravlja gospodarske posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v register dejavnosti. Poleg tega sme družba opravljati tudi vse posle, ki niso neposredno povezani z registrirano dejavnostjo, so pa potrebni za njen obstoj in opravljanje dejavnosti.

Pri ustanovitvi podjetja oziroma pri sestavljanju družbene pogodbe je potrebno paziti, da navedemo vse dejavnosti, za katere se predvideva, da jih bo družba kdaj v prihodnosti opravljala. Podjetje lahko ustanovite tudi v okviru naše VEM točke.

V grobem ločimo naslednje skupine dejavnosti:

  • posebne dejavnosti, od katerih ima vsaka predpisane posebne pogoje za opravljanje, ki jih mora podjetnik izpolnjevati,
  • obrtne dejavnosti, od katerih je za določene potrebno izpolnjevati posebne pogoje in pridobiti obrtno dovoljenje, za druge pa je potreben vpis v obrtni register (sklep o vpisu v obrtni register). Potrebno je plačevati tudi članarino obrtni zbornici, ki znaša od 20 evrov na mesec. Več si lahko preberete v članku obrtne dejavnosti,
  • neregulirane dejavnosti, ki jih lahko opravlja kdor koli, ne da bi za to moral izpolnjevati kakšen poseben pogoj.  V to skupino sodijo vse dejavnosti, ki niso vključene v zgornji dve skupini.

Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osebami in s katerimi prekorači v registru vpisano dejavnost ali sicer dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev. Navedba dejavnosti v registru še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev.

Neregulirane dejavnosti, ki jih lahko registrirate za svoje podjetje:

Šifra kategorije Deskriptor
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin
A01.11 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.12 Pridelovanje riža
A01.120 Pridelovanje riža
A01.13 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.14 Pridelovanje sladkornega trsa
A01.140 Pridelovanje sladkornega trsa
A01.15 Pridelovanje tobaka
A01.150 Pridelovanje tobaka
A01.16 Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.19 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.2 Gojenje trajnih nasadov
A01.21 Vinogradništvo
A01.210 Vinogradništvo
A01.22 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A01.23 Gojenje citrusov
A01.230 Gojenje citrusov
A01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.25 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.26 Pridelovanje oljnih sadežev
A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
A01.27 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.28 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.29 Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.3 Razmnoževanje rastlin
A01.30 Razmnoževanje rastlin
A01.300 Razmnoževanje rastlin
A01.4 Živinoreja
A01.41 Prireja mleka
A01.410 Prireja mleka
A01.42 Druga govedoreja
A01.420 Druga govedoreja
A01.43 Konjereja
A01.430 Konjereja
A01.44 Reja kamel
A01.440 Reja kamel
A01.45 Reja drobnice
A01.450 Reja drobnice
A01.46 Prašičereja
A01.460 Prašičereja
A01.47 Reja perutnine
A01.470 Reja perutnine
A01.49 Reja drugih živali
A01.490 Reja drugih živali
A01.5 Mešano kmetijstvo
A01.50 Mešano kmetijstvo
A01.500 Mešano kmetijstvo
A01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
A01.61 Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.62 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.63 Priprava pridelkov
A01.630 Priprava pridelkov
A01.64 Obdelava semen
A01.640 Obdelava semen
A01.7 Lovstvo
A01.70 Lovstvo
A01.700 Lovstvo
A02 Gozdarstvo
A02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.10 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.2 Sečnja
A02.20 Sečnja
A02.200 Sečnja
A02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A02.30 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A02.4 Storitve za gozdarstvo
A02.40 Storitve za gozdarstvo
A02.400 Storitve za gozdarstvo
A03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
A03.1 Ribištvo
A03.11 Morsko ribištvo
A03.110 Morsko ribištvo
A03.12 Sladkovodno ribištvo
A03.120 Sladkovodno ribištvo
A03.2 Gojenje vodnih organizmov
A03.21 Gojenje morskih organizmov
A03.210 Gojenje morskih organizmov
A03.22 Gojenje sladkovodnih organizmov
A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
B RUDARSTVO
B05 Pridobivanje premoga
B05.1 Pridobivanje črnega premoga
B05.10 Pridobivanje črnega premoga
B05.100 Pridobivanje črnega premoga
B05.2 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
B05.20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
B05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
B06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
B06.1 Pridobivanje surove nafte
B06.10 Pridobivanje surove nafte
B06.100 Pridobivanje surove nafte
B06.2 Pridobivanje zemeljskega plina
B06.20 Pridobivanje zemeljskega plina
B06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
B07 Pridobivanje rud
B07.1 Pridobivanje železove rude
B07.10 Pridobivanje železove rude
B07.100 Pridobivanje železove rude
B07.2 Pridobivanje rud neželeznih kovin
B07.21 Pridobivanje uranove in torijeve rude
B07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude
B07.29 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
B07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
B08 Pridobivanje rudnin in kamnin
B08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline
B08.11 Pridobivanje kamna
B08.110 Pridobivanje kamna
B08.12 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B08.9 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
B08.91 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
B08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
B08.92 Pridobivanje šote
B08.920 Pridobivanje šote
B08.93 Pridobivanje soli
B08.930 Pridobivanje soli
B08.99 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
B08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
B09 Storitve za rudarstvo
B09.1 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
B09.10 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
B09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
B09.9 Storitve za drugo rudarjenje
B09.90 Storitve za drugo rudarjenje
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
C10 Proizvodnja živil
C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov
C10.11 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
C10.12 Proizvodnja perutninskega mesa
C10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
C10.13 Proizvodnja mesnih izdelkov
C10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
C10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
C10.20 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
C10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
C10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.31 Predelava in konzerviranje krompirja
C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
C10.32 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.39 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
C10.41 Proizvodnja olja in maščob
C10.410 Proizvodnja olja in maščob
C10.42 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
C10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
C10.5 Predelava mleka
C10.51 Mlekarstvo in sirarstvo
C10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
C10.52 Proizvodnja sladoleda
C10.520 Proizvodnja sladoleda
C10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C10.61 Mlinarstvo
C10.610 Mlinarstvo
C10.62 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin
C10.71 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.72 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.73 Proizvodnja testenin
C10.730 Proizvodnja testenin
C10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov
C10.81 Proizvodnja sladkorja
C10.810 Proizvodnja sladkorja
C10.82 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C10.83 Predelava čaja in kave
C10.830 Predelava čaja in kave
C10.84 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.85 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.86 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
C10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
C10.89 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
C10.91 Proizvodnja krmil
C10.910 Proizvodnja krmil
C10.92 Proizvodnja hrane za hišne živali
C10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali
C11 Proizvodnja pijač
C11.0 Proizvodnja pijač
C11.01 Proizvodnja žganih pijač
C11.010 Proizvodnja žganih pijač
C11.02 Proizvodnja vina iz grozdja
C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
C11.03 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
C11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
C11.04 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
C11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
C11.05 Proizvodnja piva
C11.050 Proizvodnja piva
C11.06 Proizvodnja slada
C11.060 Proizvodnja slada
C11.07 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov
C12.0 Proizvodnja tobačnih izdelkov
C12.00 Proizvodnja tobačnih izdelkov
C12.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov
C13 Proizvodnja tekstilij
C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.10 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.2 Tkanje tekstilij
C13.20 Tkanje tekstilij
C13.200 Tkanje tekstilij
C13.3 Dodelava tekstilij
C13.30 Dodelava tekstilij
C13.300 Dodelava tekstilij
C13.9 Proizvodnja drugih tekstilij
C13.91 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.92 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.93 Proizvodnja preprog
C13.930 Proizvodnja preprog
C13.94 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C13.95 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.96 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C13.99 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
C14 Proizvodnja oblačil
C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih
C14.11 Proizvodnja usnjenih oblačil
C14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil
C14.12 Proizvodnja delovnih oblačil
C14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
C14.13 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
C14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
C14.14 Proizvodnja spodnjega perila
C14.140 Proizvodnja spodnjega perila
C14.19 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
C14.2 Proizvodnja krznenih izdelkov
C14.20 Proizvodnja krznenih izdelkov
C14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov
C14.3 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
C14.31 Proizvodnja nogavic
C14.310 Proizvodnja nogavic
C14.39 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
C14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov
C15.11 Strojenje in dodelava usnja in krzna
C15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna
C15.12 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
C15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
C15.2 Proizvodnja obutve
C15.20 Proizvodnja obutve
C15.200 Proizvodnja obutve
C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
C16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.10 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.2 Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov
C16.21 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
C16.22 Proizvodnja sestavljenega parketa
C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
C16.23 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C16.24 Proizvodnja lesene embalaže
C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
C16.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
C17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
C17.11 Proizvodnja vlaknin
C17.110 Proizvodnja vlaknin
C17.12 Proizvodnja papirja in kartona
C17.120 Proizvodnja papirja in kartona
C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
C17.21 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
C17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
C17.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
C17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
C17.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C17.24 Proizvodnja tapet
C17.240 Proizvodnja tapet
C17.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve
C18.11 Tiskanje časopisov
C18.110 Tiskanje časopisov
C18.12 Drugo tiskanje
C18.120 Drugo tiskanje
C18.13 Priprava za tisk in objavo
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
C19.1 Proizvodnja koksa
C19.10 Proizvodnja koksa
C19.100 Proizvodnja koksa
C19.2 Proizvodnja naftnih derivatov
C19.20 Proizvodnja naftnih derivatov
C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
C20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki
C20.11 Proizvodnja tehničnih plinov
C20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
C20.12 Proizvodnja barvil in pigmentov
C20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
C20.13 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C20.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C20.15 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
C20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
C20.16 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
C20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
C20.17 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
C20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
C20.20 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
C20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
C20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
C20.30 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
C20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
C20.4 Proozv. mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
C20.41 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C20.42 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
C20.51 Proizvodnja razstreliv
C20.510 Proizvodnja razstreliv
C20.52 Proizvodnja sredstev za lepljenje
C20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje
C20.53 Proizvodnja eteričnih olj
C20.530 Proizvodnja eteričnih olj
C20.59 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C20.6 Proizvodnja umetnih vlaken
C20.60 Proizvodnja umetnih vlaken
C20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
C21.1 Proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.10 Proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.2 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C21.20 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
C22.1 Proizvodnja izdelkov iz gume
C22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
C22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
C22.19 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov
C22.21 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
C22.22 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
C22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
C22.23 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C22.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
C23.1 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
C23.11 Proizvodnja ravnega stekla
C23.110 Proizvodnja ravnega stekla
C23.12 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
C23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
C23.13 Proizvodnja votlega stekla
C23.130 Proizvodnja votlega stekla
C23.14 Proizvodnja steklenih vlaken
C23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
C23.19 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C23.2 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.20 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.3 Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike
C23.31 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
C23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
C23.32 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
C23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
C23.4 Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana
C23.41 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
C23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
C23.42 Proizvodnja sanitarne keramike
C23.420 Proizvodnja sanitarne keramike
C23.43 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
C23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
C23.44 Proizvodnja druge tehnične keramike
C23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
C23.49 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
C23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
C23.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca
C23.51 Proizvodnja cementa
C23.510 Proizvodnja cementa
C23.52 Proizvodnja apna in mavca
C23.520 Proizvodnja apna in mavca
C23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.62 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
C23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
C23.63 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.64 Proizvodnja malte
C23.640 Proizvodnja malte
C23.65 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C23.69 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.7 Obdelava naravnega kamna
C23.70 Obdelava naravnega kamna
C23.700 Obdelava naravnega kamna
C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C23.91 Proizvodnja brusilnih sredstev
C23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev
C23.99 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C24 Proizvodnja kovin
C24.1 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
C24.10 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
C24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
C24.2 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
C24.20 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
C24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
C24.3 Druga primarna predelava železa in jekla
C24.31 Hladno vlečenje profilov
C24.310 Hladno vlečenje profilov
C24.32 Hladno valjanje traku
C24.320 Hladno valjanje traku
C24.33 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C24.34 Hladno vlečenje žice
C24.340 Hladno vlečenje žice
C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin
C24.41 Proizvodnja plemenitih kovin
C24.410 Proizvodnja plemenitih kovin
C24.42 Proizvodnja aluminija
C24.420 Proizvodnja aluminija
C24.43 Proizvodnja svinca, cinka in kositra
C24.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra
C24.44 Proizvodnja bakra
C24.440 Proizvodnja bakra
C24.45 Proizvodnja drugih neželeznih kovin
C24.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin
C24.46 Proizvodnja jedrskega goriva
C24.460 Proizvodnja jedrskega goriva
C24.5 Livarstvo
C24.51 Litje železa
C24.510 Litje železa
C24.52 Litje jekla
C24.520 Litje jekla
C24.53 Litje lahkih kovin
C24.530 Litje lahkih kovin
C24.54 Litje drugih neželeznih kovin
C24.540 Litje drugih neželeznih kovin
C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
C25.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.12 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
C25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
C25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern
C25.21 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C25.29 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
C25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
C25.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C25.30 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C25.4 Proizvodnja orožja in streliva
C25.40 Proizvodnja orožja in streliva
C25.400 Proizvodnja orožja in streliva
C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
C25.50 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
C25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin
C25.61 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
C25.611 Prekrivanje kovin s kovino
C25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C25.62 Mehanska obdelava kovin
C25.620 Mehanska obdelava kovin
C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja
C25.71 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
C25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
C25.72 Proizvodnja ključavnic, okovja
C25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
C25.73 Proizvodnja orodja
C25.731 Proizvodnja ročnega orodja
C25.732 Proizvodnja orodja za stroje
C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
C25.91 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C25.92 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
C25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
C25.93 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C25.94 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
C25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
C25.99 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč
C26.11 Proizvodnja elektronskih komponent
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
C26.12 Proizvodnja elektronskih plošč
C26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
C26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
C26.20 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
C26.3 Proizvodnja komunikacijskih naprav
C26.30 Proizvodnja komunikacijskih naprav
C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
C26.4 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C26.40 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C26.5 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav, proizvodnja ur
C26.51 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
C26.52 Proizvodnja ur
C26.520 Proizvodnja ur
C26.6 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C26.60 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C26.70 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C26.8 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
C26.80 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
C26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
C27 Proizvodnja električnih naprav
C27.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.11 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C27.12 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.2 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
C27.20 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
C27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
C27.3 Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje
C27.31 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
C27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
C27.32 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
C27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
C27.33 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
C27.4 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C27.40 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C27.5 Proizvodnja gospodinjskih naprav
C27.51 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
C27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
C27.52 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
C27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav
C27.90 Proizvodnja drugih električnih naprav
C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
C28.1 Proizvodnja strojev za splošne namene
C28.11 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C28.12 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
C28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
C28.13 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.14 Proizvodnja pip in ventilov
C28.140 Proizvodnja pip in ventilov
C28.15 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene
C28.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
C28.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C28.23 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
C28.24 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
C28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
C28.25 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C28.29 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C28.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C28.30 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev
C28.41 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C28.49 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C28.9 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
C28.91 Proizvodnja metalurških strojev
C28.910 Proizvodnja metalurških strojev
C28.92 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C28.93 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C28.94 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C28.95 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C28.96 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
C28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
C28.99 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
C29.1 Proizvodnja motornih vozil
C29.10 Proizvodnja motornih vozil
C29.100 Proizvodnja motornih vozil
C29.2 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
C29.20 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
C29.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila
C29.31 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
C29.32 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
C30.1 Gradnja ladij in čolnov
C30.11 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
C30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
C30.12 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
C30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
C30.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
C30.20 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
C30.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C30.30 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C30.4 Proizvodnja bojnih vozil
C30.40 Proizvodnja bojnih vozil
C30.400 Proizvodnja bojnih vozil
C30.9 Proizvodnja drugih vozil
C30.91 Proizvodnja motornih koles
C30.910 Proizvodnja motornih koles
C30.92 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
C30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
C30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
C31 Proizvodnja pohištva
C31.0 Proizvodnja pohištva
C31.01 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
C31.02 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
C31.03 Proizvodnja žimnic
C31.030 Proizvodnja žimnic
C31.09 Proizvodnja drugega pohištva
C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
C32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
C32.11 Kovanje kovancev
C32.110 Kovanje kovancev
C32.12 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.13 Proizvodnja bižuterije
C32.130 Proizvodnja bižuterije
C32.2 Proizvodnja glasbil
C32.20 Proizvodnja glasbil
C32.200 Proizvodnja glasbil
C32.3 Proizvodnja športne opreme
C32.30 Proizvodnja športne opreme
C32.300 Proizvodnja športne opreme
C32.4 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C32.40 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C32.5 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C32.50 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C32.9 Druge predelovalne dejavnosti
C32.91 Proizvodnja metel in krtač
C32.910 Proizvodnja metel in krtač
C32.99 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
C33 Popravila in montaža strojev in naprav
C33.1 Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav
C33.11 Popravila kovinskih izdelkov
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
C33.12 Popravila strojev in naprav
C33.120 Popravila strojev in naprav
C33.13 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C33.14 Popravila električnih naprav
C33.140 Popravila električnih naprav
C33.15 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
C33.16 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
C33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
C33.17 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C33.19 Popravila drugih naprav
C33.190 Popravila drugih naprav
C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav
C33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
D35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro
D35.1 Oskrba z električno energijo
D35.11 Proizvodnja električne energije
D35.111 Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
D35.112 Proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
D35.119 Druga proizvodnja električne energije
D35.12 Prenos električne energije
D35.120 Prenos električne energije
D35.13 Distribucija električne energije
D35.130 Distribucija električne energije
D35.14 Trgovanje z električno energijo
D35.140 Trgovanje z električno energijo
D35.2 Oskrba s plinastimi gorivi
D35.21 Proizvodnja plina
D35.210 Proizvodnja plina
D35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.23 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.3 Oskrba s paro in vročo vodo
D35.30 Oskrba s paro in vročo vodo
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA
E36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E36.0 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E36.00 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37 Ravnanje z odplakami
E37.0 Ravnanje z odplakami
E37.00 Ravnanje z odplakami
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin
E38.1 Zbiranje in odvoz odpadkov
E38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.12 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.2 Ravnanje z odpadki
E38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.22 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E38.3 Pridobivanje sekundarnih surovin
E38.31 Demontaža odpadnih naprav
E38.310 Demontaža odpadnih naprav
E38.32 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
E39.0 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
E39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F GRADBENIŠTVO
F41 Gradnja stavb
F41.1 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.10 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.2 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F41.20 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42 Gradnja inženirskih objektov
F42.1 Gradnja cest in železnic
F42.11 Gradnja cest
F42.110 Gradnja cest
F42.12 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.13 Gradnja mostov in predorov
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
F42.21 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.22 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.9 Gradnja drugih inženirskih objektov
F42.91 Gradnja vodnih objektov
F42.910 Gradnja vodnih objektov
F42.99 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43 Specializirana gradbena dela
F43.1 Pripravljalna dela na gradbišču
F43.11 Rušenje objektov
F43.110 Rušenje objektov
F43.12 Zemeljska pripravljalna dela
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.13 Testno vrtanje in sondiranje
F43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F43.2 Inštaliranje pri gradnjah
F43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.22 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.29 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.3 Zaključna gradbena dela
F43.31 Fasaderska in štukaterska dela
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.33 Oblaganje tal in sten
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.34 Steklarska in pleskarska dela
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.39 Druga zaključna gradbena dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.9 Krovstvo in druga specializirana gradbena dela
F43.91 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.99 Druga specializirana gradbena dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
G45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
G45.1 Trgovina z motornimi vozili
G45.11 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G45.19 Trgovina z drugimi motornimi vozili
G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G45.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G45.3 Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.31 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.32 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G45.40 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
G46.1 Posredništvo
G46.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.12 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.14 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.15 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.16 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.18 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.19 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
G46.21 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G46.22 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.24 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.31 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.32 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.33 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
G46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
G46.34 Trgovina na debelo s pijačami
G46.340 Trgovina na debelo s pijačami
G46.35 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G46.36 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.37 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G46.38 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
G46.41 Trgovina na debelo s tekstilom
G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
G46.42 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.43 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.44 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
G46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
G46.45 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.46 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G46.47 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G46.48 Trgovina na debelo z urami in nakitom
G46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
G46.49 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
G46.51 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G46.52 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G46.6 Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo
G46.61 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G46.62 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.63 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G46.64 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
G46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
G46.65 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.66 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.69 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo
G46.71 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G46.72 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.73 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.74 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.75 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.76 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.77 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.9 Nespecializirana trgovina na debelo
G46.90 Nespecializirana trgovina na debelo
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.19 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.21 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G47.22 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G47.23 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
G47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
G47.24 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G47.25 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.26 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G47.29 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.3 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
G47.30 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami
G47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.42 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G47.43 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo
G47.51 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.52 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G47.53 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G47.54 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.59 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo
G47.61 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.63 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.64 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G47.65 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki
G47.71 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.72 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.73 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.74 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G47.75 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.76 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.77 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.79 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
G47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.82 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
G47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H PROMET IN SKLADIŠČENJE
H49 Kopenski promet, cevovodni transport
H49.1 Železniški potniški promet
H49.10 Železniški potniški promet
H49.100 Železniški potniški promet
H49.2 Železniški tovorni promet
H49.20 Železniški tovorni promet
H49.200 Železniški tovorni promet
H49.3 Drug kopenski potniški promet
H49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.32 Obratovanje taksijev
H49.320 Obratovanje taksijev
H49.39 Drug kopenski potniški promet
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.392 Obratovanje žičnic
H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost
H49.41 Cestni tovorni promet
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.42 Selitvena dejavnost
H49.420 Selitvena dejavnost
H49.5 Cevovodni transport
H49.50 Cevovodni transport
H49.500 Cevovodni transport
H50 Vodni promet
H50.1 Pomorski potniški promet
H50.10 Pomorski potniški promet
H50.100 Pomorski potniški promet
H50.2 Pomorski tovorni promet
H50.20 Pomorski tovorni promet
H50.200 Pomorski tovorni promet
H50.3 Potniški promet po celinskih vodah
H50.30 Potniški promet po celinskih vodah
H50.300 Potniški promet po celinskih vodah
H50.4 Tovorni promet po celinskih vodah
H50.40 Tovorni promet po celinskih vodah
H50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
H51 Zračni promet
H51.1 Potniški zračni promet
H51.10 Potniški zračni promet
H51.100 Potniški zračni promet
H51.2 Tovorni zračni in vesoljski promet
H51.21 Tovorni zračni promet
H51.210 Tovorni zračni promet
H51.22 Vesoljski promet
H51.220 Vesoljski promet
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
H52.1 Skladiščenje
H52.10 Skladiščenje
H52.100 Skladiščenje
H52.2 Spremljajoče prometne dejavnosti
H52.21 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.22 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
H52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
H52.24 Pretovarjanje
H52.240 Pretovarjanje
H52.29 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
H53 Poštna in kurirska dejavnost
H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve
H53.10 Izvajanje univerzalne poštne storitve
H53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
H53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost
H53.20 Druga poštna in kurirska dejavnost
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
I GOSTINSTVO
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
I55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.30 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I55.90 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
I56.1 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.105 Turistične kmetije brez sob
I56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
I56.21 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.29 Druga oskrba z jedmi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.3 Strežba pijač
I56.30 Strežba pijač
I56.300 Strežba pijač
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
J58 Založništvo
J58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
J58.11 Izdajanje knjig
J58.110 Izdajanje knjig
J58.12 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.13 Izdajanje časopisov
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.14 Izdajanje revij in druge periodike
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.19 Drugo založništvo
J58.190 Drugo založništvo
J58.2 Izdajanje programja
J58.21 Izdajanje računalniških iger
J58.210 Izdajanje računalniških iger
J58.29 Drugo izdajanje programja
J58.290 Drugo izdajanje programja
J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
J59.1 Filmska in video dejavnost
J59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.14 Kinematografska dejavnost
J59.140 Kinematografska dejavnost
J59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J60 Radijska in televizijska dejavnost
J60.1 Radijska dejavnost
J60.10 Radijska dejavnost
J60.100 Radijska dejavnost
J60.2 Televizijska dejavnost
J60.20 Televizijska dejavnost
J60.200 Televizijska dejavnost
J61 Telekomunikacijske dejavnosti
J61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.10 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.2 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.20 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.3 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.30 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.9 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J61.90 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
J62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
J62.01 Računalniško programiranje
J62.010 Računalniško programiranje
J62.02 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.03 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63 Druge informacijske dejavnosti
J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov
J63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.12 Obratovanje spletnih portalov
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.9 Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje
J63.91 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.99 Drugo informiranje
J63.990 Drugo informiranje
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
K64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K64.1 Denarno posredništvo
K64.11 Centralno bančništvo
K64.110 Centralno bančništvo
K64.19 Drugo denarno posredništvo
K64.190 Drugo denarno posredništvo
K64.2 Dejavnost holdingov
K64.20 Dejavnost holdingov
K64.200 Dejavnost holdingov
K64.3 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
K64.30 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
K64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
K64.9 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K64.91 Dejavnost finančnega zakupa
K64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K64.92 Drugo kreditiranje
K64.920 Drugo kreditiranje
K64.99 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
K65.1 Dejavnost zavarovanja
K65.11 Dejavnost življenjskega zavarovanja
K65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja
K65.12 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
K65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
K65.2 Dejavnost pozavarovanja
K65.20 Dejavnost pozavarovanja
K65.200 Dejavnost pozavarovanja
K65.3 Dejavnost pokojninskih skladov
K65.30 Dejavnost pokojninskih skladov
K65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
K66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
K66.1 Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K66.11 Upravljanje finančnih trgov
K66.110 Upravljanje finančnih trgov
K66.12 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
K66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
K66.19 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K66.2 Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K66.21 Vrednotenje tveganja in škode
K66.210 Vrednotenje tveganja in škode
K66.22 Dejavnost zavarovalniških agentov
K66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
K66.29 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K66.3 Upravljanje finančnih skladov
K66.30 Upravljanje finančnih skladov
K66.300 Upravljanje finančnih skladov
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
L68 Poslovanje z nepremičninami
L68.1 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.10 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
L68.31 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
M69 Pravne in računovodske dejavnosti
M69.1 Pravne dejavnosti
M69.10 Pravne dejavnosti
M69.101 Odvetništvo
M69.102 Notariat
M69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
M70.1 Dejavnost uprav podjetij
M70.10 Dejavnost uprav podjetij
M70.100 Dejavnost uprav podjetij
M70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
M70.21 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
M71.11 Arhitekturna in urbanistična dejavnost
M71.111 Arhitekturno projektiranje
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
M71.121 Geo-meritve, kartiranje
M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga
M73.1 Oglaševanje
M73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.10 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.2 Fotografska dejavnost
M74.20 Fotografska dejavnost
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.3 Prevajanje in tolmačenje
M74.30 Prevajanje in tolmačenje
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M74.90 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M75 Veterinarstvo
M75.0 Veterinarstvo
M75.00 Veterinarstvo
M75.000 Veterinarstvo
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
N77 Dajanje v najem in zakup
N77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup
N77.11 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.12 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.21 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.34 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.35 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
N77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.4 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N77.40 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N78 Zaposlovalne dejavnosti
N78.1 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N78.10 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N78.2 Posredovanje začasne delovne sile
N78.20 Posredovanje začasne delovne sile
N78.200 Posredovanje začasne delovne sile
N78.3 Druga oskrba s človeškimi viri
N78.30 Druga oskrba s človeškimi viri
N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
N79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
N79.11 Dejavnost potovalnih agencij
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
N80.1 Varovanje
N80.10 Varovanje
N80.100 Varovanje
N80.2 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N80.20 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N80.3 Poizvedovalne dejavnosti
N80.30 Poizvedovalne dejavnosti
N80.300 Poizvedovalne dejavnosti
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
N81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.2 Čiščenje
N81.21 Splošno čiščenje stavb
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.29 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N81.30 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
N82.1 Pisarniške dejavnosti
N82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.2 Dejavnost klicnih centrov
N82.20 Dejavnost klicnih centrov
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
N82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.92 Pakiranje
N82.920 Pakiranje
N82.99 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
O84 Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
O84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
O84.11 Splošna dejavnost javne uprave
O84.110 Splošna dejavnost javne uprave
O84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O84.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
O84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
O84.21 Urejanje zunanjih zadev
O84.210 Urejanje zunanjih zadev
O84.22 Obramba
O84.220 Obramba
O84.23 Sodstvo
O84.230 Sodstvo
O84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
O84.240 Dejavnosti za javni red in varnost
O84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
O84.3 Dejavnost obvezne socialne varnosti
O84.30 Dejavnost obvezne socialne varnosti
O84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti
P IZOBRAŽEVANJE
P85 Izobraževanje
P85.1 Predšolska vzgoja
P85.10 Predšolska vzgoja
P85.100 Predšolska vzgoja
P85.2 Osnovnošolsko izobraževanje
P85.20 Osnovnošolsko izobraževanje
P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P85.3 Srednješolsko izobraževanje
P85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje
P85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
P85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.4 Posrednješolsko izobraževanje
P85.41 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
P85.421 Višješolsko izobraževanje
P85.422 Visokošolsko izobraževanje
P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.53 Dejavnost vozniških šol
P85.530 Dejavnost vozniških šol
P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P85.60 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
Q86 Zdravstvo
Q86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.10 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
Q86.21 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.22 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.23 Zobozdravstvena dejavnost
Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost
Q86.9 Druge dejavnosti za zdravje
Q86.90 Druge dejavnosti za zdravje
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q87 Socialno varstvo z nastanitvijo
Q87.1 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q87.10 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q87.2 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Q87.20 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Q87.3 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q87.30 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q87.9 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q87.90 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q88 Socialno varstvo brez nastanitve
Q88.1 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.10 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.9 Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q88.91 Dnevno varstvo otrok
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
Q88.99 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Q88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R90.01 Umetniško uprizarjanje
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.03 Umetniško ustvarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
R91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
R91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.02 Dejavnost muzejev
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.03 Varstvo kulturne dediščine
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R92 Prirejanje iger na srečo
R92.0 Prirejanje iger na srečo
R92.00 Prirejanje iger na srečo
R92.001 Dejavnost igralnic
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
R93.1 Športne dejavnosti
R93.11 Obratovanje športnih objektov
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.12 Dejavnost športnih klubov
R93.120 Dejavnost športnih klubov
R93.13 Obratovanje fitnes objektov
R93.130 Obratovanje fitnes objektov
R93.19 Druge športne dejavnosti
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.2 Druge dejavnosti za prosti čas
R93.21 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.29 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R93.291 Dejavnost marin
R93.292 Dejavnost smučarskih centrov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S DRUGE DEJAVNOSTI
S94 Dejavnost članskih organizacij
S94.1 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
S94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.12 Dejavnost strokovnih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.2 Dejavnost sindikatov
S94.20 Dejavnost sindikatov
S94.200 Dejavnost sindikatov
S94.9 Dejavnost drugih članskih organizacij
S94.91 Dejavnost verskih organizacij
S94.910 Dejavnost verskih organizacij
S94.92 Dejavnost političnih organizacij
S94.920 Dejavnost političnih organizacij
S94.99 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
S95.11 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S95.12 Popravila komunikacijskih naprav
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
S95.2 Popravila izdelkov za široko rabo
S95.21 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S95.22 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S95.23 Popravila obutve in usnjene galanterije
S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
S95.24 Popravila pohištva
S95.240 Popravila pohištva
S95.25 Popravila ur in nakita
S95.250 Popravila ur in nakita
S95.29 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S96 Druge storitvene dejavnosti
S96.0 Druge storitvene dejavnosti
S96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
S96.021 Frizerska dejavnost
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S96.03 Pogrebna dejavnost
S96.030 Pogrebna dejavnost
S96.04 Dejavnosti za nego telesa
S96.040 Dejavnosti za nego telesa
S96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
T97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
T97.0 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
T97.00 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
T97.000 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
T98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo
T98.1 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
T98.10 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
T98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
T98.2 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
T98.20 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
T98.200 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
U99.0 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
U99.00 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
U99.000 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

VIRI:

  • Standardna klasifikacija dejavnosti  – SKD 2008.
  • Pojasnila k Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008.
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Ustanovitev podjeta in registracija podjetja (SPOT točka)

Ustanovitev podjeta in registracija podjetja (SPOT točka)

Ustanovitev podjetja se začne z izbiro oblike podjetja. Ob registraciji podjetja se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na SPOT točki. Preberite več >>


Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p. Kakšna je delna oprostitev v praksi, si lahko preberete v spodnjem prispevku. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Podatki o višini prispevkov se že nekaj let avtomatsko oddajajo v sistem eDavki, kjer lahko zmeraj preverite svoje obveznosti. Preberite več >>

Obdavčitev d.o.o.

Obdavčitev d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je pravna oseba in je posledično obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Obdavčitev pravnih oseb ureja Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Na voljo je d.o.o. z dejanskimi stroški in d.o.o. z normiranimi stroški. Preberite več >>

S.p. za upokojence

S.p. za upokojence

Samostojni podjetnik lahko uveljavi pravico do pokojnine in tudi po upokojitvi nadaljuje s svojo dejavnostjo, za kar obstaja več načinov. Od delne pokojnine, do izplačevanja 20 odstotkov pokojnine oziroma do izplačevanja sorazmernega dela pokojnine. Preberite več >>

Ustanovitev s.p.

Ustanovitev s.p.

Ustanovitev s.p. je enostaven postopek, ki ga opravimo prek sistema VEM / SPOT. Koraki za ustanovitev "polnega" in "popoldanskega s.p." so zelo podobni, obstajajo pa razlike, predvsem kar se tiče plačevanja davkov in prispevkov. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Mladoletni ustanovitelj podjetja

Odgovor strokovnjaka: Mladoletni ustanovitelj podjetja

V tem članku se bomo ukvarjali z vprašanjem mladoletnosti kot ovire pri ustanavljanju podjetja. Pravo mladoletnega posameznika obravnava kot poslovno nesposobnega oz. delno sposobnega. V nadaljevanju preberite, kako to vpliva na mladoletnikovo željo po vstopu v podjetništvo. Preberite več >>

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Pri samem postopku ustanovitve podjetja se bodoči podjetniki med drugim soočijo tudi z vprašanji o poslovnih prostorih, kapitalskih naložbah, povezanih osebah ipd. Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja je treba imeti že pri samem postopku ustanovitve s.p. ali druge oblike gospodarske družbe, ko se prvič oddaja davčne podatke. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Izbira imena za vaše novo ustanovljeno podjetje

Izbira imena za vaše novo ustanovljeno podjetje

Končno ste se odločili, da boste ustanovili podjetje. Odlično, kako pa se bo vaše podjetje imenovalo? Pred registracijo vas čaka pomembna odločitev o poimenovanju podjetja. Preberite več >>

Oznake:, , , , , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje